Dyrektor Biura
mjr Tomasz Zając

Telefon:  22 640 85 11
E-mail: bkw@sw.gov.pl

Zastęca Dyrektora Biura
kpt. Paweł Waszczuk

Telefon:  22 640 85 11
E-mail: bkw@sw.gov.pl

Kierownik zespołu ds. Funduszu Aktywizacji

ppłk Tomasz Panasiuk

Telefon: 22 640- 85 71
Fax: 22 8480918
E-mail: bkw@sw.gov.pl

1. Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne jest odpowiedzialne za:

1) planowanie zaopatrzenia w środki techniczne;

2) działalność inwestycyjno-remontową dotyczącą jednostek organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności jednostek organizacyjnych w zakresie infrastruktury logistycznej, dotyczącej realizacji uprawnień osadzonych i funkcjonariuszy oraz pracowników;

3) koordynowanie i podejmowanie działań zapewniających efektywne funkcjonowanie przywięziennych zakładów pracy;

4) sprawowanie obsługi logistycznej Centralnego Zarządu w zakresie określonym w ust. 2 pkt 6 i 7.

2. Do zakresu działania Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego należy w szczególności:

1) nadzór nad:

a) działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie zakwaterowania, wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, żywienia i zaopatrzenia osadzonych w odzież, bieliznę i obuwie oraz zapewnienia im środków i warunków do utrzymania higieny osobistej,

b) gospodarką materiałową, energetyczną oraz eksploatacją urządzeń technicznych i środków transportu w jednostkach organizacyjnych,

c) gospodarką nieruchomościami w jednostkach organizacyjnych,

d) działalnością podległych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów mieszkaniowych, mundurowych, ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych,

e) funkcjonowaniem okręgowych składnic mundurowych oraz bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Centralnej Składnicy Magazynowej,

f) działalnością inwestycyjno-remontową w jednostkach organizacyjnych,

g) działalnością przywięziennych zakładów pracy;

 

2) opracowywanie:

     a) projektu budżetu więziennictwa w części dotyczącej pozapłacowych   wydatków bieżących i świadczeń mieszkaniowych,

b) planów zakupów realizowanych centralnie, finansowanych ze środków budżetowych,

c) rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji i remontów,

d) projektów decyzji w sprawach mieszkaniowych, w których organem kwaterunkowym jest Dyrektor Generalny,

e) wytycznych i założeń do planów finansowych, przyjmowanie sprawozdań finansowych w zakresie działalności instytucji gospodarki budżetowej, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości;

3) sporządzanie:

a) okresowych analiz, sprawozdań oraz informacji dotyczących wydatków pozapłacowych ponoszonych na funkcjonowanie więziennictwa,

b) okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,

c) informacji, zestawień i analiz dotyczących wyników ekonomicznych przywięziennych zakładów pracy;

4) opiniowanie:

a) opiniowanie programów inwestycji i wniosków remontowych dla zadań, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,

b) opiniowanie umów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych (zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków);

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw kwatermistrzowsko-inwestycyjnych dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań kwatermistrzowsko-inwestycyjnych w tych jednostkach;

6) prowadzenie:

a) prac standaryzacyjnych w zakresie nadzorowanej działalności jednostek organizacyjnych,

b) ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego Centralnego Zarządu oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

c) spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości funkcji organu założycielskiego w stosunku do przywięziennych przedsiębiorstw państwowych, działających przy jednostkach organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości,

d) spraw osobowych dyrektorów przywięziennych zakładów pracy,

e) ewidencji stempli i pieczęci użytkowanych w Centralnym Zarządzie;

7) zabezpieczenie materiałowo-techniczne oraz realizacja zadań inwestycyjnych na rzecz Centralnego Zarządu oraz Biura Emerytalnego;

8) sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie działań związanych
z funkcjonowaniem państwowego funduszu celowego – Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, a w szczególności obsługa organizacyjna, nadzór nad prawidłowością przekazywania środków na rachunek Funduszu, opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki lub dotacji, składanych przez przywięzienne zakłady pracy, kontrola sposobu wykorzystania środków tego funduszu oraz przygotowywanie dyspozycji lokat przekazywanych w zarządzanie terminowe;

9) opracowywanie projektów planów finansowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania zatwierdzonych planów finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

10) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu kandydatur na stanowiska dyrektorów przywięziennych przedsiębiorstw państwowych oraz wnioskowanie o ich odwołanie;

11) przygotowywanie projektów zasad wynagradzania oraz propozycji nagród rocznych dla dyrektorów przywięziennych zakładów pracy;

12) udział w postępowaniach przygotowawczych związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją przywięziennych zakładów pracy;

13) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w przywięziennych zakładach pracy;

14) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję przywięziennych zakładów  pracy oraz ich wyrobów;

15) inicjowanie i inspirowanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów przywięziennych zakładów pracy do działań zapewniających sprawną organizację zatrudnienia, a także maksymalną ilość miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności;

16) rozliczanie wniosków o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcom zatrudniającym te osoby;

17) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych.

 

3. W ramach Biura działa, na podstawie odrębnych przepisów, Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 85 11

Fax: 22 848 7794

E-mail: bkw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej