Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Rakowiecka 37 A
02-521 Warszawa
Tel.: 22 640 83 61
zmp@sw.gov.pl

Kierownik Zespołu

prof. dr n. med. Beata Janas

Telefon: 22 640 83 61
E-mail: zmp@sw.gov.pl

1. Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odpowiada za:

1) ochronę zdrowia funkcjonariuszy i pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska służby lub pracy i sposobów jej pełnienia lub wykonywania;

2) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami i pracownikami;

3) sprawowanie doradztwa na rzecz Dyrektora Generalnego i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie medycyny pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

2. Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie:

a) profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez jednostki medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych,

b) funkcjonowania systemu informacji o zagrożeniach zawodowych i środkach zapobiegających tym zagrożeniom;

2) przeprowadzanie okresowych kontroli w jednostkach służby medycyny pracy;

3) opracowywanie:

a) zadań dla jednostek medycyny pracy, zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi osób w nich zatrudnionych,

b) zasad współdziałania jednostek medycyny pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej do potrzeb dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz wymiany informacji służących ochronie zdrowia pracujących i bezpieczeństwu jednostki organizacyjnej,

c) projektów aktów prawnych w zakresie swojej właściwości;

4) nadzorowanie spraw związanych ze stosowaniem w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnym Zarządzie;

6) współpraca z:

komisjami lekarskimi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
jednostkami badawczo – rozwojowymi, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących;

7) organizowanie szkoleń z zakresu swojej właściwości dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych;

8) organizowanie, doskonalenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu jednolitego postępowania dla realizacji ustawowych obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków jej wykonywania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej