W roku 2018 w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Turawie, kontynuowano realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na  rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze...

11 stycznia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań readaptacyjnych ukierunkowanych na zaangażowanie osadzonych w inicjatywy o charakterze prospołecznym, skazane z Aresztu Śledczego w Opolu po raz kolejny odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym".

Warsztaty taktyczne

11.01.2019

11 stycznia br. na strzelnicy Tas Target w Przyszowicach, dzięki zaproszeniu firm Vicman oraz QLMS, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu (kpt. Maciej Bereśniewicz, ppor. Marek Wiącek, st. sierż. sztab. Tomasz Śliwiński oraz st. kpr. Rafał Wróbel) uczestniczyli w zawodach „Protect Home and Family” w strzelaniu dynamicznym.

Osadzone odbywające karę pozbawienia wolności w oddziale kobiecym Aresztu Śledczego w Opolu, dzięki działaniom podjętym przez kadrę penitencjarną jednostki, mogły wziąć udział w kolacji wigilijnej we własnym gronie wraz z księdzem kapelanem i siostrami zakonnymi.

3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Stegu Arena Opole Urząd Miasta Opola zorganizował akcję edukacyjno – szkoleniową "Bezpieczne Opole", w której udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

29 listopada br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Opolu odbyło się szkolenie przewodników i tresura psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej