DYREKTOR BIURA

gen. Paweł Nasiłowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora Biura

ppłk Artur Piotrowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Biura

płk Włodzimierz Paszkowski

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołów Terenowych

w Systemie Dozoru Elektronicznego


 

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Obsługi

Centrali Monitorowania


Barbara Wilamowska

Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Obsługi

Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego


Telefon: 22 518 82 37
E-mail: bde@sw.gov.pl

 

1. Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne w zakresie merytorycznym i technicznym za funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego,
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679).

2. Do zakresu działania Biura Dozoru Elektronicznego należy w szczególności:

 1) administrowanie i obsługa:

     a) Centrali Monitorowania,

     b) Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego,

     c) Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego;

 2) koordynacja pracy kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;

 3) standaryzacja procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;

 4)  nadzór nad działaniami podejmowanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1;

 5)  opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;

 6)  prowadzenie statystyki dotyczącej funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego;

 7) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, w szczególności z sędziami, sądowymi kuratorami zawodowymi, prokuratorami i pełnomocnikami stron postępowania;

 8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wykonywania kary, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego;

 9) współpraca z właściwymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z podmiotami zewnętrznymi, wyłonionymi w toku postępowania do wykonywania zadańprojektowych: System Dozoru Elektronicznego SDE;

 10) prowadzenie działalności informacyjnej i działalności promującej stosowanie systemu dozoru elektronicznego;

 11)  organizowanie szkoleń dotyczących systemu dozoru elektronicznego;

 12) nadzór nad stanem technicznym urządzeń monitorujących;

 13) kontrola stanu technicznego urządzeń monitorujących;

 14) ewidencjonowanie przypadków uszkodzeń i zniszczeń urządzeń monitorujących w celu windykacji kosztów ich naprawy lub zakupu nowych egzemplarzy.

3. Do zadań Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania, którym kieruje, podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności:

  1) rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom danych osobowych osób objętych systemem dozoru elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez nich obowiązku pozostawania w miejscu dozorowania bądź zakazu przebywania w określonych miejscach lub zbliżania się do określonej osoby;

  2) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) kontakt telefoniczny i poprzez urządzenia monitorujące z osobami monitorowanymi.

4. Do zadań Zespołu Obsługi Ośrodka Głównego, którym Kieruje podległy dyrektorowi Biura kierownik zespołu, należy w szczególności zarządzanie, logistyka i planowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

5. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku Kierownika Zespołów Terenowych należy w szczególności koordynowanie pracy Zespołów Terenowych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

6. Do zadań funkcjonariusza albo pracownika realizującego zadania na samodzielnym stanowisku do spraw Windykacji i Zaopatrzenia Zespołów Terenowych należy w szczególności ralizacja zadań wskazanych w ust. 2 pkt 12 - 14.

Zwycięzców 34

03-938 Warszawa

Telefon: 22 518 82 37

Fax: 22 518 81 84

E-mail: bde@sw.gov.pl

 

 

Zgłaszanie gotowości do instalacji urządzeń monitorujących:

/22/ 518 80 10

W związku z panującą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 uruchomiliśmy, czasowo, dodatkowy numer telefonu, pod którym można zgłaszać gotowość do instalacji urządzeń monitorujących:

/+48/ 533 304 000

Ulotka informacyjna

Informator dla osoby skazanej objętej Systemem Dozoru Elektronicznego:

Informator dla osoby skazanej objętej Systemem Dozoru Elektronicznego

Electronic Tagging as a non-custodial system of executing sentences involving deprivation of liberty Information Guide

Elektronische Aufsicht als nicht isolierendes System im Vollzug der Freiheitsstrafe Anleitung

llance électronique en tant que système d’exécution des peines privatives de liberté sans l’isolation du condamné Guide

Электронный надзор в качестве неизоляционной системы исполнения наказания в виде лишения свободы Справочник

Winiski i oświadczenia:

Wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE:

Oświadczenie osób pełnoletnich:

Akty prawne archiwalne:

Obowiązujące do 30.06.2015 r.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010 Nr 142 poz. 960 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu (Dz.U. 2009 nr 45 poz. 369)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2009 nr 45 poz. 370)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2013 poz. 893)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010 nr 149 poz. 998)

Obowiązujące od 01.07.2015 r.

Kodeks karny wykonawczy (Rozdział VIIa) SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 919)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 773)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2015 poz. 847)

Obowiązujce od 15.04.2016 r.

USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Akty prawne aktualnie obowiązujące:

Kodeks karny wykonawczy – tekst jednolity (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorująceg (Dz.U. z 2015 r., poz. 797)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 800)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. 2015 poz. 813)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. 2016 poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1698)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 1700)

Liczba skazanych w SDE od września 2009 r.

Liczba skazanych w SDE od września 2009 r.(nowy wykres)

Kandydaci do SDE spełniający wymogi formalne.

Wykorzystanie pojemności SDE.

Aktywność apelacji sądowych:

w 2011 r. – liczba instalacji,

w 2012 r. – liczba instalacji,

w 2013 r. – liczba instalacji,

w 2014 r. – liczba instalacji,

w 2015 r. – liczba instalacji,

w 2016 r. – liczba instalacji,

w 2017 r. - liczba instalacji,

w 2018 r. - liczba instalacji,

w 2019 r. - liczba instalacji,

w 2020 r. - liczba instalacji,

Stan skazanych wg sadów apelacyjnych.

Populacja skazanych:

Populacja skazanych w SDE wg lat ukończonych,

Populacja skazanych w SDE wg płci.

Aktywność OISW:

w 2010 r. II półrocze,

w 2011 r. wg kwartałów – liczba zwolnionych,

w 2012 r. – liczba zwolnionych,

w 2013 r. – liczba zwolnionych,

w 2014 r. – liczba zwolnionych,

w 2015 r. – liczba zwolnionych,

w 2016 r. – liczba zwolnionych,

w 2017 r. – liczba zwolnionych,

w 2018 r. - liczba zwolnionych,

w 2019 r. - liczba zwolnionych,

w 2020 r. - liczba zwolnionych,

Najbardziej aktywne jednostki penitencjarne z których zwolniono skazanych do SDE:

Liczba skazanych zwolnionych do SDE z ZK/AŚ,

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń
Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty
Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec
Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień Kwiecień
Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj
Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec
Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec
Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień Sierpień
Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień
Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik Październik
Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad  
Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień  

Ilość zrealizowanych instalacji urządzeń monitorujących:

Liczba instalacji w poszczególnych latach

w 2011 r. w podziale na miesiące

w 2012 r. w podziale na miesiące

w 2013 r. w podziale na miesiące

w 2014 r. w podziale na miesiące

w 2015 r. w podziale na miesiące

w 2016 r. w podziale na miesiące

w 2017 r. w podziale na miesiące

w 2018 r. w podziale na miesiące

w 2019 r. w podziale na miesiące

w 2020 r. w podziale na miesiące

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej