Audytor Wewnętrzny jest odpowiedzialny za przeprowadzanie audytu wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Celem niezależnej i obiektywnej działalności audytowej jest wspieranie Dyrektora Generalnego w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Centralnym Zarządzie i Biurze Emerytalnym oraz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w tym przeprowadzanie zadań audytowych zleconych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
przeprowadzanie czynności doradczych w celu usprawnienia funkcjonowania Centralnego Zarządu;
przeprowadzanie analizy ryzyka stanowiącej podstawę przygotowania rocznego planu audytu, z uwzględnieniem, w szczególności:

zadań wynikających z planu działalności
wytycznych Ministra Sprawiedliwości,
wytycznych Komitetu Audytu,
szczegółowych wytycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych     w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

sporządzanie rocznego planu audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu;
prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego i stałych akt audytu wewnętrznego.

Rakowiecka 37A

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 83 25

E-mail: zaw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej