Miasto: Zabłocie nr 122

Kod pocztowy: 21-509 Kodeń

Telefon: 83 375 19 60

Fax: 83 342 84 13

Wizytacja oddziału zewnętrznego przeprowadzona przez Wicewojewodę Lubelskiego

24.11.2021
W dniu 24 listopada 2021 r. odbyła się wizytacja wicewojewody Bolesława Gzika oraz płk. Dariusza Bernata Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

Program resocjalizacji skazanych „Papierowe fantazje”

29.10.2021
Program adresowany jest do wszystkich osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Obecnie w programie uczestniczy 12 skazanych recydywistów penitencjarnych.

Kurs zawodowy Brukarz w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu

25.10.2021
Zakład Karny w Białej Podlaskiej realizuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych. Wśród nich są kursy przyuczające do wykonywania zawodu.

Aktualności

Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się,...

W dniach od 10 do 21 września 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej osadzonych w ramach programu readaptacji społecznej „Współczesny rynek pracy”.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Zagospodarowanie terenów zielonych z cyklem zajęć...

Komunikat

03.09.2021

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego – na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) koniecznym i prawnie wymaganym jest ograniczenie od dnia...

& sierpnia 2021 r. w Kodniu odbył się XXI Bieg Sapiehów. Cykliczna impreza sportowa ściągająca amatorów biegania z całej Polski.

Proces resocjalizacji penitencjarnej jest niezwykle trudnym zadaniem w odniesieniu do populacji skazanych wielokrotnie odbywających karę pozbawienia wolności. Jest to trudne m.in. z uwagi na ich wiek i w pełni ukształtowaną osobowość, stąd też w pracy z nimi wskazane są metody nieinwazyjne, ukierunkowane na rozwój jednostki, oferujące atrakcyjne dla nich działania, zgodne z ich zainteresowaniami, celami, preferencjami i wartościami, mające...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej