Dyrektor Biura

mgr Michał Zoń

Telefon: 22 640 83 41
E-mail: bpr@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Biura

ppłk Sylwia Mąkowska

Telefon: 22 640 83 41
E-mail: bpr@sw.gov.pl

1. Biuro Prawne jest odpowiedzialne za:

1) obsługę prawną Dyrektora Generalnego i jego zastępców;

2) ochronę prawną Centralnego Zarządu.

2. Do zakresu działania Biura Prawnego należy w szczególności:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz porozumień zawieranych pomiędzy Centralnym Zarządem a innymi podmiotami;

2) przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne dla kierownictwa Centralnego Zarządu;

3) ochrona prawna interesów Centralnego Zarządu oraz sprawowanie obsługi prawnej poprzez:

zastępstwo procesowe Dyrektora Generalnego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centralny Zarząd,
upowszechnianie precedensowych opinii prawnych i orzeczeń sądowych w jednostkach organizacyjnych,
ustalanie wiążącej dla jednostek organizacyjnych wykładni przepisów Dyrektora Generalnego oraz innych resortowych aktów prawnych,
wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów;

4) sprawowanie nadzoru w zakresie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych;

5) prowadzenie rejestrów:

a) szczególnych imiennych upoważnień wydanych przez Dyrektora Generalnego do działania w jego imieniu,

b) przepisów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego oraz ich gromadzenie i przechowywanie,

c) umów cywilno-prawnych oraz zawieranych w obrocie gospodarczym przez Centralny Zarząd;

6) prowadzenie:

a) informacji i dokumentacji prawnej,

b) archiwum Centralnego Zarządu oraz sprawowanie nadzoru nad pracą archiwów i pracą kancelaryjną w jednostkach organizacyjnych,

c) spraw dotyczących szkód w majątku jednostek organizacyjnych należących do właściwości Dyrektora Generalnego oraz sprawowanie nadzoru nad postępowaniami w sprawach o szkody prowadzonymi przez jednostki orga­nizacyjne;

7) sygnalizowanie Dyrektorowi Generalnemu i jego zastępcom o uchybieniach w działalności jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania prawa oraz informowanie o skutkach tych uchybień;

8) zapoznawanie Dyrektora Generalnego i jego zastępców ze zmianami przepisów obowiązujących w zakresie działalności Służby Więziennej;

9) współpraca z Biurem Spraw Wewnętrznych Służby Więziennej przy przygotowywaniu na podpis Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wystąpień do organów ścigania dotyczących możliwości popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej

3. Do zadań Zespołu Legislacyjnego należy w szczególności współudział w kształtowaniu prawa w zakresie dotyczącym więziennictwa poprzez:

1) opracowywanie pod względem legislacyjnym, przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne Centralnego Zarządu projektów aktów prawnych, a także udział w ich uzgadnianiu na wszystkich etapach procesu legislacyjnego;

2) przygotowywanie, na podstawie opinii właściwych komórek organizacyjnych, stanowiska Centralnego Zarządu do resortowych i pozaresortowych aktów prawnych;

3) udział w konferencjach resortowych i międzyresortowych dotyczących merytorycznego i prawnego uzgodnienia projektów przepisów związanych z zakresem działania Służby Więziennej;

4) uczestnictwo członków Zespołu, na podstawie udzielonych im upoważnień w pracach ustawodawczych podkomisji i komisji Sejmu i Senatu;

5) realizację zadań związanych z organizacją rządowych i resortowych długoterminowych planów legislacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją planów legislacyjnych Centralnego Zarządu;

6) monitorowanie i wdrażanie do realizacji w Służbie Więziennej zmian w systemie prawa i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego mających bezpośredni wpływ na technikę legislacyjną.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 83 41

Fax: 22 849 47 29

E-mail: bpr@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej