Dyrektor Biura
ppłk Tomasz Zając

Telefon:  22 640 85 11
E-mail: bkw@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Biura
kpt. Paweł Waszczuk

Telefon:  22 640 85 11
E-mail: bkw@sw.gov.pl

 

1. Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne jest odpowiedzialne za:

1) planowanie zaopatrzenia w środki techniczne;

2) działalność inwestycyjno-remontową dotyczącą jednostek organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności jednostek organizacyjnych w zakresie infrastruktury logistycznej, dotyczącej realizacji uprawnień osadzonych i funkcjonariuszy oraz pracowników;

3) sprawowanie obsługi logistycznej Centralnego Zarządu w zakresie określonym w ust. 2 pkt 6 i 7.

2. Do zakresu działania Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego należy w szczególności:

1) nadzór nad:

a) działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie zakwaterowania, wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, żywienia i zaopatrzenia osadzonych w odzież, bieliznę i obuwie oraz zapewnienia im środków i warunków do utrzymania higieny osobistej,

b) gospodarką materiałową, energetyczną oraz eksploatacją urządzeń technicznych i środków transportu w jednostkach organizacyjnych,

c) gospodarką nieruchomościami w jednostkach organizacyjnych,

d) działalnością podległych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów mieszkaniowych, mundurowych, ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych,

e) funkcjonowaniem okręgowych składnic mundurowych oraz bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Centralnej Składnicy Magazynowej,

f) działalnością inwestycyjno-remontową w jednostkach organizacyjnych,

 

2) opracowywanie:

     a) projektu budżetu więziennictwa w części dotyczącej pozapłacowych   wydatków bieżących i świadczeń mieszkaniowych,

b) planów zakupów realizowanych centralnie, finansowanych ze środków budżetowych,

c) rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji i remontów,

d) projektów decyzji w sprawach mieszkaniowych, w których organem kwaterunkowym jest Dyrektor Generalny,

3) sporządzanie:

a) okresowych analiz, sprawozdań oraz informacji dotyczących wydatków pozapłacowych ponoszonych na funkcjonowanie więziennictwa,

b) okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,

4) opiniowanie:

a) opiniowanie programów inwestycji i wniosków remontowych dla zadań, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,

b) opiniowanie umów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych (zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków);

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw kwatermistrzowsko-inwestycyjnych dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań kwatermistrzowsko-inwestycyjnych w tych jednostkach;

6) prowadzenie:

a) prac standaryzacyjnych w zakresie nadzorowanej działalności jednostek organizacyjnych,

b) ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego Centralnego Zarządu oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

c) ewidencji stempli i pieczęci użytkowanych w Centralnym Zarządzie;

7) zabezpieczenie materiałowo-techniczne oraz realizacja zadań inwestycyjnych na rzecz Centralnego Zarządu oraz Biura Emerytalnego;

8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych.

 

3. W ramach Biura działa, na podstawie odrębnych przepisów, Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 85 11

Fax: 22 848 7794

E-mail: bkw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej