Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

12 lutego br. kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego zorganizowała skazanym spotkanie z przedstawicielem Fundacji Latarnia, który jest dyrektorem projektu pn. "Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni".

Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

W roku 2018 w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Turawie, kontynuowano realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na  rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze...

11 stycznia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań readaptacyjnych ukierunkowanych na zaangażowanie osadzonych w inicjatywy o charakterze prospołecznym, skazane z Aresztu Śledczego w Opolu po raz kolejny odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym".

Warsztaty taktyczne

11.01.2019

11 stycznia br. na strzelnicy Tas Target w Przyszowicach, dzięki zaproszeniu firm Vicman oraz QLMS, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu (kpt. Maciej Bereśniewicz, ppor. Marek Wiącek, st. sierż. sztab. Tomasz Śliwiński oraz st. kpr. Rafał Wróbel) uczestniczyli w zawodach „Protect Home and Family” w strzelaniu dynamicznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej