5 grudnia 2022 Utrudnienia w kontakcie telefonicznym

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu zmianę rozkwaterowania osób zajmujących się obsługą emerytów i rencistów Służby Więziennej, informuję o możliwości wystąpienia problemów z uzyskaniem kontaktu telefonicznego. W związku z realizowaną przeprowadzką część telefonów jest chwilowo wyłączona z użytkowania.
Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego lub listownego.
Biorąc pod uwagę Państwa potrzeby dotyczące załatwienia istotnych spraw, przepraszamy za utrudnienia, które mogą potrwać do końca roku.

 

29 sierpnia 2022

Informuję, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 roku o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W 2022 r. osobom uprawnionym przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości: 1338,44 zł brutto – dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł wysokość świadczenia ulegać będzie zmniejszeniu w systemie złotówka za złotówkę.
Jeżeli kwota dodatkowego świadczenia będzie mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.
Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 24 sierpnia 2022 r.
Osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.
Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.
Dodatkowe świadczenie wypłacone zostanie w terminie wypłaty świadczeń za wrzesień 2022 r.
Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Od kwoty dodatkowego świadczenia zostanie naliczona i pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne, kwota świadczenia zwolniona jest z podatku.

 

1 lipca 2022

Informuję, że w Dz. U. pod poz. 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł brutto. Świadczenie zostało zwolnione z podatku. Od świadczenia zostanie naliczona tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) czyli kwota netto świadczenia wynosić będzie 1217,98 zł. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zapisano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 24 sierpnia br. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji. Świadczeniobiorcy Biura Emerytalnego Służby Więziennej otrzymają czternastą emeryturę łącznie ze świadczeniem za miesiąc wrzesień 2022 roku.

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

NFZ opublikował informację dotyczącą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prawo-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dzieci-do-18-roku-zycia-pobierajacych-renty-rodzinne,8229.html

 

29 czerwca 2022

Informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dotyczące m.in. zmiany skali podatkowej. Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie stawki procentowej podatku w pierwszym przedziale skali, z 17% do 12%.

W związku z tym, że kwota wolna od podatku pozostanie na niezmienionym poziomie i nadal wynosić będzie 30.000 zł, to roczna i miesięczna kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu do poziomu odpowiednio: 3.600 zł i 300 zł (tj. 30.000*12%=3.600 3.600/12 mies. = 300). Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio: 5.100 zł i 425 zł. Stawka procentowa podatku w drugim progu skali podatkowej tj. dla rocznego dochodu przewyższającego 120.000 zł nadal wynosić będzie 32%.

Nowa ustawa likwiduje również mechanizm tzw. „rolowania zaliczek”. Dotyczył on m.in. emerytów i rencistów, stosowany był dla dochodów od ok. 4 900 zł do 12 800 zł brutto, dzięki niemu (dla osób, które nie zyskiwały na reformie) zaliczki na podatek były zamrożone na poziomie zaliczek z 2021 r., a przez to nieadekwatne do wysokości, w której powinny być pobierane w związku z przepisami Polskiego Ładu. Uchylenie mechanizmu odroczenia terminu poboru zaliczek, czyli ograniczania ich do wysokości z zeszłego roku, spowoduje, że w niektórych przypadkach zaliczki te wzrosną, co skutkować będzie niższymi świadczeniami netto przekazanymi świadczeniobiorcom.

 

8 czerwca 2022

10 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1115). Dodanym art. 15aa wprowadzono nowy wariant obliczenia emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy w okresie po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r.

Emerytura dla tego funkcjonariusza wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok tej służby; emeryturę podwyższa się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2-5 ustawy. Jeżeli funkcjonariusz ten w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, jego emerytura wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok poprzedzających służbę okresów składkowych i okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. W tym przypadku na wniosek emeryta organ emerytalny doliczy także do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Funkcjonariusz spełniający warunek posiadania co najmniej 25 lat służby ma prawo wyboru sposobu ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo w art. 15aa. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego (druk oświadczenia znajduje się na stronie BE w zakładce „do pobrania”).

W przypadku niedokonania wyboru organ emerytalny ustali emeryturę na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a.

Emerytowi, któremu wysokość emerytury została ustalona na podstawie art. 15a ustawy, a który spełnia warunek co najmniej 25 lat służby i któremu nie ustalono prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na jego wniosek, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 10 czerwca 2022 r.), ustala się ponownie wysokość emerytury w sposób określony w art. 15aa ustawy.

 

2 maja 2022

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające decyzje waloryzacyjne oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2022 roku.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tzw. czternastej emerytury informujemy, że z doniesień medialnych wiadomym jest, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty czternastej emerytury w 2022 r.

Prawdopodobnie zasady przyznawania 14. emerytury będą podobne do rozwiązań z ubiegłego roku. Rozwiązanie zostanie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych".

Ministerstwo podaje, że określona zostanie kwota graniczna, do której czternasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 r. (tj. 1.338,44 zł), i powyżej której wysokość czternastki będzie zmniejszana według zasady "złotówka za złotówkę" do wysokości najniższej emerytury. Szczegółów nie przekazano.

Decyzje w sprawie czternastej emerytury wydawać będą i świadczenie to wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydawać i czternastą emeryturę wypłacać będzie ZUS. Kwota czternastej emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

1 kwietnia 2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, wraz ze świadczeniem za kwiecień zostało wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynasta emerytura. Z dodatkowego świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W tej sytuacji trzynastka netto wynosi 1.217,98 zł. W przypadku rent rodzinnych dzielonych – kwota przysługuje proporcjonalnie.
Zaniechanie poboru podatku od kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy, że podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

 

4 luty 2022

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające formularze PIT za 2021 rok. Wzorem lat ubiegłych formularze PIT za osoby zmarłe w roku podatkowym 2021 będą wysyłane na wniosek uprawnionych członków rodziny.

 

31 stycznia 2022

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2022 roku dla świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zostały wypłacone wyrównania kwot stanowiących różnicę w zaliczkach na podatek dochodowy naliczonych i pobranych zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. Polskim Ładem) i kwotą zaliczki obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powyższe działanie zostało podyktowane obowiązkiem realizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

28 grudnia 2021

Polski Ład zmiany

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć:

 

1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł, co powoduje, że kwota obniżająca podatek, w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosi 5.100 zł rocznie tj. 425 zł miesięcznie

2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%. Przychody roczne do wysokości 120 000 zł są opodatkowane stawką 17%

3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich

4. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji tej zmiany świadczeniobiorca w całości będzie opłacał z własnych środków kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. 9% podstawy naliczenia składki.

5. wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej. WAŻNE ulga dla klasy średniej ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Z ulgi nie skorzystają emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury

6. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, zamieszczone na naszej stronie internetowej, zostało odpowiednio zmienione.

 

Przykłady rozliczenia

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 2500 zł

2500,00 x 17% = 425,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

425,00 – 43,76 = 381,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

2500 x 9% = 225,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 193,75

1,25% - 31,25

381,24 – 193,75 = 187,99 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 188,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 188,00 (zaliczka na podatek) – 225,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 2087,00

Od 1 stycznia 2022 roku

2500,00 x 17% = 425,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

425,00 – 425,00 = 0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

2500,00 x 9% = 225,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 0,00 – 225,00 = 2275,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

2275,00 – 2087,00 = 188,00

 

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 4900 zł

4900,00 x 17% = 833,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

833,00 – 43,76 = 789,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

4900 x 9% = 441,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 379,75

1,25% - 61,25

789,24 – 379,75 = 409,49 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 409,00

Świadczenie netto wynosi:

4900,00 – 409,00 (zaliczka na podatek) – 441,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 4050,00

Od 1 stycznia 2022 roku

4900,00 x 17% = 833,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

833,00 – 425,00 = 408,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

4900,00 x 9% = 441,00

Świadczenie netto:

4900,00 – 408,00 – 441,00 = 4051,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

4051,00 – 4050,00 = 1,00

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Rozmiar: 164.0 kB
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny Rozmiar: 18.5 kB

UWAGA!

W dniu 12 lutego 2022 roku zostały przekazane do wysyłki formularze PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

W zakładce "Do pobrania" została umieszczona ważna informacja o rozliczeniu podatku dochodowego PIT za 2021 rok – „Ważna informacja podatkowa PIT za 2021 rok”UWAGA!

W zakładce "Do pobrania" można pobrać listę kontaktów do Biura Emerytalnego SW w zależności od jednostki odejścia funkcjonariusza. Również na decyzji waloryzacyjnej znajduje się kontakt telefoniczny oraz adres e-mail do właściwego inspektora w Biurze Emerytalnym SW.INFORMACJE O PRACY BIURA EMERYTALNEGO SW

 1. Biuro Emerytalne Służby Więziennej zapewnia obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej.
 2. Dyrektor jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 3. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
 4. Do zadań Dyrektora Biura należą:
  • ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariuszom Służby Więziennej zwolnionym ze służby oraz członkom ich rodzin;
  • dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
  • dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz dochodzenie ich zwrotu;
  • współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
  • współpraca - w granicach uprawnień - z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
  • przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
  • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;
  • wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca aktualizacja tej bazy;
  • udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
  • podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;
  • stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;
  • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych;
  • prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych funkcjonariuszy i pracowników.
 5. W skład Biura Emerytalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Zespół Ustalania Świadczeń;
  • Zespół Realizacji Świadczeń;
  • Zespół Obsługi Informatycznej;
  • samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;
  • samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.
 6. Zespołami wchodzącymi w skład Biura kierują kierownicy zespołów, przy czym kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń jest równocześnie Głównym Księgowym Biura.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT

 

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

Dodatek pielęgnacyjny 256,44
239,66
229,91
222,01
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

(zwiększony o 50%)

384,66
359,49
344,87
333,02
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek kombatancki 256,44
239,66
229,91
222,01
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek kompensacyjny 38,47
35,95
34,49
33,30
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Ryczałt energetyczny 192,58
179,81
171,41
171,41
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek dla sieroty zupełnej 481,97
450,44
432,12
417,27
01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019

 

 

ZASIŁKI

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

Zasiłek pogrzebowy 4 000,00
6 406,16
6 395,70
6 632,76
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010

 

 

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

130% przeciętnego wynagrodzenia

8 424,90

8 003,20
8 105,80
7 793,70
7 354,50
7 155,90
7 386,10
7 095,40
6 719,70
6 531,90
6 931,00
6 758,20
6 411,10
6 291,10
6 436,30
6 322,90
5 954,30
5 877,40
6 009,70
5 871,70

01.12.2022

01.09.2022
01.06.2022
01.03.2022
01.12.2021
01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

70% przeciętnego wynagrodzenia

4 536,50

4 309,40
4 364,70
4 196,60
3 960,20
3 853,20
3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

01.12.2022

01.09.2022
01.06.2022
01.03.2022
01.12.2021
01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)
3 553,20
3 155,40
3 136,20
2 859,00
01.01.2022
01.03.2021
01.01.2020
01.01.2019

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 01

Fax: 22 848 82 94

E-mail: be@sw.gov.pl

 

Kontakt do BESW według jednostki zwalniającej: wszelką korespondecję mailową prosze kierować na adres be@sw.gov.pl

Rozmiar: 218.1 kB

Recenzja książki Pejzaże niecodzienności

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej Rozmiar: 836.6 kB
Wniosek o przyznanie emerytury / renty inwalidzkiej. Rozmiar: 1.5 MB
Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatkowej 2021 Rozmiar: 244.5 kB
Wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku 2021 Rozmiar: 411.6 kB
Wniosek - zaliczka na podatek bez ulgi Rozmiar: 538.9 kB
Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu za rok 2021 Rozmiar: 362.6 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą rentę rodzinną Rozmiar: 89.8 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę inwalidzką Rozmiar: 89.8 kB
Książka: Pejzaże niecodzienności
Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 4.6 MB
Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 7.2 MB

Dyrektor Biura Emerytalnego
kpt. Wioletta Szostak
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Wioletta.Szostak@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Ustalania Świadczeń
mgr Joanna Siemieńczuk
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Joanna.Siemienczuk@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
ppłk Mariola Kornatko-Pulkowska
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Mariola.Kornatko-Pulkowska@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej
mjr Adam Zaworski
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Adam.Zaworski@sw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: iod_czsw@sw.gov.pl

 

 

Świadczeniobiorcy – klauzula informacyjna

 

Dane Pana/Pani przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO

 

RODO – Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem, czyli podmiotem  który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 37a.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze Biura Emerytalnego Służby Więziennej, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno - Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132, z późn. Zm.), zwanej ustawą zaopatrzeniową. W związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy zaopatrzeniowej, Dyrektor BE SW zobowiązany jest w szczególności do:

 • gromadzenia oraz aktualizowania danych świadczeniobiorców, którym są przyznawane i wypłacane świadczenia oraz dodatki,
 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawach o świadczenia oraz dodatki realizowane na podstawie przepisów ustawy zaopatrzeniowej oraz innych ustaw,
 • przyjmowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób, które są świadczeniobiorcami Biura Emerytalnego Służby Więziennej i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • wypłaty świadczeń na podstawie innych ustaw realizowanych w zbiegu ze świadczeniami wypłacanymi na podstawie ustawy zaopatrzeniowej oraz dodatków przyznanych na podstawie innych ustaw,
 • realizacji potrąceń ze świadczeń i dochodzenia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz dodatkowo – odnośnie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO) wynikające z:
 • ustawy z dnia  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • oraz innych ustaw, z których wynika prawo danego podmiotu do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

2 wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu zwrotu należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
 • Centrala oraz oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • urzędy skarbowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalne i rentowe,
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • sądy, prokuratury,
 • szkoły, uczelnie,
 • banki,
 • komornicy, organy egzekucyjne, syndycy masy upadłości,
 • instytucje właściwe i łącznikowe do spraw zabezpieczenia społecznego państw UE/EOG,
 • Poczta Polska,
 • oraz inne podmioty, które maja prawo do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe podane administratorowi będą przetwarzane do czasu realizacji świadczeń, a nastepnie przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

 

 1. Informacje o przysługujących  Pani/Panu prawach

      Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania tych danych,
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych związanych realizacją Pani/Pana praw wynikających z postanowień ustawy zaopatrzeniowej jest obligatoryjne.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej