Dyrektor Biura

płk Grzegorz Bajda

Telefon: 22 640 83 61

E-mail: bks@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu do spraw płacowych

kpt. Agata Jadczak

Telefon: 22 640 83 61

E-mail: bks@sw.gov.pl

1. Biuro Kadr i Szkolenia:

1) odpowiedzialne jest za realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa;

2) prowadzi sprawy kadrowe, etatowe, szkoleniowe Centralnego Zarządu.

2. Do zakresu działania Biura Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

1)realizacja ustalonych zasad polityki kadrowej, planów etatowych i funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa;

2) standaryzowanie działań w jednostkach organizacyjnych w zakresie prowadzonej polityki kadrowej;

3) opracowywanie projektu budżetu więziennictwa w zakresie świadczeń oraz wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;

4) przygotowywanie i ocena merytoryczna projektów wniosków personalnych w sprawach ze stosunku służbowego i stosunku pracy kierowanych do Dyrektora Generalnego, w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników, których jest  przełożonym służbowym oraz przełożonym właściwym w sprawach osobowych;

5) prowadzenie spraw ze stosunku służbowego i stosunku pracy, oraz archiwizacja akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w pkt 4, oraz dyrektorów szkół przywięziennych;

6) opracowywanie niezbędnych materiałów analitycznych, informacji, danych, ocen oraz prognoz w sprawach pozostających w nadzorze  Dyrektora Generalnego oraz w sprawach, w których występuje on jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym oraz jako wyższy przełożony dyscyplinarny;

7) tworzenie rezerwy kadrowej poprzez ustalanie i monitorowanie strategii rekrutacji do służby, systemów ocen oraz opracowywanie propozycji kierunków szkolenia oraz doskonalenia zawodowego;

8) planowanie środków finansowych oraz sprawowanie nadzoru nad efektywnością prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych;

9) sprawowanie nadzoru nad Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej i ośrodkami szkolenia oraz ośrodkami doskonalenia kadr Służby Więziennej;

10) organizowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych, przyznanych Służbie Więziennej, w zakresie właściwości Biura Kadr i Szkolenia;

11) organizacja imprez o charakterze centralnym dla funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa;

12) realizacja świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej;

13) sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem funduszu socjalnego pracowników przez jednostki organizacyjne;

14) rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków składanych przez funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 83 61

Fax: 22 848 81 52

E-mail: bks@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej