ppłk Adam Sasin

Dyrektor Biura
Telefon: 22 640 85 91
E-mail: bdg@sw.gov.pl

  

 

1) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jest odpowiedzialne za:

 1. obsługę prezydialną Dyrektora Generalnego i jego zastępców;
 2. przygotowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych dotyczących więziennictwa;
 3. organizowanie i koordynowanie dostępu do informacji publicznej;
 4. nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych
  w zakresie właściwości rzeczowej biura.

2) Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań dotyczących opracowania programów działania i planów pracy Centralnego Zarządu oraz przedstawianie okresowych informacji o ich wykonaniu;
 2. organizowanie:
 1. posiedzeń Kolegium Dyrektora Generalnego oraz odpraw, narad i konferencji
  z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców,
 2. udziału Dyrektora Generalnego i jego zastępców w przedsięwzięciach zewnętrznych
  i dokonywanie roboczych ustaleń z ich organizatorami,
 3. zagranicznych wyjazdów funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz przyjmowanie w Polsce delegacji zagranicznych przebywających na zaproszenie Dyrektora Generalnego i jego zastępców,
 4. kontaktów międzynarodowych Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz sprawowanie nadzoru nad kontaktami międzynarodowymi jednostek organizacyjnych,
 5. tłumaczenia dokumentów na potrzeby Centralnego Zarządu;

     3. prowadzenie:

 1. harmonogramów spotkań, uroczystości i wyjazdów z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców,
 2. kancelarii korespondencji jawnej oraz nadzór nad obiegiem tej korespondencji,
 3. ewidencji jednostek organizacyjnych,
 4. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – wspólnie z Biurem Informatyki
  i Łączności;

4) przygotowywanie projektów:

 1. wystąpień okolicznościowych oraz korespondencji okolicznościowej dla Dyrektora Generalnego i jego zastępców,
 2. niezbędnych materiałów analitycznych, informacji i danych dotyczących więziennictwa,
 3. porozumień o współpracy międzynarodowej zawieranych przez Dyrektora Generalnego ze służbami penitencjarnymi innych krajów,
 4. korespondencji zastrzeżonej do akceptacji Dyrektora Generalnego, kierowanej do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych i Rzecznika Praw Obywatelskich – po zasięgnięciu stanowiska właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej;
 1. koordynowanie, organizowanie i nadzór nad zgodnością z ceremoniałem Służby Więziennej przedsięwzięć z udziałem Dyrektora Generalnego i jego zastępców;
 2. nadzorowanie i koordynowanie nadawania sztandarów jednostkom organizacyjnym i odznak okolicznościowych (honorowych) oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 3. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w przygotowywaniu założeń działania więziennictwa oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem informacji o jego głównych kierunkach;
 4. utrzymywanie kontaktów z instytucjami państwowymi zajmującymi się sprawami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi współpracującymi ze służbami penitencjarnymi innych krajów;
 5. koordynowanie:
 1. działań związanych z upowszechnianiem doświadczeń zawodowych uzyskiwanych w toku wymiany zagranicznej,
 2. przygotowywania do umieszczenia na stronie internetowej Służby Więziennej informacji w języku obcym,
 3. współpracy z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie zawartych umów i porozumień międzynarodowych;
 1. organizacja sekretariatów Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;
 2. kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przygotowywanie jej dekretacji;
 3. współpraca z:
 1. instytucjami i ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w celu propagowania i umacniania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej,
 2. placówkami edukacyjnymi w ramach szeroko pojętej profilaktyki społecznej;
 1. inicjowanie badań naukowych sprzyjających rozwojowi pracy penitencjarnej oraz propagowanie ich w praktyce;
 2. wydawanie biuletynu informacyjnego Służby Więziennej;
 3. nadzór i koordynowanie wspólnie z Biurem Informatyki i Łączności zadań związanych z realizacją przepisów o dostępie do informacji publicznej w Centralnym Zarządzie;
 4. prowadzenie i koordynacja prenumeraty prasy i czasopism.
 5. prowadzenie działalności z zakresu komunikacji medialnej i promocji, w szczególności:

     a.ustalanie obowiązujących w Służbie Więziennej zasad kontaktów ze środkami masowego przekazu;

     b.monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu dotyczących więziennictwa;

     c.projektowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących spraw istotnych dla więziennictwa;

    d.organizowanie i koordynowanie wspólnie z Biurem Dyrektora Generalnego przedsięwzięć promujących i  upowszechniających działania podejmowane przez Służbę Więzienną;

    e.przygotowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych o Służbie Więziennej;

    f.koordynowanie, organizowanie i nadzór nad zgodnością materiałów i elementów wizerunkowych z Księgą Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej;

   g.koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej ceremoniału, etosu służby oraz zasad poprawnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej;

   h.koordynację działalności rzeczników prasowych jednostek organizacyjnych oraz określanie standardów ich działania;

   i.prowadzenie strony internetowej więziennictwa.

   18. Realizację zadań z zakresu przygotowywania i organizowania wydawania „Forum Służby Więziennej” określają odrębne przepisy.

Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa
Telefon: 22 640 85 91

Fax: 22 848 80 81
E-mail: bdg@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej