Dyrektor Biura

mjr Izabela Wierzchowska

Telefon: 22 640 85 51
E-mail: bb@sw.gov.pl

 

Główny księgowy CZSW  
mjr Katarzyna Modrzejewska
Telefon: 22 640 85 51
E-mail: bb@sw.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Kontroli Zarządczej

ppłk Wojciech Obojski

Telefon: 22 640 83 98
E-mail: bb@sw.gov.pl

1. Biuro Budżetu realizuje zadania w zakresie obsługi dysponenta głównego środków budżetowych, jak i dysponenta trzeciego stopnia. Działalność obejmuje cały zakres budżetowania i obsługi finansowej, łącznie z prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości.
 

2. Do zadań Biura należy, w szczególności:
1) wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu państwa, pozostających we właściwości Dyrektora Generalnego, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności:
a) organizacja i kierowanie procesem planowania budżetowego w więziennictwie, w tym:
- opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej obejmujących m.in. plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych jednostek organizacyjnych (na formularzach określonych przez Ministra Finansów),
- opracowanie i przekazanie do resortu projektu planu finansowego na rok następny, zgodnego z kwotami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej,
- sporządzanie zbiorczych planów dochodów i wydatków budżetowych,
- opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych,
- sporządzanie planów dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej dla jednostek bezpośrednio podległych Dyrektorowi Generalnemu,
- opracowanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie więziennictwa,
b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w planie finansowym więziennictwa oraz ich ewidencja;
c) dokonywanie redystrybucji środków finansowych dla dysponentów niższego stopnia;
d) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem środków z rezerw celowych;
e) prowadzenie ewidencji księgowej;
f) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych;
g) opracowywanie zbiorczych okresowych informacji z przebiegu wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków realizowanych przez więziennictwo, a także podejmowanie, działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu;
h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zgłaszanie potrzeb w zakresie przeprowadzenia kontroli ich działalności, a w szczególności:
- przeprowadzanie kontroli finansowej w podległych jednostkach w zakresie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków pieniężnych oraz gospodarowaniem mieniem,
- opracowanie rocznej informacji o funkcjonowaniu kontroli finansowej w więziennictwie, w tym o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
i) obsługa finansowa projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi, a w szczególności:
- kontrola formalno-rachunkowa kopii dowodów księgowych dokumentujących kwalifikowalność wydatków poniesionych przez podległe jednostki,
- sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność, obejmujących wydatki kwalifikowane zrealizowane w ramach projektów przez podległe jednostki,
j) koordynacja zadań w zakresie zapewnienia przez Dyrektora Generalnego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
2) wykonywanie zadań Centralnego Zarządu jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności:
a) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przeniesień w planie finansowym,
b) bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne,
c) prowadzenie rachunkowości,
d) opracowywanie rocznych i miesięcznych harmonogramów wydatków jednostki,
e) wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
f) obsługa finansowo - księgowa ZFŚS,
g) obsługa kasowa,
h) realizacja projektów ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
i) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
j) organizacja inwentaryzacji składników majątkowych;
3) obsługa księgowa Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;
4) obsługa finansowo - księgowa środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej;
5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie postępowania z przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi osób pozbawionych wolności.
 

3. W skład Biura Budżetu wchodzi Zespół Kontroli Zarządczej.
 

4. Do zadań Zespołu Kontroli Zarządczej należy, w szczególności:
1) koordynacja zadań w zakresie zapewnienia przez Dyrektora Generalnego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych;
2) przeprowadzanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych w podległych jednostkach w zakresie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków pieniężnych oraz gospodarowaniem mieniem;
3) analiza protokołów z kontroli operacji finansowych i gospodarczych zarządzonych przez dyrektorów okręgowych Służby Więziennej;
4) opracowanie rocznej informacji o funkcjonowaniu kontroli operacji finansowych i gospodarczych w więziennictwie, w tym o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5) Prowadzenie kontroli finansowo-gospodarczych w przywięziennych zakładach pracy.

 

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 85 51

Fax: 22 848 80 10

E-mail: bb@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej