Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: zoi@sw.gov.pl, iod_czsw@sw.gov.pl

ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI 

1. Zespół Ochrony Informacji jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w Centralnym Zarządzie;

2) inicjowanie działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony tych informacji w jednostkach organizacyjnych;

3) przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

2. Do zakresu działania Zespołu Ochrony Informacji należą realizacja zadańpionu ochrony informacji niejanwych oraz zespołu Inspektora Ochrony Danych, w szczególności:

1) zapewnienie ochrony:

a) informacji niejawnych przetwarzanych w Centralnym Zarządzie,

b) systemów teleinformatycznych w Centralnym Zarządzie, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa tych systemów;

2)   Informowanie Dyrektora Generalnego oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych o obowiązkach spoczywających na nich i doradzanie im w tej sprawie;

3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Centralnym Zarządzie, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarządzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie:

a) postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w Służbie Więziennej w trybie odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego,

b)  szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,

c) aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę albo wykonujących czynności zlecone w Centralnym Zarządzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

d)  kancelarii tajnej Centralnego Zarządu,

e)  audytów ochrony danych osobowych,

f) rejestru czynności oraz kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;

7)  przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;

8) przygotowywanie:

a)  projektów pisemnych upoważnień Dyrektora Generalnego, dopuszczających do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac w Centralnym Zarządzie, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

b) dokumentacji w sprawach o udostępnianie informacji niejawnych oraz zwolnień z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych,

c) zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń,

d) rocznego sprawozdania dla Dyrektora Generalnego z wykonywania zadań przez Inspektora Ochrony Danych;

9) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych, ograniczenia ich negatywnych skutków oraz zawiadamianie o tym właściwych podmiotów;

10) opracowywanie rocznych ocen stanu ochrony informacji niejawnych w Służbie Więziennej;

11) określanie potrzeb i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w Centralnym Zarządzie oraz w jednostkach organizacyjnych.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 41

Fax: 22 848 85 81

E-mail: zoi@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej