projekt instrukcji Dyrektora generalnego Słuzby Więziennej w sprawie przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w Służbie Więziennej. Rozmiar: 273.6 kB

Dyrektor Biura
ppłk dr n. med. Alicja Kozłowska
Telefon: 22 640 84 21
E-mail: bsz@sw.gov.pl
 

1. Biuro Służby Zdrowia jest odpowiedzialne za:

1) organizację realizacji prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych;

2) nadzór nad realizacją zadań przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

2.  Do zakresu działania Biura Służby Zdrowia należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów nowych aktów prawnych lub projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych, dotyczących opieki zdrowotnej sprawowanej wobec osób pozbawionych wolności;

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki zdrowotnej sprawowanej przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności;

3) koordynowanie i nadzorowanie programów profilaktycznych i oświatowo – zdrowotnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności;

4) prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia;

5) planowanie potrzeb i podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną;

6) koordynacja współdziałania z pozawięziennymi podmiotami leczniczymi;

7) współdziałanie z organami samorządu zawodowego;

8) organizowanie szkoleń dotyczących opieki zdrowotnej;

9) sprawowanie nadzoru nad:

warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi w aresztach śledczych i zakładach karnych,
gospodarką lekami i sprzętem medycznym,
orzecznictwem i opiniowaniem lekarskim w stosunku do osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem orzecznictwa związanego z zatrudnieniem tych osób,
działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów,
postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych

Więzienna Służba Zdrowia realizuje nałożony na Służbę Więzienną ustawowy obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności. Struktura organizacyjna służby zdrowia odpowiada strukturze Służby Więziennej, przy czym opieka zdrowotna realizowana jest na poziomie jednostek podstawowych - zakładów karnych i aresztów śledczych. Obejmuje ona świadczenia zdrowotne udzielane w podmiotach leczniczych jednostek penitencjarnych jak i organizację świadczeń udzielanych w podmiotach pozawięziennych. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom pozbawionym wolności finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Wszelkie potrzeby lub wydatki związane z utrzymaniem odpowiednich warunków jakie winny spełniać pomieszczenia podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, wyposażenie w sprzęt medyczny, zaopatrzenie w wyroby medyczne są pokrywane z budżetu więziennictwa. Zasadą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przede wszystkim w podmiotach leczniczych zakładów karnych, aresztów śledczych. Ponadto, więzienne podmioty lecznicze od dawna już współpracują z podmiotami pozawięziennymi zwłaszcza w przypadkach konieczności natychmiastowego udzielenia świadczeń w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji lub np. w czasie przepustki. Powyższe rozwiązania poza priorytetem ratowania zdrowia i życia pozwalają na zapewnienie osadzonym wysokospecjalistycznych świadczeń, których realizacja w więziennych podmiotach leczniczych jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na niewielkie potrzeby generowane w tym zakresie.

Podstawowa opieka zdrowotna

Infrastruktura medyczna:

155 ambulatoriów rozlokowanych w jednostkach penitencjarnych w całym kraju

W skład każdego podmiotu leczniczego wchodzi ambulatorium z izbą chorych z wyjątkiem ZK Nr 2 w Łodzi oraz Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Lecznictwo szpitalne

Więzienna służba zdrowia dysponuje 11 szpitalami z 27 oddziałami specjalistycznymi o różnym profilu, zlokalizowanymi w 10 okręgowych inspektoratach. Szpitale nie funkcjonują na terenie okręgowych inspektoratów SW w Białymstoku, Olsztynie, Opolu, Lublinie i Rzeszowie. Poza wykonywaniem procedur diagnostyczno – leczniczych, personel medyczny oddziałów szpitalnych dodatkowo zapewnia osadzonym przebywającym w warunkach ambulatoryjnych, całodobową opiekę medyczną.

W ramach tych podmiotów działają oddziały szpitalne, gabinety lekarskie, pracownie diagnostyczne, gabinety stomatologiczne, pracownie rehabilitacji i fizykoterapii oraz apteki zakładowe i   działy farmacji szpitalnej w szpitalu w Potulicach i Łodzi.

Programy ogólnokrajowe

Więzienna służba zdrowia realizuje następujące programy ogólnokrajowe:

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce;
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych;
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii;
Program Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia ‘’Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce’’;
Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Realizacja tych programów, pozwala zabezpieczyć potrzeby zdrowotne osób pozbawionych wolności w stopniu równoważnym wszystkim obywatelom państwa. Jednocześnie w ramach Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej  prowadzone są programy o charakterze lokalnym.

 

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 84 21

Fax: 22 848 08 81

E-mail: bsz@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej