Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
ppłk Marcin Dybała
Telefon: 22 640 86 91
Fax: 22 849 59 69
E-mail: bil@sw.gov.pl


​Kierownik Zespołu Administratorów ​Centralnej Serwerowni​​​
mjr Marcin Dzięgielewski
Telefon: 22 640 86 92
E-mail: bil@sw.gov.pl


​Kierownik Zespołu Programistyczno - Wdrożeniowego​​​​​​​
mjr Marcin Kunicki
Telefon: 22 640 85 69
E-mail: bil@sw.gov.pl

1. Biuro Informatyki i Łączności jest odpowiedzialne za:

1) rozwój i eksploatację centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej;

2) wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie łączności;

3) koordynację działań w zakresie informatyzacji i łączności prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

2. Do zakresu działania Biura Informatyki i Łączności należy w szczególności:

1) opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych i systemów łączności Służby Więziennej;

2) określanie:

a) standardów i minimalnych wymagań na sprzęt komputerowy i oprogramowanie użytkowane w jednostkach organizacyjnych,

b) zasad eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowanego przez jednostki organizacyjne,

c) standardów, procedur i norm dotyczących systemów zabezpieczenia elektronicznego jednostek organizacyjnych,

d) wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania służby informatycznej w jednostkach organizacyjnych;

3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką i eksploatacją sprzętu komputerowego i łączności w jednostkach organizacyjnych;

4) wdrażanie, administrowanie i utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej;

5) udostępnianie danych z centralnych baz danych Służby Więziennej upoważnionym organom, zgodnie z zawartymi porozumieniami;

6) analiza potrzeb i planowanie środków finansowych na rozwój i utrzymanie  systemów informatycznych Służby Więziennej;

7) dokonywanie centralnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych;

8) realizowanie zadań dysponenta budżetu państwa III stopnia w zakresie wydatków na informatyzację i łączność, a w szczególności opracowywanie częściowych planów zamówień publicznych i ich realizacja;

9) zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych Służby Więziennej;

10) przydział uprawnień dostępu do zasobów informatycznych Służby Więziennej, a w szczególności  wydawanie certyfikatów dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej na wniosek kierowników właściwych komórek organizacyjnych;

11) administrowanie lokalnymi sieciami teleinformatycznymi w Centralnym Zarządzie;

12) wdrażanie, administrowanie i zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Centralnego Zarządu;

13) obsługa użytkowników:

a) systemów informatycznych eksploatowanych w Centralnym Zarządzie,

b) systemu telefonii komórkowej i stacjonarnej w Centralnym Zarządzie;

14) instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przydział uprawnień dostępu do systemów na wniosek kierowników komórek organizacyjnych;

15) nadzór nad zapewnieniem sprawności technicznej i ciągłości działania systemów telekomunikacyjnych oraz łączności radiowej Służby Więziennej;

16) optymalizacja nakładów na rozwój i analiza kosztów na bieżącą eksploatację systemów łączności Służby Więziennej;

17) doradztwo i opiniowanie pod względem technicznym rozwiązań w zakresie elektronicznego zabezpieczenia jednostek;

18) przeprowadzanie kontroli jednostek podległych w ramach nadzoru merytorycznego;

19) organizowanie i koordynowanie szkoleń z zakresu informatyki i łączności dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej;

20) nadzór nad bezpieczeństwem danych w Centralnym Zarządzie.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 91

Fax 22 849 59 69

E-mail: bil@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej