ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozmiar: 144.2 kB
15 kwietnia 2020r.zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii Rozmiar: 274.3 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Rozmiar: 25.7 kB
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity) Rozmiar: 168.4 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozmiar: 125.7 kB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozmiar: 135.1 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej Rozmiar: 217.2 kB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności Rozmiar: 146.1 kB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 października 2012 w sprawie rodzaju, zakresu i trybu udzielania świadczeń psychologicznych przez psychologa służby medycyny pracy Służby Więziennej. Rozmiar: 1.2 MB

Służba Więzienna to specyficzne środowisko pracy. W 2010 r. na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka dr Andrzeja Piotrowskiego „Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej”, w której autor opisuje wyniki badań w zakresie obciążenia psychicznego, jakiego doznają w swojej pracy funkcjonariusze Służby Więziennej. Źródła stresu trzeba identyfikować, aby móc je eliminować lub minimalizować skutki wypalenia zawodowego. W jaki sposób podszedł do tego zagadnienia dr Andrzej Piotrowski można przeczytać również w podręczniku opisującym narzędzie do badania stresu: „KWESTIONARIUSZ STRESU SŁUZBY WIĘZIENNEJ”.

Jak podaje literatura stres zawodowy to napięcie wywołane czynnikami stresogennymi tkwiącymi bezpośrednio w środowisku pracy, bądź związane bezpośrednio z wykonywaną zawodowo pracą. Stres tego rodzaju zostaje wywołany obiektywną niezgodnością pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem pracowniczym. Niezgodność ta może wynikać z braku możliwości wykonania zadania postawionego przed nim lub z mało satysfakcjonujących wzmocnień za wykonane zadania. W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, w których pracownik nie może wykonać powierzonego mu zadania z uwagi na brak kompetencji lub brakuje mu czasu i środków na właściwe wykonanie go. Drugi przypadek dotyczy zadań, których wykonanie jest nie do zaakceptowania przez pracownika, gdyż jest on przekonany o zbyt niskim wynagrodzeniu niewspółmiernym do wykonanej pracy, ma poczucie niesprawiedliwego traktowania, praca nie zapewnia mu poczucia bezpieczeństwa, samorealizacji i rozwoju.

Aktualnie służba bhp i psychologowie medycyny pracy SW współpracują w celu wypracowania metod identyfikacji czynników psychospołecznych. Dążymy do tego aby w analizie ryzyka sporządzanej w każdej jednostce organizacyjnej SW uwzględniono czynniki uciążliwe, do których należy między innymi stres. Dzięki ustaleniu źródeł stresu możliwa będzie ich eliminacja bądź minimalizacja skutków wypalenia zawodowego. Warto wiedzieć, że w trakcie badań profilaktycznych nie jest diagnozowana żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna lub leczenie. Zarówno lekarz, jak i psycholog medycyny pracy SW prowadzi obserwację i badanie w taki sposób, aby funkcjonariusz lub pracownik SW zachował zdrowie i uniknął w przyszłości diagnozowania i leczenia chorób wywołanych przez stres. Stresu nie da się uniknąć, jednak istnieją zachowania redukujące przeżywanie stresu oraz metody ograniczające wpływ stresu na człowieka.

Agresja, mobbing, stres w miejscu pracy - to niektóre sytuacje spotykane w różnych zawodach i zakładach pracy. Uczestniczący psychologowie służby medycyny pracy SW w szkoleniu organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J. Nofera w Łodzi otrzymali bezpłatne egzemplarze podręcznika pt. "Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy - od teorii do praktyki", pod redakcją Doroty Merecz - Kierownika Zakładu Psychologii Pracy. Podręcznik jest pierwszą tego rodzaju pozycją na polskim rynku, wartą polecenia wszystkim zainteresowanym dbałością o atmosferę w środowisku pracy lub służby.

Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Rakowiecka 37 A
02-521 Warszawa
Tel.: 22 640 83 61
zmp@sw.gov.pl

Kierownik Zespołu

prof. dr n. med. Beata Janas

Telefon: 22 640 83 61
E-mail: zmp@sw.gov.pl

1. Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odpowiada za:

1) ochronę zdrowia funkcjonariuszy i pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska służby lub pracy i sposobów jej pełnienia lub wykonywania;

2) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami i pracownikami;

3) sprawowanie doradztwa na rzecz Dyrektora Generalnego i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie medycyny pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

2. Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie:

a) profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez jednostki medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych,

b) funkcjonowania systemu informacji o zagrożeniach zawodowych i środkach zapobiegających tym zagrożeniom;

2) przeprowadzanie okresowych kontroli w jednostkach służby medycyny pracy;

3) opracowywanie:

a) zadań dla jednostek medycyny pracy, zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi osób w nich zatrudnionych,

b) zasad współdziałania jednostek medycyny pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej do potrzeb dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz wymiany informacji służących ochronie zdrowia pracujących i bezpieczeństwu jednostki organizacyjnej,

c) projektów aktów prawnych w zakresie swojej właściwości;

4) nadzorowanie spraw związanych ze stosowaniem w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnym Zarządzie;

6) współpraca z:

komisjami lekarskimi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
jednostkami badawczo – rozwojowymi, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących;

7) organizowanie szkoleń z zakresu swojej właściwości dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych;

8) organizowanie, doskonalenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu jednolitego postępowania dla realizacji ustawowych obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków jej wykonywania.

Rakowiecka 37a

02-520 Warszawa

Telefon: 22 640 83 61

E-mail: zmp@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej