mjr Anna Brzezińska

Dyrektor Biura
Telefon: 22 640 84 21
E-mail: bsz@sw.gov.pl


 

1.  Biuro Służby Zdrowia jest odpowiedzialne za:

 

1) organizację realizacji prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych;

 

2) nadzór nad realizacją zadań przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

 

2. Do zakresu działania Biura Służby Zdrowia należy w szczególności:

 

1) opracowywanie projektów nowych aktów prawnych lub projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych, dotyczących opieki zdrowotnej sprawowanej wobec osób pozbawionych wolności;

 

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki zdrowotnej sprawowanej przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności;

 

3) koordynowanie i nadzorowanie programów profilaktycznych i oświatowo – zdrowotnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności;

 

4) prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia;

 

5) planowanie potrzeb i podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną;

 

6) koordynacja współdziałania z pozawięziennymi podmiotami leczniczymi;

 

7) współdziałanie z organami samorządu zawodowego;

 

8) organizowanie szkoleń dotyczących opieki zdrowotnej;

 

9) sprawowanie nadzoru nad:

 

a) warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi w aresztach śledczych i zakładach karnych,

b)   gospodarką lekami i sprzętem medycznym,

 

c) orzecznictwem i opiniowaniem lekarskim w stosunku do osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem  orzecznictwa związanego z zatrudnieniem tych osób,

 

d)  działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów,

 

e)  postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych.

 

         Więzienna Służba Zdrowia realizuje nałożony na Służbę Więzienną ustawowy obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności. Opieka zdrowotna realizowana jest na poziomie jednostek podstawowych - zakładów karnych i aresztów śledczych. Obejmuje ona świadczenia zdrowotne udzielane w podmiotach leczniczych jednostek penitencjarnych jak i organizację świadczeń udzielanych w podmiotach pozawięziennych. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom pozbawionym wolności finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Wszelkie potrzeby lub wydatki związane z utrzymaniem odpowiednich warunków jakie winny spełniać pomieszczenia podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, wyposażenie w sprzęt medyczny, zaopatrzenie w wyroby medyczne są pokrywane z budżetu więziennictwa. Zasadą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przede wszystkim w podmiotach leczniczych zakładów karnych, aresztów śledczych. Ponadto, więzienne podmioty lecznicze od dawna już współpracują z podmiotami pozawięziennymi zwłaszcza w przypadkach konieczności natychmiastowego udzielenia świadczeń w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji. Powyższe rozwiązania poza priorytetem ratowania zdrowia i życia pozwalają na zapewnienie osadzonym wysokospecjalistycznych świadczeń, których realizacja w więziennych podmiotach leczniczych jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na niewielkie potrzeby generowane w tym zakresie.

 

Podstawowa opieka zdrowotna.

 

Infrastruktura medyczna:

 

103 ambulatoria rozlokowane w jednostkach penitencjarnych w całym kraju.

 

Lecznictwo szpitalne

 

Więzienna służba zdrowia dysponuje 10 szpitalami z 22 oddziałami specjalistycznymi o różnym profilu, zlokalizowanymi w 7 okręgowych inspektoratach. Szpitale nie funkcjonują na terenie okręgowych inspektoratów SW w Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Warszawie. Poza wykonywaniem procedur diagnostyczno – leczniczych, personel medyczny oddziałów szpitalnych dodatkowo zapewnia osadzonym przebywającym w warunkach ambulatoryjnych, całodobową opiekę medyczną. W każdym okręgowym inspektoracie służby więziennej prowadzi działalność, nadzorowany przez Biuro Służby Zdrowia, naczelny lekarz okręgowy.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 84 21

Fax: 22 848 08 81

E-mail: bsz@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej