ppłk Filip Skubel

Dyrektor Biura
Telefon: 22 640 84 11
E-mail: bp@sw.gov.pl

 

 

1. Biuro Penitencjarne jest odpowiedzialne za:

1) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod oddziaływania penitencjarnego;

2) inicjowanie i nadzorowanie spraw dotyczących zatrudnienia osób pozbawionych wolności;

3) pozyskiwanie zagranicznych środków pomocowych służących rozwojowi postępu w zakresie efektywności wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

2. Do zakresu działania Biura Penitencjarnego należy w szczególności:

1) ustalanie i realizacja zadań z zakresu prowadzenia szkół przywięziennych oraz kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w aresztach śledczych i zakładach karnych;

2) ustalanie struktury organizacyjnej i sieci:

a) oddziałów systemu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych, skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanych z art.197-200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a także kierunków realizacji oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w tym systemie wykonywania kary pozbawienia wolności,

b) ośrodków diagnostycznych;

3) sporządzanie:

a) zbiorczej analizy rocznej dotyczącej zatrudniania osadzonych,

b) informacji statystycznych oraz zestawień dotyczących wielkości i struktury zatrudnienia osób pozbawionych wolności

4) określanie potrzeb finansowych oraz wyznaczanie kierunków oddziaływań w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej oraz udzielania pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze;

5) koordynowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne, zleconych resortowi sprawiedliwości w rządowych programach, w zakresie polityki społecznej, zwłaszcza przeciwdziałania problemom uzależnień, z wyłączeniem programów terapii substytucyjnej i przemocy domowej, w odniesieniu do osób pozbawionych wolności;

6) współpraca z:

a) organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej,

b) organizacjami zewnętrznymi w zakresie respektowania uprawnień osadzonych związanych z zatrudnieniem w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej,

c) przywięziennymi zakładami pracy w zakresie zatrudnienia i nauczania zawodu osób pozbawionych wolności;

7) planowanie potrzeb i podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na działalność penitencjarną;

8) inicjowanie potrzeb i kierunków działalności szkoleniowej kadry penitencjarnej;

9) dokonywanie ocen organizacji i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w jednostkach organizacyjnych;

10) sprawowanie nadzoru nad:

                          a) realizacją oddziaływań penitencjarnych w poszczególnych systemach wykonywania kary pozbawienia wolności, typach i rodzajach zakładów karnych oraz prawidłowością realizacji zadań przez komisje penitencjarne,

b) indywidualizacją wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności wobec wybranych grup skazanych, zwłaszcza młodocianych oraz kobiet, w tym kobiet przebywających z dziećmi w domach dla matki i dziecka, a także skazanych, wobec których stosowane są środki terapeutyczne, skazanych tzw. niebezpiecznych, skazanych na karę 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności,

c) organizacją i merytoryczną działalnością ośrodków diagnostycznych,

d) działalnością pedagogiczną szkół przywięziennych oraz organizacją nauczania i szkolenia kursowego osadzonych,

e) organizowaniem i udzielaniem pomocy w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej oraz udzielania pomocy osobom opuszczającym  zakłady karne i areszty śledcze,

f) działalnością kulturalno-oświatową, edukacyjną, sportową i społeczną, prowadzoną w jednostkach organizacyjnych w stosunku do osadzonych,

g) poprawnością danych zawartych w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, zwanej dalej „Centralną Bazą”, w zakresie informacji penitencjarnych,

h) rozmieszczeniem skazanych,

i) wychowawczą funkcją pracy,

j) prawidłowością zatrudniania osób pozbawionych wolności i przestrzeganiem ich praw i obowiązków oraz prowadzeniem dokumentacji zatrudnieniowej,

k) realizacją prawa osadzonych do korzystania z wolności religijnej oraz nad działalnością kierowników jednostek organizacyjnych związaną z zapewnieniem osobom osadzonym tego prawa,

l) prawidłowością sporządzania miesięcznych sprawozdań statystycznych MS ZK-2 i sporządzanie sprawozdania zbiorczego;

11) przygotowanie założeń budżetu więziennictwa w zakresie limitu etatów oraz środków na wynagrodzenia osobowe osadzonych zatrudnionych przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych, przygotowanie projektu rozdziału przydzielonych środków oraz nadzór nad ich prawidłowym gospodarowaniem;

12) inicjowanie i koordynowanie działań dotyczących poszukiwania nowych miejsc zatrudnienia dla osadzonych;

13) prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zajmujących się zatrudnianiem osób pozbawionych wolności;

14) udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów z zakresu zatrudnienia osób pozbawionych wolności;

15) opracowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych dotyczących tematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności;

16) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących tematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

3. Do zadań Zespołu do spraw Funduszy Europejskich, należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedkładanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez Służbę Więzienną środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2) inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Centralny Zarząd środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych;

3) współpraca z:

     a) instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania  i realizacji przez Centralny Zarząd programów finansowanych ze środków zagranicznych,

     b) komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania dokumentów służących właściwej realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych oraz koordynacja i nadzór działań podejmowanych na ich podstawie,

     c) z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych;

4) uczestnictwo w konsultacjach społecznych prowadzonych przez instytucje wdrażające programy zagraniczne w Polsce;

5) przygotowywanie:

     a) na podstawie materiału przekazanego od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych wniosków aplikacyjnych do programów finansowanych ze środków zagranicznych,

     b) na podstawie informacji komórek organizacyjnych, zaangażowanych w realizację projektów zagranicznych, opracowań, sprawozdań, analiz i innych dokumentów i przekazywanie ich właściwym instytucjom zewnętrznym;

     c) zestawień, określających zaangażowanie jednostek organizacyjnych w realizację programów zagranicznych w zakresie merytorycznej działalności Zespołu;

6) inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Centralny Zarząd w ramach programów zagranicznych;

7) kontrola prawidłowości wykonania projektów zagranicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne w przypadku projektów, za realizację których jest odpowiedzialny Centralny Zarząd.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 84 11

Fax: 22 848 88 65

E-mail: bp@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej