Dyrektor Biura

płk Robert Kuczera

Telefon: 22 640 84 41
E-mail: bo@sw.gov.pl
 

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych jest odpowiedzialne za inicjowanie i nadzorowanie działalności w zakresie zapewnienia ochrony, porządku i bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych oraz za realizację zadań komórki właściwej do spraw obronnych w Centralnym Zarządzie.

Do zakresu działania Biura Ochrony i Spraw Obronnych należy, w szczególności:
1) opracowywanie projektów nowelizacji obowiązujących oraz projektów nowych aktów prawnych regulujących działalność ochronną i obronną, a także opiniowanie projektów aktów prawnych mogących mieć wpływ na realizację zadań ochronnych i obronnych w Służbie Więziennej;

2) nadzór nad:

a) realizacją zadań ochronnych w tym ocenianie sposobów ochrony w jednostkach organizacyjnych,

b) służbą ochronną w jednostkach organizacyjnych w zakresie sposobu jej organizacji, wykorzystania zasobów kadrowych, czasu służby funkcjonariuszy oraz wypracowanych przez nich ponadnormatywnych godzin służby,

c) stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w jednostkach organizacyjnych,

d) działaniami związanymi z rozpoznawaniem obszarów przenikania do jednostek organizacyjnych substancji odurzających, a w szczególności środków odurzających
i zastępczych, psychotropowych, alkoholu, leków i innych środków zmieniających nastrój osadzonym,

e) ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach przywięziennych,

f) sposobem odbywaniem kary pozbawienia wolności przez skazanych i tymczasowo aresztowanych posiadających status szczególnie chronionych, stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu
oraz skazanych na dożywocie - w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych, w których przebywają,

g) służbą dyżurną Dyrektora Generalnego,

h) gospodarowaniem uzbrojeniem i szkoleniem strzeleckim w jednostkach organizacyjnych,

i) wykorzystaniem psów służbowych i specjalnych w jednostkach organizacyjnych,

j) organizacją, wykorzystaniem oraz szkoleniem Grup Interwencyjnych Służby Więziennej,

k) realizacją zadań obronnych Dyrektora Generalnego,

l) przygotowaniem Centralnego Zarządu do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

m) realizacją przedsięwzięć organizacyjnych w Centralnym Zarządzie i w jednostkach organizacyjnych w czasie funkcjonowania państwa w wyższych stanach gotowości obronnej;

n) opracowaniem i aktualizacją dokumentów związanych z zapewnieniem porządku
i bezpieczeństwa w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej,

o) ochroną fizyczną Centralnego Zarządu Służby Więziennej wraz z obiektem infrastruktury krytycznej,

p) systemami alarmowania w jednostkach organizacyjnych;

3) monitorowanie zagrożeń związanych z radykalizacją postaw i ekstremizmem osób pozbawionych wolności;

4) wyznaczanie zakładów karnych i aresztów śledczych celem utworzenia oddziałów
dla skazanych i tymczasowo aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne
albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, opiniowanie wniosków w zakresie
ich transportowania między jednostkami organizacyjnymi;

5) analizowanie postępu technicznego i innowacji w zakresie zabezpieczeń techniczno
- ochronnych, uzbrojenia, środków ochrony oraz informatyzacji, jak również inicjowanie
ich wdrażania w jednostkach organizacyjnych we współpracy z Biurem Kwatermistrzowsko
– Inwestycyjnym oraz Biurem Informatyki i Łączności;

6) organizacja ćwiczeń, szkoleń i konferencji z zakresu spraw ochronnych i obronnych;
7) planowanie i prowadzenie kontroli oraz wizytacji realizacji zadań ochronnych w jednostkach organizacyjnych;

8) planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w Centralnym Zarządzie
i w jednostkach organizacyjnych;

9) opiniowanie czynności wyjaśniających dotyczących zdarzeń mogących wystąpić w Służbie Więziennej oraz skarg osób pozbawionych wolności w zakresie właściwości służby ochronnej;

10) planowanie środków finansowych przeznaczonych na centralne zakupy sprzętu
i zabezpieczeń techniczno – ochronnych, środków ochrony oraz przymusu bezpośredniego,
broni i amunicji - niezbędnych do realizacji zadań ochronnych i pozamilitarnych przygotowań obronnych;

11) organizowanie systemu alarmowania funkcjonariuszy Centralnego Zarządu;

12) zarządzanie w imieniu Dyrektora Generalnego i koordynowanie działań ochronnych Służby Więziennej o zasięgu ogólnokrajowym;

13) obsługa Dyrektora Generalnego jako II Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości;

14) organizowanie ochrony transportów wartości pieniężnych Centralnego Zarządu
- we współpracy z dyrektorem Aresztu Śledczego Warszawa - Służewiec;

15) sporządzanie informacji, analiz i opinii oraz udostępnianie danych w zakresie służby ochronnej i realizacji zadań obronnych w Służbie Więziennej;

16) współudział w:

a) określaniu zasad i zaleceń w zakresie ochrony osobistej świadka koronnego,

b) rozpoznawaniu sposobów ochrony w jednostkach organizacyjnych,

c) planowaniu operacyjnym w Centralnym Zarządzie,

d) programowaniu obronnym w Centralnym Zarządzie,

e) przygotowaniu i prowadzeniu szczególnej ochrony obiektów Centralnego Zarządu,

f) tworzeniu warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,

g) przygotowaniu systemu kierowania Służbą Więzienną,

h) przygotowaniu warunków niezbędnych do organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Służbie Więziennej,

i) przygotowaniu struktury organizacyjnej oraz obsady personalnej Centralnego Zarządu
w czasie kryzysu i wojny,

j) procedurach przetargowych na centralne zakupy m. in. zabezpieczeń techniczno
- ochronnych, uzbrojenia i środków ochrony oraz w zakresie wydatkowania środków finansowych na pozamilitarne przygotowania obronne;

koordynowanie:

a) planowania i realizacji zadań obronnych przez komórki organizacyjne Centralnego Zarządu,

b) przygotowania głównego stanowiska pracy Dyrektora Generalnego do funkcjonowania
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz organizowanie przemieszczenia głównego stanowiska pracy Dyrektora Generalnego do zapasowego miejsca pracy;

18) współpraca z:

a) Komendą Główną Policji i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w organizowaniu działań ochronnych i przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych,

b) Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie ochrony osobistej świadka koronnego odbywającego karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanego, przebywającego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

c) komórką właściwą ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie wydawanych poleceń w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń terrorystycznych oraz w zakresie realizacji zadań obronnych,

d) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ochrony fizycznej infrastruktury krytycznej,

e) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie radykalizacji postaw osób pozbawionych wolności,

f) Biurem Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnym, Biurem Budżetu oraz Biurem Penitencjarnym w zakresie wydatkowania funduszy pochodzących z różnych źródeł,

g) Rzecznikiem Prasowym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w zakresie
informacji prasowych, które mogą mieć znaczenie dla służby ochronnej,

g) Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodkami Szkolenia Służby Więziennej oraz Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w zakresie realizowanych przez te ośrodki programów szkolenia dotyczących spraw ochronnych i obronnych

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 84 41

Fax: 22 849 38 04

E-mail: bo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej