Kierownictwo:

 

DYREKTOR BIURA

gen. Paweł Nasiłowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Biura

Barbara Wilamowska

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

 

Koordynator

Zespołu Obsługi 
Centrali Monitorowania

st. chor. Bartosz Nawrocki

Telefon:22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

Kierownik

Zespołu Obsługi
Ośrodka Głównego
Podmiotu Dozorującego

ppor. Mariusz Kępczyński

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

Kierownik

Zespołu ds. organizacji i nadzoru
nad Zespołami Terenowymi

kpt. Radosław Basaj

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

Kierownik

Zespołu Projektowego

ppłk Paweł Marcinkiewicz

Telefon: 22 518 82 31
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

  Schemat organizacyjny BDE2

Status: 

1. W skład Biura Dozoru Elektronicznego wchodzi:
    a) Zespół Obsługi Centrali Monitorowania,
    b) Zespół obsługi Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego,
    c) Samodzielne stanowiska:
       - Kierownika Zespołów Terenowych,
       - do spraw Windykacji i Zaopatrzenia Zespołów Terenowych.

       Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne w zakresie merytorycznym i technicznym za funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679).

2. Do zakresu działania Biura Dozoru Elektronicznego należy w szczególności:
   1) administrowanie i obsługa:
       a) Centrali Monitorowania,
       b) Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego,
       c) Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego;
    2) koordynacja pracy kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;
    3) standaryzacja procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;
    4) nadzór nad działaniami podejmowanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań wynikających
        z przepisów wskazanych w ust. 1;
    5) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu dozoru
        elektronicznego;
    6) prowadzenie statystyki dotyczącej funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego;
    7) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru
        elektronicznego, w szczególności z sędziami, sądowymi kuratorami zawodowymi, prokuratorami i pełnomocnikami stron postępowania;
    8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wykonywania kary, środków karnych
        i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego;
    9) współpraca z właściwymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z podmiotami zewnętrznymi, wyłonionymi w toku postępowania
        do wykonywania zadań projektowych: System Dozoru Elektronicznego SDE;
    10) prowadzenie działalności informacyjnej i działalności promującej stosowanie systemu dozoru elektronicznego;
    11) organizowanie szkoleń dotyczących systemu dozoru elektronicznego;
    12) nadzór nad stanem technicznym urządzeń monitorujących;
    13) kontrola stanu technicznego urządzeń monitorujących;
    14) ewidencjonowanie przypadków uszkodzeń i zniszczeń urządzeń monitorujących w celu windykacji kosztów ich naprawy lub zakupu
          nowych egzemplarzy.

3. Do zadań Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania, którym kieruje, podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności:
   1) rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom danych
       osobowych osób objętych systemem dozoru elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez nich obowiązku pozostawania w miejscu
       dozorowania bądź zakazu przebywania w określonych miejscach lub zbliżania się do określonej osoby;
   2) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
   3) kontakt telefoniczny i poprzez urządzenia monitorujące z osobami monitorowanymi.

4. Do zadań Zespołu Obsługi Ośrodka Głównego, którym kieruje podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności
       zarządzanie, logistyka i planowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

5. Do zadań Zespołu Projektowego do spraw nadzoru nad aplikacjami Systemu Dozoru Elektronicznego i
       realizacją projektu Systemu Dozoru  Elektronicznego, którym kieruje podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności:

   1) sprawowanie stałego nadzoru i monitoringu nad systemami informatycznymi Systemu Dozoru Elektronicznego;
    2) nadzór nad czynnościami Wykonawcy usługi Systemu Dozoru Elektronicznego w zakresie wskazanym w pkt 1;
    3) prowadzenie i nadzór nad pracami rozwojowymi aplikacji Systemu Dozoru Elektronicznego;
    4) kontrola poprawności działania system teleinformatycznych urządzeń monitorujących w Systemie Dozoru Elektronicznego;
    5) opracowywanie i sporządzanie comiesięcznych raportów z wykonywania usługi Systemu
      Dozoru Elektronicznego, stanowiących podstaw do dokonywania płatności na rzecz jej Wykonawcy.

6. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku Kierownika Zespołów Terenowych należy
    w szczególności koordynowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

7. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku do spraw Windykacji i Zaopatrzenia Zespołów
   Terenowych należy w szczególności realizacja zadań wskazanych w ust. 2 pkt 12 - 14.

 

Misja SDE

          Misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej. 

Co to jest SDE?

Co to jest System Dozoru Elektronicznego?

          To najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych i umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

          Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności, zgodnie z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. System Dozoru Elektronicznego umożliwia prowadzenie normalnego życia pod stałą, lecz dyskretną kontrolą. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary pozbawienia wolności, aby w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

Na czym polega kontrola obowiązków w dozorze elektronicznym?

          System Dozoru Elektronicznego składa się z nadajnika zainstalowanego w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni przypominający wyglądem zegarek oraz urządzenia monitorującego zamontowanego w miejscu odbywania kary pozbawienia wolności. Urządzenia te kontrolują wykonywanie przez skazanego zaleceń sądu i ustalają fakt przebywania w miejscu odbywania kary pozbawienia wolności w wymaganych przez sąd godzinach. W przypadku nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące natychmiast powiadamia o tym zdarzeniu Centralę Monitorowania, która dokładnie rejestruje przebieg kary. O każdym takim fakcie natychmiast informowany jest również sędzia penitencjarny  i zawodowy kurator sądowy.

Czy odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego jest trudne?

          Odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd.

Co muszę, a co mogę robić odbywając karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?

          Do obowiązków w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego należy:

 • ścisłe przestrzeganie określonych przez sąd ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary,
 • odbieranie wszystkich połączeń kierowanych na urządzenie monitorujące i umożliwianie dostępu do nich w celu konserwacji i kontroli,
 • niezwłoczne powiadamianie Centrali Monitorowania o dostrzeżonych ewentualnych problemach z urządzeniami monitorującymi,
 • przestrzeganie porządku prawnego.

          Do pozytywnych stron wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego należy:

 • uniknięcie rygorów panujących w izolacji więziennej,
 • aktywność zawodowa i zarobkowanie na utrzymanie własne i swoich bliskich,
 • możliwość kontynuowania nauki oraz leczenia i różnych form terapii,
 • utrzymywanie kontaktów ze swoimi bliskimi, możliwość troszczenia się o nich i czynnego uczestniczenia w ich życiu,
 • możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych,
 • nieskrępowane korzystanie z dostępu do mediów, informacji i dóbr kultury oraz warunki do uprawiania sportu,
 • utrzymywanie kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi,
 • prowadzenie działań sprzyjających dalszemu rozwojowi,
 • w aktualnym stanie prawnym skazanym odbywającym karę w tym systemie przysługuje prawo do ubiegania się o podstawowe świadczenia pomocy społecznej w przypadku trudnej sytuacji życiowej i materialnej skazanego.

Jak mogę ubiegać się o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

           Należy złożyć pisemny wniosek do sekcji lub wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub miejsca odbywania kary w przypadku osób, które już przebywają w zakładzie karnym) o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. Jeśli kara pozbawienia wolności lub suma tych kar nie przekracza 4 miesięcy i przebywa się aktualnie w zakładzie karnym to wniosek o odbywanie kary w SDE można złożyć również do komisji penitencjarnej w jednostce w której się przebywa. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana. Jeżeli osoba składająca wniosek mieszka samotnie to zgoda taka nie jest wymagana. Stosowne formularze są dostępne w na stronach internetowych sądów, zakładów karnych lub aresztów śledczych, w zespołach kuratorskich oraz na stronie internetowej sw.gov.pl w zakładce Biuro Dozoru Elektronicznego/Dokumenty do pobrania. Wniosek w imieniu osoby skazanej może złożyć również profesjonalny pełnomocnik skazanego — adwokat lub inna uprawniona osoba. Pomocą służą również zawodowi kuratorzy sądowi, którzy pracują w wydziałach karnych sądów rejonowych. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, zaakceptować go i podpisać deklarację.

Kiedy rozpoczyna się odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

         Wykonywanie kary pozbawienia wolności rozpoczyna się niezwłocznie od momentu instalacji urządzeń elektronicznych i tym samym rozpoczęcia monitorowania.

Na co mogę liczyć, jeśli sumiennie zastosuję się do warunków odbywania kary?

          Jeżeli przestrzegane będą wszystkie obowiązki określone przez sąd w postanowieniu,  a postępowanie będzie zgodne z regulaminem i instrukcjami korzystania z urządzeń monitorujących, odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie będzie bardziej dogodne. Odpowiedzialna postawa i samokontrola pozwolą uniknąć dodatkowych czynności kontrolnych ze strony zawodowego kuratora sądowego, pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego i Centrali Monitorowania.

Czy mogę ubiegać się o wcześniejsze zakończenie odbywania kary w tym systemie?

          Tak, o ile skazany nie odbywa zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwolub przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności będą ściśle przestrzegane postanowienia sądu, warunki odbywania kary oraz porządek prawny, sąd penitencjarny (na wniosek skazanego, pełnomocnika, sądowego kuratora zawodowego lub prokuratora) może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona w warunkach art. 64§1 Kodeksu karnego, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie można ubiegać się po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.

Co będzie, jeśli nie zastosuję się do obowiązków nałożonych przez sąd lub regulaminu odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

         Jeżeli osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego nie będzie wypełniała warunków dozoru, sąd może uchylić wcześniej wydane zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie, co skutkować będzie wykonaniem pozostałej części kary w warunkach bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.

A jeśli naruszenie warunków odbywania kary nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych ode mnie?

         Jeśli nastąpi sytuacja uniemożliwiająca zastosowanie się do warunków odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego z obiektywnych przyczyn, niezależnych od skazanego, np. niespodziewane utrudnienia komunikacyjne, wypadek losowy, konieczność udzielenia pomocy medycznej poza miejscem odbywania kary itp., wówczas należy niezwłocznie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby powiadomić kuratora zawodowego lub Centralę Monitorowania o tym zdarzeniu.

Czy będzie stała łączność z personelem w Centrali Monitorowania?

          Tak, urządzenie monitorujące posiada wbudowany telefon, który będzie można używać wyłącznie do kontaktu z Centralą Monitorowania lub do połączeń z numerem alarmowym 112 w sytuacjach poważnych zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia. Centrala Monitorowania pracuje całodobowo i w każdej chwili będzie można porozmawiać z dyżurnym sprawującym nadzór nad wykonywaniem kary.

Kuratorska Służba Sądowa

          Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Zakres kompetencji i obowiązków kuratorów sądowych dotyczących wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego został unormowany:

ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.)

oraz wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Ustawowo wyodrębnione zostały trzy formy stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego:

 • dozór stacjonarny do kontroli przebywania skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu,
 • dozór mobilny do kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa,
 • dozór zbliżeniowy do kontroli zachowania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Sądowy kurator zawodowy, realizując czynności związane z kontrolą wykonywania kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego, dokonuje oceny zachowania skazanego, uwzględniając w szczególności:

 • przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego;
 • przestrzeganie przez skazanego obowiązków związanych z wykonywaną karą;
 • stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia.

 

Podstawowym zadaniem sądowych kuratorów zawodowych w tym obszarze jest:

 • kontrolowanie ścisłego wykonywania przez skazanego obowiązków i poleceń, udzielanie pomocy w readaptacji społecznej skazanego,
 • pozyskiwanie informacji o skazanym w zakresie jego sytuacji rodzinnej, socjalno-bytowej,
 • dokonywanie oceny zachowania skazanego w zakresie przestrzegania przez niego porządku prawnego, obowiązków związanych z wykonywaną karą,
 • powiadamianie sądu o każdym przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożonego na skazanego obowiązku, w szczególności o popełnieniu przez skazanego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 • składanie stosownych wniosków,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany harmonogramu odbywania kary,
 • udzielanie zezwoleń na opuszczanie przez skazanego miejsca wykonywania dozoru elektronicznego na okres nie dłuższy niż 7 dni,
 • wyrażanie zgody na odinstalowanie rejestratora przenośnego lub usunięcie nadajnika z uwagi na zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego.

      W trakcie wykonywania dozoru elektronicznego, w zakresie czynności prawno-technicznych, kuratorzy sądowi współpracują z sędzią, Podmiotem Dozorującym i podmiotem prowadzącym Centralę Monitorowania.

Biuletyny Informacyjne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:

2021:

Biuletyn SDE 2021 rok,

Biuletyn SDE I kw. 2021 rok,

Biuletyn SDE II kw. 2021 rok,

Biuletyn SDE III kw. 2021 rok,

Biuletyn SDE IV kw. 2021 rok

2022:

Biuletyn SDE 2022 rok,

Biuletyn SDE I kw. 2022 rok,

Biuletyn SDE II kw. 2022 rok,

Biuletyn SDE III kw. 2022 rok,

Biuletyn SDE IV kw. 2022 rok

2023:

Biuletyn SDE 2023 rok,

Biuletyn SDE I kw. 2023 rok,

Biuletyn SDE II kw. 2023 rok,

Biuletyn SDE III kw. 2023 rok,

Biuletyn SDE IV kw. 2023 rok

 

Populacja skazanych:

Zaludnienie w latach 2018-2024,

Populacja skazanych w SDE wg. wieku i płci.,

Liczba osób objętych SDE wg apelacji 2020-2023

 

Wnioski procedowane przez Komisje Penitencjarne :

Wnioski procedowane przez Komisje Penitencjarne w I kw. 2024 r.,

Wnioski procedowane przez Komisje Penitencjarne w 2023 r.

 

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących:

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących w 2011-2023

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących w 2011-2024

Liczba instalacji według apelacji:

Liczba instalacji wg apelacji w I kwartale 2024 r

Liczba instalacji wg apelacji w latach 2011-2023

Liczba zwolnionych z Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych do SDE:

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2012 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2013 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2014 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2015 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2016 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2017 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2018 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2019 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2020 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2021 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2022 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w 2023 r.

Liczba zwolnionych z zk i aś do sde w I kwartale 2024 r.

Obowiązujące akty prawne:

Kodeks karny wykonawczy – tekst jednolity (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorująceg (Dz.U. z 2015 r., poz. 797)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego  (Dz.U. 2022 poz.2663)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. 2019 poz. 292)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2022 poz. 2689)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1698)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1700)

Dłoń dziecka trzymająca dłoń z&nbspopaską SDE

 

umundurowany funkcjonariusz dokonuje przeglądu sprzętu SDEfunkcjonariusz dokonuje przeglądu sprzętu SDE

funkcjonariusz zakłada osobie objętej SDE nadajnikfunkcjonariusz zakłada osobie objętej SDE nadajnik

funkcjonariusz wypełnia dokumentację SDEfunkcjonariuszka wypełnia dokumentację SDE

umundurowany funkcjonariusz dokonuje przeglądu sprzętu technicznego służącego do obsługi urządzeń w SDE Rozmiar: 799.8 kB
Funkcjonariuszka w mundurze wypełnia dokumentację Rozmiar: 2.1 MB
dokumentacja SDE Rozmiar: 1.7 MB
dłoń dziecka chwyta dłoń z opaską SDE Rozmiar: 10.4 MB
Umundurowany funkcjonariusz dokonuje przeglądu sprzętu przeznaczonego do obsługi urządzeń SDE Rozmiar: 8.8 MB
funkcjonariusz dokonuje montażu nadajnika na nodze osoby objętej SDE Rozmiar: 21.1 MB
Funkcjonariusz dokonuje montażu nadajnika na nodze osoby objętej SDE Rozmiar: 12.2 MB

Zgłaszanie gotowości do instalacji urządzeń monitorujących:

22 518 80 10

W sprawach dotyczących odbywania kary telefonować należy do Centrali Monitorowania.
W sprawach związanych z urządzaniami i wizytami należy telefonować do Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego.

 

Biuro Dozoru Elektronicznego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 82 37
Fax: 22 518 81 84
E-mail: bde@sw.gov.pl

Centrala monitorowania:
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 30
Fax: 22 672 82 79
E-mail: centrala_sde@sw.gov.pl

 

Ośrodek Główny Podmiotu Dozorującego:
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 10
Fax: 22 518 82 79
E-mail: osrodekglowny_sde@sw.gov.pl

Kancelaria Sądowa Podmiotu Dozorującego:
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 70
Fax: 22 518 82 29 / 58
E-mail: kancelaria_sde@sw.gov.pl

HelpDesk:
Tel.: 22 518 80 00
E-mail: helpdesksde@sw.gov.pl

 

 

Samodzielne stanowisko ds. zgłoszeń zniszczeń i uszkodzeń urządzeń monitorujących:
Tel.: 
E-mail: 

 

 

 

Numer konta do wpłacania opłaty wyrównawczej, o której mowa w art. 43s Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy:

Centralny Zarząd Służby Więziennej NBP Warszawa

76 1010 1010 0401 5222 3100 0000

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej