Rada Duszpasterstwa Więziennego stanowi organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Generalnego oraz koordynujący zadania w zakresie działalności duszpasterskiej w zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzonej wobec osadzonych.
Radę Duszpasterstwa Więziennego tworzą naczelni kapelani:

Kościoła Rzymsko-Katolickiego;
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;
Kościoła Prawosławnego.

Naczelni kapelani koordynują, każdy w swoim zakresie, działalność duszpasterską kapłanów swojego Kościoła.
Dyrektor Generalny może poszerzyć skład zespołu o naczelnych kapelanów innych, niż wymienione w ust. 1, kościołów lub związków wyznaniowych, jeżeli jest to uzasadnione zakresem działalności duszpasterskiej tych kościołów lub związków wyznaniowych.
Dyrektor Generalny wyznacza koordynatora organizacyjno-administracyjnego Rady Duszpasterstwa Więziennego.

Naczelny Kapelan Więziennictwa

Kościół rzymskokatolicki

ks. Adam Jabłoński

E-mail: Adam.Jablonski@sw.gov.pl

Biuro Naczelnego Kapelana Więziennictwa

o. Jan Dezyderiusz Pol

E-mail: Jan.Pol@sw.gov.pl

Tel. 22 640 83 14

Fax: 22 640 83 15

Naczelny Kapelan Więziennictwa

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

ks. dr Andrzej Lewczak

email: andrzej.lewczak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej