W grudniu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką dr Moniki Badowskiej–Hodyr oraz mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel w ramach corocznego obozu naukowego obserwowali funkcjonowanie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Przedsięwzięcie było możliwe do realizacji dzięki współpracy tutejszej jednostki z Zakładem Pedagogiki Resocjalizacyjnej rzeszowskiej uczelni.

Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 6 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

W sobotę, 8.12.2018 na terenie Oddziału Terapeutycznego tutejszego ZK odbyła się prelekcja prowadzona przez Przemysława Kossakowskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych.

Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Od 23 października trwa ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Jednocześnie przed kilkoma dniami podsumowano regionalne przedsięwzięcie realizowane w ramach współpracy tutejszej jednostki z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku.

Od 1996 roku przy jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęły działać koła skupiające emerytów i rencistów, którzy zawodowo związani byli ze Służbą Więzienna. W Olszanicy 27 listopada doszło do spotkania o charakterze jubileuszowym miejscowego koła.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej