Naczelnik Wydziału

ppłk Tomasz Panasiuk

 

Tel: 22 640-85-71

Fax: 22 848-09-18

E-mail: wfa@sw.gov.pl

Wydział do spraw Funduszu Aktywizacji realizuje zadania w zakresie:

  • obsługi państwowego funduszu celowego – Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „FAZS”;
  • nadzoru nad przywięziennymi zakładami pracy, zwanymi dalej „PZP”.

Ww. zadania realizowane są w szczególności poprzez:

1) opracowywanie planów finansowych FAZS;

2) zarządzanie wolnymi środkami FAZS;

3) ocenę wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie:

4) ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności,

    a) pożyczki,

    b) dotacji;

    c) rozliczanie wniosków o wypłatę ryczałtów z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności;

5) rozliczanie w zakresie rzeczowym i finansowym udzielanych pożyczek oraz dotacji;

6) kontrola sposobu wykorzystania środków z FAZS;

7) nadzór nad działalnością PZP;

8) nadzór nad prawidłowością przekazywania środków na rachunek FAZS przez PZP;

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Generalnego czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wobec PZP;

10) udział w postępowaniach związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją PZP;

11) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu kandydatur na stanowiska dyrektorów PZP oraz wnioskowanie o ich odwołanie;

12) współudział w przygotowywaniu projektów zasad wynagradzania oraz propozycji nagród rocznych dla dyrektorów PZP;

13) sporządzanie informacji, zestawień i analiz dotyczących wyników ekonomicznych PZP;

14) sporządzanie ocen funkcjonowania PZP i ich dyrektorów;

15) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w PZP;

16) inicjowanie i inspirowanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów PZP do działań zapewniających sprawną organizację zatrudnienia, a także maksymalną ilość miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności w PZP.

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Wydział do spraw Fundusz Aktywizacji

ul. Rakowiecka 37 A,

02-521 Warszawa,

Tel. 22 640-85-71,

Faks 22 848-77-94,

            E-mail: wfa@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej