Dzięki współpracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej z dr Aureliuszem Kosendiakiem został przeprowadzony program readaptacji społecznej „Fair-Play w sporcie i życiu codziennym”, w którym udział wzięło 12 skazanych.

Funkcjonariusze aresztu śledczego we Wrocławiu wraz z grupą skazanych włączyli się w działania mające na celu upamiętnienie wydarzenia związanego z 25 rocznica przystąpienia Polski do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości poprzez uczestnictwo w prelekcji na temat „Prawa człowieka – standardy wykonywania kary pozbawienia wolności”.

W trakcie uroczystości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu wyróżnieni zostali krwiodawcy działający na terenie regionu. Nie zabrakło wśród nich funkcjonariusza reprezentującego Areszt Śledczy we Wrocławiu.

8 czerwca br. odbył się trzeci cykl szkolenia w ramach kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z firmą zewnętrzną przeprowadzili kurs zawodowy "Asystent osoby niepełnosprawnej". Kurs w wymiarze 75 godzin dydaktycznych, był finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w dniach od 29 do 30 maja 2018 r na zaproszenie strony czeskiej poznawali strukturę więzienną w Areszcie Śledczym Hradec Kralove

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej