Dyrektor Biura Ewidencji

ppłk Monika Świesiulska
Telefon: 22 640 84 71

Fax: 22 849 36 87
E-mail: bew@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Nadzoru
Biura Ewidencji

ppłk Marek Gos
Telefon: 22 640 84 71

Fax: 22 849 36 87
E-mail: bew@sw.gov.pl

Kierownik Zespołu Operatorów Bazy Danych

ppłk Agnieszka Zientarska
Telefon: 22 640 84 71

Fax: 22 849 36 87
E-mail: bew@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Informacji

 

Agnieszka Pietras
Telefon: 22 640 84 71

Fax: 22 849 36 87
E-mail: bew@sw.gov.pl

Do podstawowych zadań Biura Ewidencji należy:

 

  1. Kształtowanie rozwiązań prawnych, regulujących czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, nadzór nad tymi czynnościami oraz współpraca z uprawnionymi podmiotami w zakresie wykonywania pozbawienia wolności, udzielanie informacji tym podmiotom, a także współpraca z placówkami naukowymi w tym zakresie. W Biurze projektowane są szczególnie istotne przepisy regulujące zasady wykonywania ustawowych zadań Służby Więziennej, przede wszystkim związane z obliczaniem okresu wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również przyjmowaniem i zwalnianiem osób pozbawionych wolności oraz wykonaniem tymczasowego aresztowania.
  2. Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie utworzenia albo zniesienia zakładów karnych i aresztów śledczych oraz zmiany ich przeznaczenia, a także decyzji w sprawie ustalenia ich pojemności.
  3. Nadzór nad transportowaniem osadzonych, organizowanie systemu transportowania oraz koordynowanie transportów osadzonych.
  4. Realizowanie zadań Dyrektora Generalnego Służby Więziennej związanych z koordynowaniem sprawozdawczości statystycznej Służby Więziennej oraz opracowywaniem i udostępnianiem okresowych informacji statystycznych o wykonywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
  5. Udzielanie informacji dotyczących osób pozbawionych wolności oraz wykonywania kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności: organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości, organom administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym innych państw, i innym podmiotom ustawowo uprawnionym w zakresie określonym w ustawach, a także osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności, za pisemną zgodą osób, których informacje te dotyczą, a także służbom ochrony państwa oraz pełnomocnikom ochrony informacji niejawnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).

 

W strukturze organizacyjnej biura wyodrębnione są trzy zespoły: Zespół Ewidencji, Zespół Informacji oraz Zespół Operatorów Bazy Danych.

Do zadań Zespołu Ewidencji należy w szczególności organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i doskonalących, organizacja i prowadzenie kontroli w aresztach śledzcych i zakładach karnych oraz stały nadzór nad prawidłowościa pracy pionu ewidencyjnego Służby Więziennej.

Do zadań Zespołu Informacji należy w szczególności współpraca z pełnomocnikami ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych,  udzielanie informacji o osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności podmiotom ustawowo uprawnionym.

Natomiast Zespół Operatorów Bazy Danych sprawuje nadzór nad prawidłowością danych osobowych podlegających gromadzeniu w Centralnej Bazie oraz zarządza tymi danymi w zakresie właściwości Biura, nadto modyfikuje lub uzupełnia, w niezbędnym zakresie, w Centralnej Bazie dane związane z realizacją zadań pozostających we właściwości Biura.

 

Dyrektor Biura Ewidencji jest upoważniony do podpisywania odpowiedzi na zapytania kierowane do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dotyczące udzielania informacji statystycznych oraz o osobach pozbawionych wolności, w zakresie działania Biura.

Biuro_ewidencji_schemat.jpg

 

Wniosek w formie interaktywnego formularza *.pdf 1. Plik należy pobrać i zapisać na swoim komputerze. 2. Następnie uruchomić pobrany plik, używając posiadanego programu do przeglądania plików w formacie PDF oraz uzupełnić wymagane (dostępne) pola pierwszej strony formularza zapisując dokonane zmiany. 3. Uzupełniony i podpisany elektronicznie plik przesłać za pośrednictwem: - platformy ePUAP do Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub - poczty elektronicznej na adres kancelaria_czsw@sw.gov.pl Rozmiar: 260.1 kB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności Dz.U. 2023 poz. 920 wraz z wzorem wniosku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r. Rozmiar: 699.1 kB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności Dz.U. 2022 poz. 460 wraz z wzorem wniosku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2022 r. Rozmiar: 716.3 kB Rozmiar: 975.5 kB
Instrukcja nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przekazywania przez komórki organizacyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej danych statystycznych do Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w celu koordynowania sprawozdawczości statystycznej Służby Więziennej. Rozmiar: 942.1 kB
Instrukcja nr 5/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnej ochrony osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, ze względu na wystąpienie poważnego zagrożenia lub istnienie bezpośredniej obawy wystąpienia poważnego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Rozmiar: 2.9 MB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych. Rozmiar: 4.3 MB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 63/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów, druków i wydruków ewidencyjnych. Rozmiar: 1.6 MB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Dz.U. 2015 poz. 927 Rozmiar: 366.8 kB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Dz.U. 2016 poz. 1341 Rozmiar: 94.7 kB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Dz.U. 2017 poz. 1925 Rozmiar: 94.7 kB Rozmiar: 228.1 kB
Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych. Rozmiar: 5.1 MB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 29/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie transportowania skazanych. Rozmiar: 7.7 MB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 8/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie transportowania skazanych. Rozmiar: 723.7 kB
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 61/17 z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie transportowania skazanych. Rozmiar: 824.0 kB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 29/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie transportowania osadzonych. Rozmiar: 928.6 kB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 29/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie transportowania osadzonych. Rozmiar: 1.7 MB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Dz.U. 2011 nr 13 poz. 65 Rozmiar: 33.8 kB
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Dz.U. 2015 poz. 467 Rozmiar: 111.8 kB
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dz.U. 2010 nr 123 poz. 839 Rozmiar: 48.6 kB
Instrukcja nr 1/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Rozmiar: 322.5 kB
Instrukcja nr 3/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca instrukcję w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Rozmiar: 745.3 kB

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon:22 640 84 71

Fax: 22 849 36 87

E-mail: bew@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej