25 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra podpisał kolejną umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Firmą MET – KOL, której właścicielem jest Pan Mariusz Niemirowski.

Od kilku lat kadra więzienna głubczyckiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek typu PET. Tym razem pomagaliśmy Mai.

Zakład Karny w Głubczycach realizował w roku 2018 projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

13 grudnia br. kpt. Andrzej Krupa zastępca kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach wziął udział w obchodach 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

11 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach przeprowadzono specjalistyczne ćwiczenia sprawdzające współdziałanie Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

29 listopada br. w głubczyckim ratuszu odbyło się spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim”, w którym wzięli wychowawcy działu penitencjarnego ppor. Katarzyna Kędzierska oraz por. Bartłomiej Kawulok z Zakładu Karnego w Głubczycach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej