05 stycznia 2022

                                   KOMUNIKAT !!!                             

W PIĄTEK 7 STYCZNIA 2022r. BIURO EMERYTALNE SW BĘDZIE NIECZYNNE.

ZGODNIE Z KODEKSEM PRACY 7 STYCZNIA 2022r. JEST DNIEM WOLNYM ZA DZIEŃ ŚWIĄTECZNY – SOBOTĘ 1 STYCZNIA 2022r.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

14 grudnia 2021

Aktualizacja adresów 

 W związku ze zbliżającym się terminem wysyłki formularzy PIT za rok 2021 przypominamy o obowiązku aktualizacji adresów. Aktualne dane adresowe są szczególnie istotne, gdyż korespondencję, kierujemy na ostatni wskazany przez Państwa adres. Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona.

 

28 grudnia 2021

Polski Ład zmiany

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć:

 

1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł, co powoduje, że kwota obniżająca podatek, w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosi 5.100 zł rocznie tj. 425 zł miesięcznie

2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%. Przychody roczne do wysokości 120 000 zł są opodatkowane stawką 17%

3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich

4. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji tej zmiany świadczeniobiorca w całości będzie opłacał z własnych środków kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. 9% podstawy naliczenia składki.

5. wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej. WAŻNE ulga dla klasy średniej ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Z ulgi nie skorzystają emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury

6. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, zamieszczone na naszej stronie internetowej, zostało odpowiednio zmienione.

 

Przykłady rozliczenia

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 2500 zł

2500,00 x 17% = 425,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

425,00 – 43,76 = 381,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

2500 x 9% = 225,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 193,75

1,25% - 31,25

381,24 – 193,75 = 187,99 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 188,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 188,00 (zaliczka na podatek) – 225,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 2087,00

Od 1 stycznia 2022 roku

2500,00 x 17% = 425,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

425,00 – 425,00 = 0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

2500,00 x 9% = 225,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 0,00 – 225,00 = 2275,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

2275,00 – 2087,00 = 188,00

 

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 4900 zł

4900,00 x 17% = 833,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

833,00 – 43,76 = 789,24

Składka zdrowotna wynosi 9%

4900 x 9% = 441,00

(7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% - 379,75

1,25% - 61,25

789,24 – 379,75 = 409,49 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 409,00

Świadczenie netto wynosi:

4900,00 – 409,00 (zaliczka na podatek) – 441,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 4050,00

Od 1 stycznia 2022 roku

4900,00 x 17% = 833,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

833,00 – 425,00 = 408,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

4900,00 x 9% = 441,00

Świadczenie netto:

4900,00 – 408,00 – 441,00 = 4051,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

4051,00 – 4050,00 = 1,00

 

 

 

 

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Rozmiar: 164.0 kB
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny Rozmiar: 18.5 kB

UWAGA! 

W dniu 12 lutego 2021 roku zostały przekazane do wysyłki formularze PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

W zakładce "Do pobrania" została umieszczona ważna informacja o rozliczeniu podatku dochodowego PIT za 2020 rok – „Ważna informacja podatkowa PIT za 2020 rok”

 

UWAGA!  W zakładce "Do pobrania" można pobrać listę kontaktów do Biura Emerytalnego SW w zależności od jednostki odejścia funkcjonariusza. Również na decyzji waloryzacyjnej znajduje się kontakt telefoniczny oraz adres e-mail do właściwego inspektora w Biurze Emerytalnym SW.

 

INFORMACJE O PRACY BIURA EMERYTALNEGO SW

1. Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne, zwane dalej „Biurem”.

2. Biurem kieruje dyrektor Biura, który jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

3. Zespołami wchodzącymi w skład Biura kierują kierownicy zespołów, przy czym kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń jest równocześnie głównym księgowym Biura.

4. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu oraz jednostkami organizacyjnymi, w zakresie swojego działania.

5. Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiały służbowe dotyczące Biura udostępnia organom, instytucjom bądź innym podmiotom zewnętrznym dyrektor Biura.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, środkom masowego przekazu udostępniane są za pośrednictwem kierownika Zespołu Prasowego Biura Dyrektora Generalnego.

7. W razie nieobecności dyrektora Biura, decyzje podpisuje osoba go zastępująca.

8. Dyrektor Biura może określić rodzaje pism i dokumentów, które może podpisywać upoważniona osoba. Upoważnienia do podpisywania w imieniu dyrektora Biura określone są w instrukcji obiegu dokumentów lub są wystawiane imiennie w formie pisemnej. W Biurze prowadzi się rejestr upoważnień.

9. Do podstawowych zadań dyrektora Biura należy kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Biura, a w szczególności:

1) podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;

2) stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;

3) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych;

4) prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych funkcjonariuszy i pracowników.

10. Dyrektor Biura jest upoważniony do:

1) reprezentowania Centralnego Zarządu i udzielania opinii w sprawach objętych zakresem działania Biura, a także w sprawach przekazanych na podstawie szczególnych imiennych upoważnień przez Dyrektora Generalnego;

2) ustalania i aktualizacji zakresów czynności podległych funkcjonariuszy i pracowników;

3) nadzorowania przestrzegania stanu dyscypliny służbowej i dyscypliny pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników;

4) wnioskowania w sprawach stosunku służbowego i stosunku pracy oraz przyznawania nagród, zapomóg, odznaczeń i wyróżnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom;

5) ustalania planu urlopów podległych funkcjonariuszy i pracowników.

11. Biuro zapewnia obsługę realizacji zadań dyrektora Biura w zakresie:

1) ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia zwolnionym ze służby funkcjonariuszom i członkom ich rodzin oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;

2) przygotowywania wniosków do decyzji Ministra Sprawiedliwości o przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego w trybie wyjątkowym;

3) dokonywania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

4) wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy emerytalnej i innych należności przysługujących emerytom i rencistom na podstawie odrębnych przepisów;

5) wykonywania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych;

6) sprawowania zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych;

7) ograniczania świadczeń emerytalno-rentowych oraz zawieszania lub zmniejszania rent rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) ustalania kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenia ich zwrotu;

9) dokonywania potrąceń ze świadczeń pieniężnych, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;

10) naliczania i podziału funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego;

11) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywania budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

12) prowadzenia informatycznej bazy danych świadczeniobiorców;

13) sporządzania sprawozdań statystycznych z zakresu działania Biura;

14) kierowania osób uprawnionych na badania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

15) wydawania legitymacji emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin;

16) rozpatrywania skarg, próśb i wniosków w sprawach emerytalno-rentowych;

17) współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innymi organami w zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin;

18) sprawowania nadzoru nad kompletowaniem przez jednostki organizacyjne dokumentacji emerytalno-rentowej;

19) prowadzenia akt emerytalno-rentowych oraz ich archiwizacji;

20) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

Dodatek pielęgnacyjny

239,66

229,91
222,01
215,84
209,59

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

(zwiększony o 50%)

359,49

344,87
333,02
323,76
314,39

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017
Dodatek kombatancki

239,66

229,91
222,01
215,84
209,59

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017
Dodatek kompensacyjny

35,95

34,49
33,30
32,38
31,30

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2016
Ryczałt energetyczny

179,81

171,41
171,41
168,71
166,05

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2016
Dodatek dla sieroty zupełnej

450,44

432,12
417,27
405,67
393,93

01.03.2021

01.03.2020
01.03.2019
01.03.2018
01.03.2017

 

 

ZASIŁKI

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

Zasiłek pogrzebowy 4 000,00
6 406,16
6 395,70
6 632,76
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010

 

 

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW

Nazwa Kwota (zł)

Od kiedy

obowiązuje

130% przeciętnego wynagrodzenia

 

7 354,50

7 155,90
7 386,10
7 095,40
6 719,70
6 531,90
6 931,00
6 758,20
6 411,10
6 291,10
6 436,30
6 322,90
5 954,30
5 877,40
6 009,70
5 871,70

 

01.12.2021

01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018
70% przeciętnego wynagrodzenia

 

3 960,20

3 853,20
3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

 

01.12.2021

01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018
60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)

3 155,40

3 136,20
2 859,00
2 665,80
2 557,80

01.03.2021

01.01.2020
01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
prawo do renty socjalnej zawiesza się jeżeli
zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie przekraczającej:

3 960,20

3 853,20
3 977,10
3 820,60
3 618,30
3 517,20
3 732,10
3 639,10
3 452,20
3 387,50
3 465,70
3 404,70
3 206,20
3 164,80
3 236,00
3 161,70

01.12.2021

01.09.2021
01.06.2021
01.03.2021
01.12.2020
01.09.2020
01.06.2020
01.03.2020
01.12.2019
01.09.2019
01.06.2019
01.03.2019
01.12.2018
01.09.2018
01.06.2018
01.03.2018

 

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 01

Fax: 22 848 82 94

E-mail: be@sw.gov.pl

 

Kontakt do BESW według jednostki zwalniającej: wszelką korespondecję mailową prosze kierować na adres be@sw.gov.pl

numery telefonów kontaktowych według jednostki zwalniającej. Rozmiar: 218.1 kB

Recenzja książki Pejzaże niecodzienności

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej Rozmiar: 836.6 kB
Wniosek o przyznanie emerytury / renty inwalidzkiej. Rozmiar: 1.5 MB
Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatkowej 2021 Rozmiar: 244.5 kB
Wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku 2021 Rozmiar: 411.6 kB
Wniosek - zaliczka na podatek bez ulgi Rozmiar: 538.9 kB
Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu za rok 2021 Rozmiar: 362.6 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą rentę rodzinną Rozmiar: 89.8 kB
Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodów przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę inwalidzką Rozmiar: 89.8 kB
Książka: Pejzaże niecodzienności Rozmiar: 2.9 MB
Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 4.6 MB
Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego Rozmiar: 7.2 MB

Dyrektor Biura Emerytalnego
kpt. Wioletta Szostak
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Wioletta.Szostak@sw.gov.pl

 


Kierownik Zespołu Ustalania Świadczeń
mgr Joanna Siemieńczuk
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Joanna.Siemienczuk@sw.gov.pl


Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
ppłk Mariola Kornatko-Pulkowska
Fax: 22 848 82 94
E-mail: Mariola.Kornatko-Pulkowska@sw.gov.pl


Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej
ppłk mgr inż. Tomasz Szczepocki
E-mail: Tomasz.Szczepocki@sw.gov.pl

Tel kom. 603 - 391 - 352

Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: iod_czsw@sw.gov.pl

 

 

Świadczeniobiorcy – klauzula informacyjna

 

Dane Pana/Pani przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO

 

RODO – Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem, czyli podmiotem  który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 37a.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze Biura Emerytalnego Służby Więziennej, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno - Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132, z późn. Zm.), zwanej ustawą zaopatrzeniową. W związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy zaopatrzeniowej, Dyrektor BE SW zobowiązany jest w szczególności do:

 • gromadzenia oraz aktualizowania danych świadczeniobiorców, którym są przyznawane i wypłacane świadczenia oraz dodatki,
 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawach o świadczenia oraz dodatki realizowane na podstawie przepisów ustawy zaopatrzeniowej oraz innych ustaw,
 • przyjmowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób, które są świadczeniobiorcami Biura Emerytalnego Służby Więziennej i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • wypłaty świadczeń na podstawie innych ustaw realizowanych w zbiegu ze świadczeniami wypłacanymi na podstawie ustawy zaopatrzeniowej oraz dodatków przyznanych na podstawie innych ustaw,
 • realizacji potrąceń ze świadczeń i dochodzenia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz dodatkowo – odnośnie danych o stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO) wynikające z:
 • ustawy z dnia  18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • oraz innych ustaw, z których wynika prawo danego podmiotu do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

2 wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu zwrotu należności Skarbu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
 • Centrala oraz oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • urzędy skarbowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalne i rentowe,
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • sądy, prokuratury,
 • szkoły, uczelnie,
 • banki,
 • komornicy, organy egzekucyjne, syndycy masy upadłości,
 • instytucje właściwe i łącznikowe do spraw zabezpieczenia społecznego państw UE/EOG,
 • Poczta Polska,
 • oraz inne podmioty, które maja prawo do pozyskania danych osobowych od organu emerytalnego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe podane administratorowi będą przetwarzane do czasu realizacji świadczeń, a nastepnie przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

 

 1. Informacje o przysługujących  Pani/Panu prawach

      Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania tych danych,
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych związanych realizacją Pani/Pana praw wynikających z postanowień ustawy zaopatrzeniowej jest obligatoryjne.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej