Dyrektor Biura
płk Zbigniew Gospodarowicz
Telefon: 22 640 84 43
E-mail: bo@sw.gov.pl
 

1. Biuro Ochrony i Spraw Obronnych jest odpowiedzialne za inicjowanie i nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia w nich porządku i bezpieczeństwa oraz realizacji przez te jednostki zadań obronnych.

2. Do zakresu działania Biura Ochrony i Spraw Obronnych należy, w szczególności:

1) opracowywanie projektów nowelizacji przepisów obowiązujących oraz projektów nowych aktów prawnych regulujących działalność ochronną i obronną;

2) wyznaczanie zakładów karnych i aresztów śledczych celem utworzenia oddziałów dla skazanych i tymczasowo aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, opiniowanie wniosków w zakresie ich transportowania między jednostkami oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad postępowaniem z tą kategorią osadzonych;

3) analizowanie postępu technicznego w zakresie zabezpieczeń techniczno - ochronnych i inicjowanie ich wdrażania w zakładach karnych i aresztach śledczych we współpracy z Biurem Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnym i Biurem Informatyki i Łączności;

4) nadzorowanie i koordynowanie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach przywięziennych;

5) współpraca z:

a) Komendą Główną Policji i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w organizowaniu działań ochronnych w zakładach karnych i aresztach śledczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b) Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji w przedmiocie ochrony osobistej świadka koronnego odbywającego karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanego, przebywającego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

c) Biurem Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przygotowań obronnych

6) współudział w:

a) określaniu zasad i zaleceń w zakresie ochrony osobistej świadka koronnego, o którym mowa w pkt 6 lit. b,

b) rozpoznawaniu systemów ochrony w zakładach karnych i aresztach śledczych;

7) nadzorowanie i organizowanie:

a) przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych,

b) wykonania zadań z zakresu obronności w Centralnym Zarządzie i jednostkach organizacyjnych,

c) wykorzystania psów służbowych w jednostkach organizacyjnych;

8) organizowanie:

a) systemu alarmowania funkcjonariuszy Centralnego Zarządu oraz sprawowanie nadzoru nad systemami alarmowania w jednostkach organizacyjnych,

b) organizowanie ochrony transportów wartości pieniężnych Centralnego Zarządu - we współpracy z dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie;

9) zapewnienie ochrony budynku Centralnego Zarządu w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych;

10) gromadzenie i przechowywanie planów ochrony jednostek organizacyjnych;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych w tych jednostkach;

12) nadzór nad:

a) opracowywaniem i aktualizowaniem planów operacyjnych jednostek organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

b) organizacją szczególnej ochrony obiektów jednostek organizacyjnych jako jednostek ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

c) realizacją zadań związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych,

d) prawidłowym wykorzystaniem Grup Interwencyjnych Służby Więziennej,

e) funkcjonowaniem stanowisk dowodzenia w jednostkach organizacyjnych,

f) systemem „stałych dyżurów” w jednostkach organizacyjnych;

13) planowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, wyposażania jednostek organizacyjnych w zabezpieczenia techniczno - ochronne oraz w sprzęt uzbrojenia.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 84 41

Fax: 22 849 38 04

E-mail: bo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej