ppłk Marek Nicgorski

Kierownik Zespołu


Telefon:

Fax:

E-mail: ze@sw.gov.pl

Do zadań Zespołu Funduszy Europejskich, należy w szczególności:

1) opracowywanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez Służbę Więzienną środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2) podejmowanie, na wniosek zainteresowanych komórek merytorycznych, działań zmierzających do pozyskiwania przez Centralny Zarząd środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych;

3) bieżąca współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie możliwości pozyskiwania przez Centralny Zarząd lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej środków finansowych ze źródeł zagranicznych;

4) uczestnictwo w konsultacjach społecznych prowadzonych przez instytucje wdrażające programy zagraniczne w Polsce;

5) koordynacja opracowania informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji przez Centralny Zarząd lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej programów finansowanych ze środków zagranicznych;

6) koordynacja i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu oraz jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej w zakresie przygotowania:

a) wniosków aplikacyjnych na potrzeby programów finansowanych ze środków zagranicznych,

b) opracowań, sprawozdań, analiz i innych dokumentów,

c) zestawień, określających zaangażowanie jednostek organizacyjnych w realizację programów zagranicznych w zakresie merytorycznej działalności Zespołu;

7) weryfikacja, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków poniesionych w przypadku projektów, za realizację których jest odpowiedzialny Centralny Zarząd;

8) sporządzanie, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, zbiorczych wniosków o płatność w ramach projektów przez jednostki organizacyjne i ich przekazywanie do właściwych instytucji;

9) kontrola prawidłowości wykonania założeń programowych projektów zagranicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne w przypadku projektów, za realizację których jest odpowiedzialny Centralny Zarząd;

10) sprawowanie, w zakresie posiadanych kompetencji merytorycznych, bieżącego nadzoru i kontroli nad realizacją przez jednostki organizacyjne projektów systemowych, za realizację których jest odpowiedzialny Centralny Zarząd;

11) koordynacja opracowania na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne informacji analityczno-statystycznych dotyczących projektów finansowanych ze środków zagranicznych;

12) inicjowanie i koordynacja, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, współpracy międzynarodowej w ramach programów zagranicznych;

13) bieżące prowadzenie wykazu przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, które finansowane są ze źródeł zagranicznych; 

14) udzielanie, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji, wsparcia jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej zainteresowanym samodzielną realizacją projektów finansowanych ze środków zagranicznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej