Adres korespondencyjny Biura Emerytalnego:

ul. Rakowiecka 37A
02-521 Warszawa

Przyjęcia interesantów Biura Emerytalnego odbywają się w dni robocze, w godz. 8.00 - 15.00 pod adresem: Warszawa, ul. Ciupagi 1

 

Wszelkie wnioski, w tym prośby o zmianę adresu/konta i oświadczenia mogą Państwo składać:

 • drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Emerytalnego Służby Więziennej lub
 • drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą

Ogólne zapytania niewymagające Państwa podpisu mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej Biura Emerytalnego Służby Więziennej be@sw.gov.pl

 

28 maja 2024 r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. (piątek) infolinia Biura Emerytalnego będzie czynna w godzinach 8.00 - 14.00.

 

23 maja 2024 r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji i o przyznaniu tzw. trzynastki. Decyzje te zostaną przekazane w jednej kopercie.

 

03 kwietnia 2024 r.

Wraz ze świadczeniem przysługującym za kwiecień emeryci i renciści SW otrzymają z urzędu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastkę”.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie roczne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury, renty, wypłacanych przez Biuro Emerytalne SW w Warszawie.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 W przypadku pobierania renty rodzinnej SW, do której ma prawo więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie (nie ma znaczenia liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej). Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostaje podzielone stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca danego roku. Oznacza to, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w pełnej wysokości (1780,96 zł brutto) podzielimy na tyle równych części ile osób ma prawo do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku.

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

04 stycznia 2024 r.

Informujemy, że w dniu 05 stycznia 2024 r. Biuro Emerytalne Służby Więziennej nie pracuje.

 

04 września 2023

 

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych w okresie od 5 września 2023 r. do 8 września 2023 r. infolinia będzie czynna w godzinach 8.00 – 11.00.

 

25 sierpnia 2023

Informuję, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1407 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości 2650,00 zł brutto /zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dz. U. poz. 1673/. Od świadczenia zostanie pobrana zaliczka na podatek (12%) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) czyli kwota „czternastej emerytury” wynosić będzie 2202,50 zł netto (różnica może wynikać z zaokrągleń). Świadczenie w wysokości 2650,00 zł brutto otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń podstawowych nie przekracza 2900,00 zł brutto. Osoby, których kwota świadczeń podstawowych przekracza 2900,00 zł otrzymają „czternastą emeryturę” pomniejszoną o kwotę różnicy. Jeżeli kwota będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane (w ustawie zapisano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł).

Wysokość świadczenia netto została wyliczona w sposób spełniający m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 31b ust 4 oraz art. 32 ust. 2 stanowiących o pomniejszeniu zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 12% - od łącznej kwoty świadczeń wypłacanych w miesiącu.

Powyższe oznacza, że zaliczka na podatek dochodowy zostanie obliczona od sumy emerytury/renty i dodatkowego świadczenia pieniężnego, z zastosowaniem przysługującej w miesiącu jednej kwoty zmniejszającej podatek tj. 300,00 zł.

Wartość netto świadczenia została obliczona dla pełnej kwoty czternastej emerytury.

Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwać osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty (tj. na dzień 31.08.2023 r.) miały prawo do świadczenia podstawowego.

Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Świadczeniobiorcy Biura Emerytalnego Służby Więziennej otrzymają „czternastą emeryturę” łącznie ze świadczeniem za miesiąc wrzesień 2023 r. /zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dz. U. poz. 1674/.

 

25 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu infolinii nr 22 640 86 00 czynnej w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

 

25 kwietnia 2023

W dniu 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. 2023 r. poz. 658).
Świadczenie pieniężne przysługuje członkom rodziny funkcjonariuszy, jeżeli śmierć nastąpiła w okolicznościach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wskutek podjęcia poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia. Za członków rodziny funkcjonariusza uprawnionych do świadczenia pieniężnego uważa się:
a) małżonka,
b) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka jeżeli:
- nie ukończyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 24 roku życia albo 25 roku życia, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 roku życia przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
- stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku wymienionego powyżej,
c) rodziców (za rodziców uważa się również osoby przysposabiające) – po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo po ukończeniu wieku: kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat, również w przypadku jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem określonego wieku 60 i 65 lat. Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości:
- 100% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza w przypadku małżonka albo każdego dziecka, które nie posiada obojga rodziców (sierota zupełna)
- 50 % przeciętnego uposażenia funkcjonariusza w przypadku pozostałych uprawnionych.
Przeciętne uposażenie funkcjonariusza SW na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 828,52 zł.
Świadczenie pieniężne podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W razie zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego małżonce i dzieciom z prawem do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe albo wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
W razie zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego rodzicom z prawem do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach, z wyłączeniem renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego po tym samym zmarłym, co świadczenie pieniężne, wypłaca się świadczenie pieniężne oraz odpowiednio emeryturę lub rentę, lub uposażenie w stanie spoczynku, lub uposażenie rodzinne. Przy wypłacaniu świadczenia nie stosuje się zawieszania lub zmniejszania świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków do jego przyznania.
W przypadku zgonu funkcjonariusza przed dniem wejścia w życie ustawy, uprawnieni członkowie rodziny mają prawo do świadczenia pieniężnego od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli złożą wniosek o jego przyznanie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, o ile w dniu wejścia w życie ustawy osoby te spełniają warunki do jego przyznania.

 

14 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.04.2023 r. wystąpią utrudnienia w uzyskaniu połączenia telefonicznego z Biurem Emerytalnym z uwagi na trwające prace modernizacyjne związane z planowanym uruchomieniem infolinii.

 

23 marca 2023

Informujemy, że w kwietniu zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. trzynasta emerytura.

Zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r, poz. 2575):

1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 (tj. emeryturą/rentą).

2. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1, przypadającym w kwietniu (tj. 5 kwietnia 2023 r.).

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2023 roku, ustalona w wysokości najniższej emerytury (zgodnie z art. 5 ustawy) wynosi brutto 1.588,44 zł.

Kwota netto świadczenia będzie wynosiła około 1.254,48 zł (różnice mogą wynikać z zaokrągleń).

1.588,00 * 12% = 191,00 zł – zaliczka na podatek od dodatkowego świadczenia

1.588,44 *9% = 142,96 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego świadczenia (1.588,44 – 191,00 – 142,96 = 1.254,48 zł)

Wysokość świadczenia netto została wyliczona w sposób spełniający m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 31b ust 4 oraz art. 32 ust. 2 stanowiących o pomniejszeniu zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 12% - od łącznej kwoty świadczeń wypłacanych w miesiącu.

Powyższe oznacza, że zaliczka na podatek dochodowy zostanie obliczona od sumy emerytury/renty i dodatkowego świadczenia pieniężnego, z zastosowaniem przysługującej w miesiącu jednej kwoty zmniejszającej podatek tj. 300,00 zł.

 

 

9 marca 2023

W związku z faktem, że przychód (dochód) dotyczący roku 2022, wykazany w poz. 36 formularza PIT-11A/40A może być niższy od przychodu (dochodu) wykazanego za rok 2021 wyjaśniam, że informacje o dochodach wypłacanych z organu rentowego zostały sporządzone prawidłowo. W 2022 r. od dodatkowych świadczeń pieniężnych (tzw. trzynastej i czternastej emerytury) nie naliczano zaliczki na podatek dochodowy.
Podatku dochodowego od dodatkowego świadczenia pieniężnego („13-tki”) nie pobrano na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. (Dz.U. z 8 marca 2022 r., poz. 556). Podobnie było w przypadku czternastek wypłaconych w listopadzie 2022 roku – zwolnienie od poboru podatku zostało zapisane w art. 15 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r, poz. 1358).
Biorąc pod uwagę powyższe – dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacone w 2022 roku nie zostały uwzględnione w sumie uzyskanego przychodu (dochodu), powiększały jedynie podstawę naliczenia składki zdrowotnej.

 

28 luty 2023

Informujemy, że dokument PIT-11A dotyczący dochodów osób zmarłych wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

 

28 lutego 2023

W przypadku, gdy podatnik nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który urząd mógłby dokonać zwrotu, a wysokość nadpłaconego podatku nie przekraczała 23,20 zł, kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

 

27 lutego 2023

Podatnicy, którzy otrzymali od organu emerytalnego PIT-11A powinni dokonać rozliczenia podatku samodzielnie, na formularzu PIT-37 (PIT-38) lub korzystając z udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową usługi "Twój e-PIT". Jeśli jednak podatnik nie rozliczy się sam, w usłudze "Twój e-PIT" jest dla niego przygotowane zeznanie PIT-37. Zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 2 maja 2023 roku. Termin na zwrot podatku z zatwierdzonego PIT-37 lub PIT-38, których podatnik nie złożył (udostępnionych w usłudze "Twój e-PIT") należy liczyć od 02.05.2023 r.

 

24 lutego 2023 e-PIT

Usługa Twój e-PIT wprowadzona została przez Ministerstwo Finansów, dzięki tej usłudze na każdego rozliczającego się z podatku dochodowego od osób fizycznych czeka w systemie rozliczony PIT. Rozliczenia dokonuje system Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie danych, które do końca stycznia przekazuje urzędowi skarbowemu płatnik (w przypadku świadczeniobiorców: Biuro Emerytalne SW). Rozliczony przez KAS PIT można od razu zaakceptować i przesłać fiskusowi lub wprowadzić zmiany, jak na przykład ulgi podatkowe. Nadpłata PIT ma miejsce wówczas, gdy w trakcie roku zaliczki płacone na podatek są wyższe niż roczna kwota podatku do zapłacenia. Powstała w ten sposób nadpłata jest następnie przeznaczona do zwrotu dla podatnika, który w trakcie roku podatkowego zapłacił za dużo. Aby otrzymać nadpłatę podatku PIT wystarczy zatwierdzić deklarację w systemie Twój e-PIT lub złożyć ją w formie papierowej w urzędzie skarbowym odpowiadającym miejscu zamieszkania. Jednak ci, którzy swoją deklarację złożą drogą elektroniczną, dostaną pieniądze wcześniej. Podatnik, któremu wyszła nadpłata w rozliczeniu podatkowym, a który złożył deklarację drogą elektroniczną, może liczyć na otrzymanie zwrotu pieniędzy w ciągu 45 dni. Dłużej, bo nawet 3 miesiące na zwrot poczekać mogą natomiast ci podatnicy, którzy rozliczają się tradycyjnie na formularzu papierowym. Jeśli w rozliczeniu rocznym zeznania PIT wyjdzie nadpłata podatku dochodowego, którą fiskus powinien zwrócić, istnieją trzy sposoby, by go otrzymać:

 • na numer rachunku bankowego,
 • za pośrednictwem przekazu pocztowego (ta droga wiąże się z opłata pobieraną przez Pocztę Polską za dostarczenie środków pieniężnych, więc kwota zwrotu będzie uszczuplona). Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej.
 • podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym i odbiór gotówki w okienku kasowym. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej).

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia rocznego podatków znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl

 

14 grudnia 2022 Utrudnienia w kontakcie telefonicznym

Informujemy, że w dniach 15-21 grudnia 2022 r. kontakt telefoniczny z Biurem Emerytalnym będzie znacznie utrudniony lub niemożliwy.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy

 

5 grudnia 2022 Utrudnienia w kontakcie telefonicznym

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu zmianę rozkwaterowania osób zajmujących się obsługą emerytów i rencistów Służby Więziennej, informuję o możliwości wystąpienia problemów z uzyskaniem kontaktu telefonicznego. W związku z realizowaną przeprowadzką część telefonów jest chwilowo wyłączona z użytkowania.
Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego lub listownego.
Biorąc pod uwagę Państwa potrzeby dotyczące załatwienia istotnych spraw, przepraszamy za utrudnienia, które mogą potrwać do końca roku.

 

29 sierpnia 2022

Informuję, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 roku o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W 2022 r. osobom uprawnionym przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości: 1338,44 zł brutto – dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł wysokość świadczenia ulegać będzie zmniejszeniu w systemie złotówka za złotówkę.
Jeżeli kwota dodatkowego świadczenia będzie mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.
Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 24 sierpnia 2022 r.
Osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.
Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.
Dodatkowe świadczenie wypłacone zostanie w terminie wypłaty świadczeń za wrzesień 2022 r.
Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Od kwoty dodatkowego świadczenia zostanie naliczona i pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne, kwota świadczenia zwolniona jest z podatku.

 

1 lipca 2022

Informuję, że w Dz. U. pod poz. 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł brutto. Świadczenie zostało zwolnione z podatku. Od świadczenia zostanie naliczona tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) czyli kwota netto świadczenia wynosić będzie 1217,98 zł. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zapisano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 24 sierpnia br. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji. Świadczeniobiorcy Biura Emerytalnego Służby Więziennej otrzymają czternastą emeryturę łącznie ze świadczeniem za miesiąc wrzesień 2022 roku.

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

NFZ opublikował informację dotyczącą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prawo-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dzieci-do-18-roku-zycia-pobierajacych-renty-rodzinne,8229.html

 

29 czerwca 2022

Informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dotyczące m.in. zmiany skali podatkowej. Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie stawki procentowej podatku w pierwszym przedziale skali, z 17% do 12%.

W związku z tym, że kwota wolna od podatku pozostanie na niezmienionym poziomie i nadal wynosić będzie 30.000 zł, to roczna i miesięczna kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu do poziomu odpowiednio: 3.600 zł i 300 zł (tj. 30.000*12%=3.600 3.600/12 mies. = 300). Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio: 5.100 zł i 425 zł. Stawka procentowa podatku w drugim progu skali podatkowej tj. dla rocznego dochodu przewyższającego 120.000 zł nadal wynosić będzie 32%.

Nowa ustawa likwiduje również mechanizm tzw. „rolowania zaliczek”. Dotyczył on m.in. emerytów i rencistów, stosowany był dla dochodów od ok. 4 900 zł do 12 800 zł brutto, dzięki niemu (dla osób, które nie zyskiwały na reformie) zaliczki na podatek były zamrożone na poziomie zaliczek z 2021 r., a przez to nieadekwatne do wysokości, w której powinny być pobierane w związku z przepisami Polskiego Ładu. Uchylenie mechanizmu odroczenia terminu poboru zaliczek, czyli ograniczania ich do wysokości z zeszłego roku, spowoduje, że w niektórych przypadkach zaliczki te wzrosną, co skutkować będzie niższymi świadczeniami netto przekazanymi świadczeniobiorcom.

 

8 czerwca 2022

10 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1115). Dodanym art. 15aa wprowadzono nowy wariant obliczenia emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy w okresie po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r.

Emerytura dla tego funkcjonariusza wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok tej służby; emeryturę podwyższa się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2-5 ustawy. Jeżeli funkcjonariusz ten w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, jego emerytura wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok poprzedzających służbę okresów składkowych i okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. W tym przypadku na wniosek emeryta organ emerytalny doliczy także do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Funkcjonariusz spełniający warunek posiadania co najmniej 25 lat służby ma prawo wyboru sposobu ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a albo w art. 15aa. Oświadczenie o wyborze składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego (druk oświadczenia znajduje się na stronie BE w zakładce „do pobrania”).

W przypadku niedokonania wyboru organ emerytalny ustali emeryturę na zasadach i w wysokości określonych w art. 15a.

Emerytowi, któremu wysokość emerytury została ustalona na podstawie art. 15a ustawy, a który spełnia warunek co najmniej 25 lat służby i któremu nie ustalono prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na jego wniosek, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 10 czerwca 2022 r.), ustala się ponownie wysokość emerytury w sposób określony w art. 15aa ustawy.

 

2 maja 2022

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające decyzje waloryzacyjne oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2022 roku.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tzw. czternastej emerytury informujemy, że z doniesień medialnych wiadomym jest, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty czternastej emerytury w 2022 r.

Prawdopodobnie zasady przyznawania 14. emerytury będą podobne do rozwiązań z ubiegłego roku. Rozwiązanie zostanie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych".

Ministerstwo podaje, że określona zostanie kwota graniczna, do której czternasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 r. (tj. 1.338,44 zł), i powyżej której wysokość czternastki będzie zmniejszana według zasady "złotówka za złotówkę" do wysokości najniższej emerytury. Szczegółów nie przekazano.

Decyzje w sprawie czternastej emerytury wydawać będą i świadczenie to wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydawać i czternastą emeryturę wypłacać będzie ZUS. Kwota czternastej emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

1 kwietnia 2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, wraz ze świadczeniem za kwiecień zostało wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynasta emerytura. Z dodatkowego świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W tej sytuacji trzynastka netto wynosi 1.217,98 zł. W przypadku rent rodzinnych dzielonych – kwota przysługuje proporcjonalnie.
Zaniechanie poboru podatku od kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy, że podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

 

4 luty 2022

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające formularze PIT za 2021 rok. Wzorem lat ubiegłych formularze PIT za osoby zmarłe w roku podatkowym 2021 będą wysyłane na wniosek uprawnionych członków rodziny.

 

31 stycznia 2022

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2022 roku dla świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zostały wypłacone wyrównania kwot stanowiących różnicę w zaliczkach na podatek dochodowy naliczonych i pobranych zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. Polskim Ładem) i kwotą zaliczki obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powyższe działanie zostało podyktowane obowiązkiem realizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

28 grudnia 2021

Polski Ład zmiany

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć:

 

1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł, co powoduje, że kwota obniżająca podatek, w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosi 5.100 zł rocznie tj. 425 zł miesięcznie

2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%. Przychody roczne do wysokości 120 000 zł są opodatkowane stawką 17%

3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich

4. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji tej zmiany świadczeniobiorca w całości będzie opłacał z własnych środków kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. 9% podstawy naliczenia składki.

5. wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej. WAŻNE ulga dla klasy średniej ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Z ulgi nie skorzystają emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury

6. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, zamieszczone na naszej stronie internetowej, zostało odpowiednio zmienione.

 

Przykłady rozliczenia

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 2500 zł

2500,00 x 17% = 425,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

425,00 – 43,76 = 381,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

2500 x 9% = 225,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 193,75

1,25% - 31,25

381,24 – 193,75 = 187,99 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 188,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 188,00 (zaliczka na podatek) – 225,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 2087,00

Od 1 stycznia 2022 roku

2500,00 x 17% = 425,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

425,00 – 425,00 = 0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

2500,00 x 9% = 225,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 0,00 – 225,00 = 2275,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

2275,00 – 2087,00 = 188,00

 

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 4900 zł

4900,00 x 17% = 833,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

833,00 – 43,76 = 789,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

4900 x 9% = 441,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 379,75

1,25% - 61,25

789,24 – 379,75 = 409,49 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 409,00

Świadczenie netto wynosi:

4900,00 – 409,00 (zaliczka na podatek) – 441,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 4050,00

Od 1 stycznia 2022 roku

4900,00 x 17% = 833,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

833,00 – 425,00 = 408,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

4900,00 x 9% = 441,00

Świadczenie netto:

4900,00 – 408,00 – 441,00 = 4051,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

4051,00 – 4050,00 = 1,00

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Rozmiar: 164.0 kB
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny Rozmiar: 18.5 kB

 

INFORMACJE O PRACY BIURA EMERYTALNEGO SW INFORMATION ON WORK OF THE PENSION OFFICE of the PRISON SERVICE
 1. Biuro Emerytalne Służby Więziennej zapewnia obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej.
 2. Dyrektor jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 3. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
 4. Do zadań Dyrektora Biura należą:
  • ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariuszom Służby Więziennej zwolnionym ze służby oraz członkom ich rodzin;
  • dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
  • dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz dochodzenie ich zwrotu;
  • współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
  • współpraca - w granicach uprawnień - z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
  • przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
  • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;
  • wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca aktualizacja tej bazy;
  • udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
  • podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;
  • stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;
  • prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych funkcjonariuszy i pracowników.
 5. W skład Biura Emerytalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Zespół Ustalania Świadczeń;
  • Zespół Realizacji Świadczeń;
  • samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.
 6. Zespołami wchodzącymi w skład Biura kierują kierownicy zespołów, przy czym kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń jest równocześnie Głównym Księgowym Biura.
 1. The Pension Office of the Prison Service provides support for the implementation of the tasks of the Director of the Pension Office of the Prison Service.
 2. The Director is the pension body competent in matters of pension provision for Prison Service officers and their families.
 3. The Office Director is appointed and dismissed by the Director General of the Prison Service.
 4. The Office Director’s tasks include:
  • determination of the right to pension provision and the amount of cash benefits under this provision, as well as determination of the right to other benefits and their amount on the basis of separate regulations to Prison Service officers dismissed from service and members of their families;
  • making payments of cash benefits under pension provision and cash benefits due on the basis of separate regulations, as well as cooperation with financial institutions in this respect;
  • valorisation of cash benefits paid out;
  • making deductions and enforcement of cash benefits;
  • determining the amounts of cash benefits unduly collected and claim for their reimbursement;
  • cooperation with pensions authorities on social security matters;
  • cooperation – within the limits of its competences - with the government administration bodies, heads of organisational units of the Prison Service and organisational units of the Central Board of the Prison Service;
  • submitting to the Minister of Justice assessed applications for granting pension provision by way of exception;
  • preparation of draft legal acts on pension provision;
  • dealing with complaints and applications in pension provision matters;
  • conducting accounting and financial management and executing the state budget in accordance with the rules laid down for budgetary units;
  • performing duties of a payer of personal income tax and health insurance contributions;
  • maintaining an IT database of persons entitled to old-age pensions and keeping this database up to date;
  • providing information on matters concerning pension provision within the scope regulated by separate regulations;
  • taking action to ensure the means and conditions for implementing the planned activities;
  • continuously improving the internal organisation as well as the methods and forms of operation;
  • conducting systematic supervision and internal control in relation to subordinate officers and employees.
 5. The Pension Office comprises the following organisational units:
  • Benefits Determination Team;
  • Benefits Implementation Team;
  • an independent position for internal audit.
 6. The teams constituting the Office are headed by team leaders, with the head of the Benefit Implementation Team being at the same time the Chief Accountant of the Office.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT

 

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

Dodatek pielęgnacyjny

330,07

294,39

256,44
239,66
229,91
222,01

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

(zwiększony o 50%)

495,11

441,59

384,66
359,49
344,87
333,02

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek kombatancki

330,07

294,39

256,44
239,66
229,91
222,01

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek kompensacyjny

49,51

44,16

38,47
35,95
34,49
33,30

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Ryczałt energetyczny

299,82

255,17

192,58
179,81
171,41
171,41

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019
Dodatek dla sieroty zupełnej

620,36

553,30

481,97
450,44
432,12
417,27

01.03.2024

01.03.2023

01.03.2022
01.03.2021
01.03.2020
01.03.2019

 

 

ZASIŁKI

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

Zasiłek pogrzebowy

4 000,00

6 406,16
6 395,70
6 632,76

01.03.2011

01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010

 

 

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy
obowiązuje

130% przeciętnego wynagrodzenia

10 591,60

9 802,50

9 353,50

9 107,50

9 261,60

8 753,60
8 424,90
8 003,20
8 105,80
7 793,70
7 354,50
7 155,90
7 386,10
7 095,40
6 719,70
6 531,90
6 931,00
6 758,20
6 411,10
6 291,10
6 436,30
6 322,90
5 954,30
5 877,40
6 009,70
5 871,70

01.06.2024

01.03.2024

01.12.2023

01.09.2023

01.06.2023

01.03.2023
01.12.2022
01.09.2022
01.06.2022
01.03.2022
01.12.2021
01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

70% przeciętnego wynagrodzenia

5 703,20

5 278,30

5 036,50

4 904,10

4 987,00

4 713,50
4 536,50
4 309,40
4 364,70
4 196,60
3 960,20
3 853,20
3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

01.06.2024

01.03.2024

01.12.2023

01.09.2023

01.06.2023

01.03.2023
01.12.2022
01.09.2022
01.06.2022
01.03.2022
01.12.2021
01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)

4 694,40

4 161,00

3 553,20
3 155,40
3 136,20
2 859,00

01.01.2024

01.01.2023

01.01.2022
01.03.2021
01.01.2020
01.01.2019

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Infolinia: 22 640 86 00

Telefon: 22 640 86 01

Fax: 22 848 82 94

E-mail: be@sw.gov.pl

ePUAP: /BESW_WARSZAWA/SkrytkaESP

 

Kontakt do BESW według jednostki zwalniającej: wszelką korespondecję mailową prosze kierować na adres be@sw.gov.pl

Informujemy, że wnioski i oświadczenia mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, złożone w danym roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych.

Jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki, podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek.

Wyjątek stanowi „Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek w roku ….”, który dotyczy danego roku.

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej Rozmiar: 836.6 kB
Wniosek o przyznanie emerytury / renty inwalidzkiej. Rozmiar: 1.5 MB
Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą rentę rodzinną Rozmiar: 89.8 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę inwalidzką Rozmiar: 89.8 kB
Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 4.6 MB
Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 7.2 MB

Dyrektor Biura Emerytalnego
płk Szymon Zandrowicz
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Szymon.Zandrowicz@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Ustalania Świadczeń
mgr Joanna Siemieńczuk
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Joanna.Siemienczuk@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
ppłk Mariola Kornatko-Pulkowska
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Mariola.Kornatko-Pulkowska@sw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: iod_czsw@sw.gov.pl

 

 

Świadczeniobiorcy – klauzula informacyjna

 

Dane Pana/Pani przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO

 

RODO – Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem, czyli podmiotem  który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 37a.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze Biura Emerytalnego Służby Więziennej, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno - Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132, z późn. Zm.), zwanej ustawą zaopatrzeniową. W związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy zaopatrzeniowej, Dyrektor BE SW zobowiązany jest w szczególności do:

 • gromadzenia oraz aktualizowania danych świadczeniobiorców, którym są przyznawane i wypłacane świadczenia oraz dodatki,
 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawach o świadczenia oraz dodatki realizowane na podstawie przepisów ustawy zaopatrzeniowej oraz innych ustaw,
 • przyjmowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób, które są świadczeniobiorcami Biura Emerytalnego Służby Więziennej i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • wypłaty świadczeń na podstawie innych ustaw realizowanych w zbiegu ze świadczeniami wypłacanymi na podstawie ustawy zaopatrzeniowej oraz dodatków przyznanych na podstawie innych ustaw,
 • realizacji potrąceń ze świadczeń i dochodzenia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz dodatkowo – odnośnie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO) wynikające z:
 • ustawy z dnia  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • oraz innych ustaw, z których wynika prawo danego podmiotu do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

2 wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu zwrotu należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
 • Centrala oraz oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • urzędy skarbowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalne i rentowe,
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • sądy, prokuratury,
 • szkoły, uczelnie,
 • banki,
 • komornicy, organy egzekucyjne, syndycy masy upadłości,
 • instytucje właściwe i łącznikowe do spraw zabezpieczenia społecznego państw UE/EOG,
 • Poczta Polska,
 • oraz inne podmioty, które maja prawo do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe podane administratorowi będą przetwarzane do czasu realizacji świadczeń, a nastepnie przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

 

 1. Informacje o przysługujących  Pani/Panu prawach

      Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania tych danych,
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych związanych realizacją Pani/Pana praw wynikających z postanowień ustawy zaopatrzeniowej jest obligatoryjne.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej