Kierownictwo: DYREKTOR BIURA

gen. Paweł Nasiłowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora Biura

ppłk Artur Piotrowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Biura

płk Włodzimierz Paszkowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Obsługi 
Centrali Monitorowania

Barbara Wilamowska

Telefon: 22 518 81 97
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

Kierownik Zespołu Obsługi
Ośrodka Głównego
Podmiotu Dozorującego

E-mail: bde@sw.gov.pl

Kierownik Zespołów Terenowych
w Systemie Dozoru Elektronicznego


E-mail: bde@sw.gov.pl

Schemat Organizacyjny BDE

Status:

Biuro Dozoru Elektronicznego jest częścią struktury organizacyjnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej.  

1. W skład Biura Dozoru Elektronicznego wchodzi:
    a) Zespół Obsługi Centrali Monitorowania,
    b) Zespół obsługi Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego,
    c) Samodzielne stanowiska:
       - Kierownika Zespołów Terenowych,
       - do spraw Windykacji i Zaopatrzenia Zespołów Terenowych.

       Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne w zakresie merytorycznym i technicznym za funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679).

2. Do zakresu działania Biura Dozoru Elektronicznego należy w szczególności:
   1) administrowanie i obsługa:
       a) Centrali Monitorowania,
       b) Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego,
       c) Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego;
    2) koordynacja pracy kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;
    3) standaryzacja procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;
    4) nadzór nad działaniami podejmowanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań wynikających
        z przepisów wskazanych w ust. 1;
    5) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu dozoru
        elektronicznego;
    6) prowadzenie statystyki dotyczącej funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego;
    7) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru
        elektronicznego, w szczególności z sędziami, sądowymi kuratorami zawodowymi, prokuratorami i pełnomocnikami stron postępowania;
    8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wykonywania kary, środków karnych
        i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego;
    9) współpraca z właściwymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z podmiotami zewnętrznymi, wyłonionymi w toku postępowania
        do wykonywania zadań projektowych: System Dozoru Elektronicznego SDE;
    10) prowadzenie działalności informacyjnej i działalności promującej stosowanie systemu dozoru elektronicznego;
    11) organizowanie szkoleń dotyczących systemu dozoru elektronicznego;
    12) nadzór nad stanem technicznym urządzeń monitorujących;
    13) kontrola stanu technicznego urządzeń monitorujących;
    14) ewidencjonowanie przypadków uszkodzeń i zniszczeń urządzeń monitorujących w celu windykacji kosztów ich naprawy lub zakupu
          nowych egzemplarzy.

3. Do zadań Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania, którym kieruje, podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności:
   1) rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom danych
       osobowych osób objętych systemem dozoru elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez nich obowiązku pozostawania w miejscu
       dozorowania bądź zakazu przebywania w określonych miejscach lub zbliżania się do określonej osoby;
   2) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
   3) kontakt telefoniczny i poprzez urządzenia monitorujące z osobami monitorowanymi.

4. Do zadań Zespołu Obsługi Ośrodka Głównego, którym kieruje podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności
       zarządzanie, logistyka i planowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

5. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku Kierownika Zespołów Terenowych należy
    w szczególności koordynowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

6. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku do spraw Windykacji i Zaopatrzenia Zespołów
   Terenowych należy w szczególności realizacja zadań wskazanych w ust. 2 pkt 12 - 14.

 

Misja SDE

          Misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej. 

Co to jest SDE?

Co to jest System Dozoru Elektronicznego?
To najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych i umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. System Dozoru Elektronicznego umożliwia prowadzenie normalnego życia pod stałą, lecz dyskretną kontrolą. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary, aby w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

Na czym polega kontrola obowiązków w dozorze elektronicznym?
System Dozoru Elektronicznego składa się z nadajnika zainstalowanego w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni przypominający wyglądem zegarek oraz urządzenia monitorującego zamontowanego w miejscu odbywania kary. Urządzenia te kontrolują wykonywanie przez skazanego zaleceń sądu i ustalają fakt przebywania w miejscu odbywania kary w wymaganych przez sąd godzinach. W przypadku nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące natychmiast powiadamia o tym zdarzeniu Centralę Monitorowania, która dokładnie rejestruje przebieg kary. O każdym takim fakcie natychmiast informowany jest również sędzia penitencjarny i zawodowy kurator sądowy.

Czy odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego jest trudne?
Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd.

Co muszę, a co mogę robić odbywając karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Do obowiązków w czasie wykonywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego należy:

 • ścisłe przestrzeganie określonych przez sąd ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary,
 • odbieranie wszystkich połączeń kierowanych na urządzenie monitorujące i umożliwianie dostępu do nich  w celu konserwacji i kontroli,
 • niezwłoczne powiadamianie Centrali Monitorowania o dostrzeżonych ewentualnych problemach z urządzeniami monitorującymi,
 • przestrzeganie porządku prawnego.

Do pozytywnych stron wykonywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego należy:

 • uniknięcie rygorów panujących w izolacji więziennej,
 • aktywność zawodowa i zarobkowanie na utrzymanie własne i swoich bliskich,
 • możliwość kontynuowania nauki oraz leczenia i różnych form terapii,
 • utrzymywanie kontaktów ze swoimi bliskimi, możliwość troszczenia się o nich i czynnego uczestniczenia w ich życiu,
 • możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych,
 • nieskrępowane korzystanie z dostępu do mediów, informacji i dóbr kultury oraz warunki do uprawiania sportu,
 • utrzymywanie kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi,
 • prowadzenie działań sprzyjających dalszemu rozwojowi,
 • w aktualnym stanie prawnym (nowelizacja ustawy o SDE z dnia 25 maja 2012 r.) skazanym odbywającym karę w tym systemie przysługuje prawo do ubiegania się o podstawowe świadczenia pomocy społecznej w przypadku trudnej sytuacji życiowej i materialnej skazanego.

Jak mogę ubiegać się o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Należy złożyć pisemny wniosek do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub miejsca odbywania kary w przypadku osób, które już przebywają w zakładzie karnym) o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana. Jeżeli osoba składająca wniosek mieszka samotnie to zgoda taka nie jest wymagana. Stosowne formularze są dostępne w sądach, zakładach karnych lub aresztach śledczych, w zespołach kuratorskich oraz na stronie internetowej sw.gov.pl w zakładce Biuro Dozoru Elektronicznego/Materiały do pobrania. Wniosek w imieniu osoby skazanej może złożyć również profesjonalny pełnomocnik skazanego — adwokat lub inna uprawniona osoba. Pomocą służą również zawodowi kuratorzy sądowi, którzy pracują w wydziałach karnych sądów rejonowych. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, zaakceptować go i podpisać deklarację.

Kiedy rozpoczyna się odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Wykonywanie kary rozpoczyna się niezwłocznie od momentu instalacji urządzeń elektronicznych i tym samym rozpoczęcia monitorowania.

Na co mogę liczyć, jeśli sumiennie zastosuję się do warunków odbywania kary?
Jeżeli przestrzegane będą wszystkie obowiązki określone przez sąd w postanowieniu, a postępowanie będzie zgodne z regulaminem i instrukcjami korzystania z urządzeń monitorujących, odbywanie kary w tym systemie będzie bardziej dogodne. Odpowiedzialna postawa i samokontrola pozwolą uniknąć dodatkowych czynności kontrolnych ze strony zawodowego kuratora sądowego, pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego i Centrali Monitorowania.

Czy mogę ubiegać się o wcześniejsze zakończenie odbywania kary w tym systemie?
Tak, o ile skazany nie odbywa zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie odbywania kary będą ściśle przestrzegane postanowienia sądu, warunki odbywania kary oraz porządek prawny, sąd penitencjarny (na wniosek skazanego, pełnomocnika, sądowego kuratora zawodowego lub prokuratora) może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeżeli kara została orzeczona w warunkach art. 64§1 Kodeksu karnego, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie można ubiegać się po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.

Co będzie, jeśli nie zastosuję się do obowiązków nałożonych przez sąd lub regulaminu odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Jeżeli osoba odbywająca karę w Systemie Dozoru Elektronicznego nie będzie wypełniała warunków dozoru, sąd może uchylić wcześniej wydane zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie, co skutkować będzie wykonaniem pozostałej części kary w warunkach bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.

A jeśli naruszenie warunków odbywania kary nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych ode mnie?
Jeśli nastąpi sytuacja uniemożliwiająca zastosowanie się do warunków odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego z obiektywnych przyczyn, niezależnych od skazanego, np. niespodziewane utrudnienia komunikacyjne, wypadek losowy, konieczność udzielenia pomocy medycznej poza miejscem odbywania kary itp., wówczas należy niezwłocznie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby powiadomić kuratora zawodowego lub Centralę Monitorowania o tym zdarzeniu.

Czy będzie stała łączność z personelem w Centrali Monitorowania?
Tak, urządzenie monitorujące posiada wbudowany telefon, który będzie można używać wyłącznie do kontaktu z Centralą Monitorowania lub do połączeń z numerem alarmowym 112 w sytuacjach poważnych zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia. Centrala Monitorowania pracuje całodobowo i w każdej chwili będzie można porozmawiać z dyżurnym sprawującym nadzór nad wykonywaniem kary.

Historia powstania SDE

W przygotowaniu.
 

Liczba skazanych w SDE od września 2009 r.

Liczba skazanych w SDE od września 2009 r.(nowy wykres)

Kandydaci do SDE spełniający wymogi formalne.

Wykorzystanie pojemności SDE.

Aktywność apelacji sądowych:

w 2011 r. – liczba instalacji,

w 2012 r. – liczba instalacji,

w 2013 r. – liczba instalacji,

w 2014 r. – liczba instalacji,

w 2015 r. – liczba instalacji,

w 2016 r. – liczba instalacji,

w 2017 r. - liczba instalacji,

w 2018 r. - liczba instalacji,

w 2019 r. - liczba instalacji,

w 2020 r. - liczba instalacji,

w I kw. 2021 r. - liczba instalacji,

w II kw. 2021 r. - liczba instalacji,

Stan skazanych wg sadów apelacyjnych.

Populacja skazanych:

Populacja skazanych w SDE wg lat ukończonych,

Populacja skazanych w SDE wg płci.

Aktywność OISW:

w 2010 r. II półrocze,

w 2011 r. wg kwartałów – liczba zwolnionych,

w 2012 r. – liczba zwolnionych,

w 2013 r. – liczba zwolnionych,

w 2014 r. – liczba zwolnionych,

w 2015 r. – liczba zwolnionych,

w 2016 r. – liczba zwolnionych,

w 2017 r. – liczba zwolnionych,

w 2018 r. - liczba zwolnionych,

w 2019 r. - liczba zwolnionych,

w 2020 r. - liczba zwolnionych,

w 2021 r. - liczba zwolnionych,

Najbardziej aktywne jednostki penitencjarne z których zwolniono skazanych do SDE:

Liczba skazanych zwolnionych do SDE z ZK/AŚ,

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń  
Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty  
Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec I kwartal
Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień  
Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj  
Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec II kwartał
Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec  
Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień  
Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień III kwartał
Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik  
Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad    
Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień    

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących:

Liczba instalacji w poszczególnych latach

w 2011 r. w podziale na miesiące

w 2012 r. w podziale na miesiące

w 2013 r. w podziale na miesiące

w 2014 r. w podziale na miesiące

w 2015 r. w podziale na miesiące

w 2016 r. w podziale na miesiące

w 2017 r. w podziale na miesiące

w 2018 r. w podziale na miesiące

w 2019 r. w podziale na miesiące

w 2020 r. w podziale na miesiące

w 2021 r. I kwartał

w 2021 r. II kwartał

 

Obowiązujące akty prawne:

Kodeks karny wykonawczy – tekst jednolity (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorująceg (Dz.U. z 2015 r., poz. 797)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 800)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 813)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2016 poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1698)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1700)

Strona w trakcie modernizacji.

Zgłaszanie gotowości do instalacji urządzeń monitorujących:

22 518 80 10

W związku z panującą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 uruchomiliśmy, czasowo, dodatkowy numer telefonu, pod którym można zgłaszać gotowość do instalacji urządzeń monitorujących:

533 304 000

W sprawach dotyczących odbywania kary telefonować należy do Centrali Monitorowania.
W sprawach związanych z urządzaniami i wizytami należy telefonować do Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego.

 

Biuro Dozoru Elektronicznego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 82 37
Fax: 22 518 81 84
E-mail: bde@sw.gov.pl

Centrala monitorowania:
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 30
Fax: 22 672 82 79
E-mail: centrala_sde@sw.gov.pl

 

Ośrodek Główny Podmiotu Dozorującego:
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 10
Fax: 22 518 82 79
E-mail: osrodekglowny_sde@sw.gov.pl

Kancelaria Sądowa Ośrodka Głównego
Podmiotu Dozorującego:

ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 70
Fax: 22 518 82 29 / 58
E-mail: kancelaria_sde@sw.gov.pl

HelpDesk:
Tel.: 22 518 80 00
E-mail: helpdesksde@sw.gov.pl

 

 

Samodzielne stanowisko ds. zgłoszeń zniszczeń i uszkodzeń urządzeń monitorujących:
Tel.: 
E-mail: 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej