26 maj 2021

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

wypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe

 

W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r, poz. 321), zawartym także w pkt. 8 pouczenia do decyzji.

Zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W związku z zapisem art. 7 ust. 2 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przez dwa organy tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Biuro Emerytalne Służby Więziennej, zwrot powinien zostać dokonany na niżej wskazany rachunek bankowy Biura Emerytalnego:

83 1010 1010 0404 3922 3000 0000

 

Uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie w Biurze Emerytalnym kwoty należnej do zwrotu.

Na stronie internetowej www.sw.gov.pl , w zakładce Biura Emerytalnego „Dane teleadresowe biura i kontakt do inspektorów” znajduje się plik zawierający numery telefonów do inspektorów obsługujących poszczególne jednostki.

 

13 maj 2021

           Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych więziennictwa zostaną przekazane środki tytułem odpisu na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

 

 • FUNDUSZ   SOCJALNY EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r, poz. 723) osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2018 r, poz. 2299) środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) refundację lub dopłatę do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) refundację lub dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

6) refundację lub dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

Uprawnieni członkowie rodziny, którym ustalone zostało prawo do renty rodzinnej po zgonie funkcjonariusza, emeryta lub rencisty mogą korzystać ze środków tego funduszu.

Zamiar korzystania ze środków funduszu powinien zostać zgłoszony do jednostki organizacyjnej więziennictwa, w której świadczeniami socjalnymi objęty był żywiciel.

 

 

29 kwiecień 2021

          Informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej w dniu dzisiejszym (tj. 29 kwietnia) rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji świadczeń oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2021 roku.

W tym roku, ze względu na fakt, że omawiane dokumenty będą wysyłane łącznie, ich ekspedycja realizowana będzie sukcesywnie.

W związku z opisaną zmianą sposobu organizacji wysyłki korespondencja zostanie doręczona odbiorcom w różnym czasie.

 

Biorąc po uwagę powyższe a także utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną, zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

11 marzec 2021

Informacja w sprawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 432, określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego (przewidzianego do wypłaty w listopadzie 2021 r.), zwanego „czternastą emeryturą”.

Uprawnionymi do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia będą osoby mające w dniu 31 października 2021 r. prawo do:

 1. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 5. świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 6. emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 7. rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 8. rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
 10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 11. świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,
 13. emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
 14. świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Wysokość kolejnego dodatkowego świadczenia będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.) i będzie równa:

 1. kwocie najniższej emerytury (tj. 1.250,88 zł.) obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2.900,00 zł;
 2. kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2.900,00 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2.900,00 zł (mechanizm „złotówka za złotówkę”). Przykładowo: gdy świadczenie główne wynosi 3.457,65 zł. – kolejne dodatkowe świadczenie wyniesie 693,23 zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym na dzień 31 października 2021 r. prawo do świadczeń głównego zostało zawieszone.

Ustawa przewiduje, że w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne będą wypłacone z urzędu w terminie wypłaty świadczenia głównego w listopadzie 2021 (z wyjątkiem części świadczeń przewidzianych do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.).

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawane i świadczenia te będą wypłacane przez właściwe organy wypłacające świadczenie główne osoby uprawnionej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Zatem osoby, które otrzymają kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS oraz z Biura Emerytalnego zobowiązane będą do zwrotu jednego świadczenia do Biura Emerytalnego.

Zgodnie z ustawą, kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w:

 1. art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 3. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia nie będzie wliczana również:

1) do przychodu powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej;

2) do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych, lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto, ustawa przewiduje, że z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

 

WAŻNE

Podane wyżej kwoty stanowią wartości w ujęciu brutto. Nawiązując do medialnych przekazów, dotyczących wysokości kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego, które emeryt/rencista otrzyma „na rękę” należy wskazać, że rzeczywiście wypłacona kwota netto może się różnić od podawanej przez dziennikarzy o około 44,00 zł.

Powyższe wynika z dwukrotnego uwzględnienia w obliczeniach „dziennikarskich” ulgi podatkowej.

Przykładowe wyliczenie zaprezentowane w mediach

Kwota „14 emerytury” zależy od wysokości pobieranego przez emeryta lub rencistę świadczenia. Najwięcej można otrzymać 1.250,88 zł brutto (jest to kwota równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2021 r.). Kwota netto wynosi 1.066,24 zł. Jak obliczyć kwotę netto?

1.250,88 – podstawa opodatkowania 1.251

1.251*17%=212,67 – 43,76 (miesięczna ulga podatkowa) = 168,91 > 169 zł podatku

1,25% składki zdrowotnej ze świadczenia = 15,64

1.250,88 – 169 - 15,64 = 1066,24 zł

W związku z faktem, że świadczenie wypłacane będzie łącznie z emeryturą/rentą za listopad, miesięczna ulga podatkowa może być uwzględniona tylko jeden raz w miesiącu. Zatem rzeczywista wysokość netto świadczenia wyniesie około 44,00 zł. mniej (należy także pamiętać o stosowanych zaokrągleniach).

 

12 luty 2021

W dniu 12 lutego 2021 roku zostały przekazane do wysyłki formularze PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

 

26 styczeń 2021

Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r.

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w połowie lutego rozpocznie wysyłkę deklaracji podatkowych za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11.

Deklarację otrzyma każda osoba, która w 2020 roku chociaż raz pobrała świadczenie z Biura Emerytalnego.

W 2021 roku wysyłane będą następujące formularze:

 

PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).

UWAGA

W związku ze zmianą przepisów ustawy podatkowej, wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065) po raz pierwszy tym roku Biuro Emerytalne nie rozliczy świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dokonany zostanie bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zmiana zasad wynika ze zmiany art. 34 ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

PIT-11A - dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2020 roku złożyły w Biurze Emerytalnym:

 • wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40A, (musi być złożony przed końcem roku podatkowego)
 • oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub dzieckiem, a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
 • wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł.
 • PIT-11A otrzymają także osoby, które:

 • stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy,
 • w rozliczeniu rocznym miałyby ustaloną kwotę nadpłaty podatku, tzn. gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego od dochodów uzyskanych w Biurze Emerytalnym w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok (zgodnie ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

 • świadczenie należne po osobie zmarłej,
 • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez Biuro Emerytalne na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).
 • Jeśli świadczeniobiorca poza dochodem uzyskanym z Biura Emerytalnego nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

  Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

  Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość.

  Jeśli będzie to ta sama organizacja co w ubiegłym roku wtedy urząd skarbowy automatycznie dokona tej operacji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (świadczeniobiorca nie musi już nic robić).

  Jeżeli darowizna ma być skierowana na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to darczyńca powinien wypełnić i przekazać do urzędu skarbowego formularz PIT-OP.

   

  Podobnie jak w latach ubiegłych - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje dla wszystkich podatników zeznania podatkowe i udostępni je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje na stronie internetowej: podatki.gov.pl

  Jeżeli podatnik nie zrobi nic w zakresie wypełnionego przez KAS zeznania rocznego, zostanie ono uznane za zaakceptowane.

  Ważne!
  Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z Biurem Emerytalnym.

   

  Wzory wniosków, oświadczeń oraz numery telefonów są dostępne na stronie internetowej: sw.gov.pl w zakładce: Służba Więzienna - Struktura - Centralny Zarząd Służby Więziennej – Biuro Emerytalne

 

 

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Rozmiar: 164.0 kB
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny Rozmiar: 18.5 kB

UWAGA! 

W dniu 12 lutego 2021 roku zostały przekazane do wysyłki formularze PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

W zakładce "Do pobrania" została umieszczona ważna informacja o rozliczeniu podatku dochodowego PIT za 2020 rok – „Ważna informacja podatkowa PIT za 2020 rok”

 

UWAGA!  W zakładce "Do pobrania" można pobrać listę kontaktów do Biura Emerytalnego SW w zależności od jednostki odejścia funkcjonariusza. Również na decyzji waloryzacyjnej znajduje się kontakt telefoniczny oraz adres e-mail do właściwego inspektora w Biurze Emerytalnym SW.

 

INFORMACJE O PRACY BIURA EMERYTALNEGO SW

1. Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne, zwane dalej „Biurem”.

2. Biurem kieruje dyrektor Biura, który jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

3. Zespołami wchodzącymi w skład Biura kierują kierownicy zespołów, przy czym kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń jest równocześnie głównym księgowym Biura.

4. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu oraz jednostkami organizacyjnymi, w zakresie swojego działania.

5. Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiały służbowe dotyczące Biura udostępnia organom, instytucjom bądź innym podmiotom zewnętrznym dyrektor Biura.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, środkom masowego przekazu udostępniane są za pośrednictwem kierownika Zespołu Prasowego Biura Dyrektora Generalnego.

7. W razie nieobecności dyrektora Biura, decyzje podpisuje osoba go zastępująca.

8. Dyrektor Biura może określić rodzaje pism i dokumentów, które może podpisywać upoważniona osoba. Upoważnienia do podpisywania w imieniu dyrektora Biura określone są w instrukcji obiegu dokumentów lub są wystawiane imiennie w formie pisemnej. W Biurze prowadzi się rejestr upoważnień.

9. Do podstawowych zadań dyrektora Biura należy kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Biura, a w szczególności:

1) podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;

2) stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;

3) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych;

4) prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych funkcjonariuszy i pracowników.

10. Dyrektor Biura jest upoważniony do:

1) reprezentowania Centralnego Zarządu i udzielania opinii w sprawach objętych zakresem działania Biura, a także w sprawach przekazanych na podstawie szczególnych imiennych upoważnień przez Dyrektora Generalnego;

2) ustalania i aktualizacji zakresów czynności podległych funkcjonariuszy i pracowników;

3) nadzorowania przestrzegania stanu dyscypliny służbowej i dyscypliny pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników;

4) wnioskowania w sprawach stosunku służbowego i stosunku pracy oraz przyznawania nagród, zapomóg, odznaczeń i wyróżnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom;

5) ustalania planu urlopów podległych funkcjonariuszy i pracowników.

11. Biuro zapewnia obsługę realizacji zadań dyrektora Biura w zakresie:

1) ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia zwolnionym ze służby funkcjonariuszom i członkom ich rodzin oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;

2) przygotowywania wniosków do decyzji Ministra Sprawiedliwości o przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego w trybie wyjątkowym;

3) dokonywania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

4) wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy emerytalnej i innych należności przysługujących emerytom i rencistom na podstawie odrębnych przepisów;

5) wykonywania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych;

6) sprawowania zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych;

7) ograniczania świadczeń emerytalno-rentowych oraz zawieszania lub zmniejszania rent rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) ustalania kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenia ich zwrotu;

9) dokonywania potrąceń ze świadczeń pieniężnych, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;

10) naliczania i podziału funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego;

11) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywania budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

12) prowadzenia informatycznej bazy danych świadczeniobiorców;

13) sporządzania sprawozdań statystycznych z zakresu działania Biura;

14) kierowania osób uprawnionych na badania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

15) wydawania legitymacji emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin;

16) rozpatrywania skarg, próśb i wniosków w sprawach emerytalno-rentowych;

17) współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innymi organami w zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin;

18) sprawowania nadzoru nad kompletowaniem przez jednostki organizacyjne dokumentacji emerytalno-rentowej;

19) prowadzenia akt emerytalno-rentowych oraz ich archiwizacji;

20) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

Dodatek pielęgnacyjny

239,66

229,91
222,01
215,84
209,59

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

(zwiększony o 50%)

359,49

344,87
333,02
323,76
314,39

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017
Dodatek kombatancki

239,66

229,91
222,01
215,84
209,59

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017
Dodatek kompensacyjny

35,95

34,49
33,30
32,38
31,30

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2016
Ryczałt energetyczny

179,81

171,41
171,41
168,71
166,05

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2016
Dodatek dla sieroty zupełnej

450,44

432,12
417,27
405,67
393,93

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017

 

 

ZASIŁKI

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

Zasiłek pogrzebowy 4 000,00
6 406,16
6 395,70
6 632,76
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010

 

 

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

130% przeciętnego wynagrodzenia

 

7 155,90

7 386,10
7 095,40
6 719,70
6 531,90
6 931,00
6 758,20
6 411,10
6 291,10
6 436,30
6 322,90
5 954,30
5 877,40
6 009,70
5 871,70

 

01.09.2021

01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018
70% przeciętnego wynagrodzenia

 

3 853,20

3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

 

01.09.2021

01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018
60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)

3 155,40

3 136,20
2 859,00
2 665,80
2 557,80

01.03.2021

01.01.2020
01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
prawo do renty socjalnej zawiesza się jeżeli
zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie przekraczającej:

3 853,20

3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

01.09.2021

01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

 

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 01

Fax: 22 848 82 94

E-mail: be@sw.gov.pl

 

Kontakt do BESW według jednostki zwalniającej: wszelką korespondecję mailową prosze kierować na adres be@sw.gov.pl

numery telefonów kontaktowych według jednostki zwalniającej. Rozmiar: 218.1 kB

Recenzja książki Pejzaże niecodzienności

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej Rozmiar: 836.6 kB
Wniosek o przyznanie emerytury / renty inwalidzkiej. Rozmiar: 1.5 MB
Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatkowej 2021 Rozmiar: 244.5 kB
Wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku 2021 Rozmiar: 411.6 kB
Wniosek - zaliczka na podatek bez ulgi Rozmiar: 538.9 kB
Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu za rok 2021 Rozmiar: 362.6 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą rentę rodzinną Rozmiar: 89.8 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę inwalidzką Rozmiar: 89.8 kB
Książka: Pejzaże niecodzienności Rozmiar: 2.9 MB
Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 4.6 MB
Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 7.2 MB

Dyrektor Biura Emerytalnego
kpt. Wioletta Szostak
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Wioletta.Szostak@sw.gov.pl

 


Kierownik Zespołu Ustalania Świadczeń
mgr Joanna Siemieńczuk
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Joanna.Siemienczuk@sw.gov.pl


Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
ppłk Mariola Kornatko-Pulkowska
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Mariola.Kornatko-Pulkowska@sw.gov.pl


Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej
ppłk mgr inż. Tomasz Szczepocki
E-mail: Tomasz.Szczepocki@sw.gov.pl

Tel kom. 603 - 391 - 352

Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: iod_czsw@sw.gov.pl

 

 

Świadczeniobiorcy – klauzula informacyjna

 

Dane Pana/Pani przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO

 

RODO – Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem, czyli podmiotem  który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 37a.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze Biura Emerytalnego Służby Więziennej, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno - Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132, z późn. Zm.), zwanej ustawą zaopatrzeniową. W związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy zaopatrzeniowej, Dyrektor BE SW zobowiązany jest w szczególności do:

 • gromadzenia oraz aktualizowania danych świadczeniobiorców, którym są przyznawane i wypłacane świadczenia oraz dodatki,
 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawach o świadczenia oraz dodatki realizowane na podstawie przepisów ustawy zaopatrzeniowej oraz innych ustaw,
 • przyjmowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób, które są świadczeniobiorcami Biura Emerytalnego Służby Więziennej i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • wypłaty świadczeń na podstawie innych ustaw realizowanych w zbiegu ze świadczeniami wypłacanymi na podstawie ustawy zaopatrzeniowej oraz dodatków przyznanych na podstawie innych ustaw,
 • realizacji potrąceń ze świadczeń i dochodzenia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz dodatkowo – odnośnie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO) wynikające z:
 • ustawy z dnia  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • oraz innych ustaw, z których wynika prawo danego podmiotu do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

2 wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu zwrotu należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
 • Centrala oraz oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • urzędy skarbowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalne i rentowe,
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • sądy, prokuratury,
 • szkoły, uczelnie,
 • banki,
 • komornicy, organy egzekucyjne, syndycy masy upadłości,
 • instytucje właściwe i łącznikowe do spraw zabezpieczenia społecznego państw UE/EOG,
 • Poczta Polska,
 • oraz inne podmioty, które maja prawo do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe podane administratorowi będą przetwarzane do czasu realizacji świadczeń, a nastepnie przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

 

 1. Informacje o przysługujących  Pani/Panu prawach

      Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania tych danych,
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych związanych realizacją Pani/Pana praw wynikających z postanowień ustawy zaopatrzeniowej jest obligatoryjne.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej