Uwaga!

Uwaga Informacji przede wszystkim należy szukać na stronie sw.gov.pl gdzie znajduje się mapa jednostek penitencjarnych, na których stronach znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza proszę zapoznać się z zakładką najczęściej zadawane pytania (FAQ). Prawdopodobnie tam znajduje się odpowiedź na Państwa pytanie. Proszę prawidłowo dokonać wyboru rodzaju treści zapytania oraz jednostki penitencjarnej. Nieprawidłowy wybór wydłuży czas odpowiedzi.

Najczęsciej zadawane pytania (FAQ)

Chcę ustalić miejsce pobytu osadzonego
W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych o osobie, która jest pozbawiona wolności i przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Wniosek osoba najbliższa składa: 1/ dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności; 2/ Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym przebywa osoba pozbawiona wolności. Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o sobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym znajduje się na stronie: Link do załącznika
Jestem zainteresowana (-y) podjęciem służby (pracy) w Służbie Więziennej.
Nabór do Służby Więziennej prowadzony jest przez bezpośrednio przez poszczególne jednostki penitencjarne. Informacji należy szukać w działach kadr. Ankieta dla kandydatów oraz pełna informacja dotycząca warunków naboru do Służby Więziennej znajdują się na stronie: Link do załącznika Spis treści informatora: 1. Kryteria przyjęć do służby w SW 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego 3.1. Wymagane dokumenty 3.2. Ocena złożonych dokumentów 3.3. Rozmowa kwalifikacyjna 4. Poszczególne etapy rekrutacji 4.1. Rozmowa kwalifikacyjna 4.2. Ocena sprawności fizycznej 4.3. Test psychologiczny 4.5. Komisja lekarska 4.6 Sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata 4.7 Zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki 5. Postępowanie sprawdzające 5.1 Sprawdzenie kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych 6. Podstawy prawne regulujące rekrutację do Służby Więziennej
Warunki udzielania widzeń skazanym.
Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się co do zasady jednego widzenia. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi. Widzenie z osoba niebędącą członkiem rodziny lub inną osoba bliska skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
Warunki udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym.
Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje (prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze lub sąd przed którym toczy się postępowanie).
W jakie dni w jakich godzinach udzielane są widzenia.
Dni i godziny udzielania widzeń określane są przez poszczególne jednostki penitencjarne. Informacja znajduje się na stronie każdej jednostki penitencjarnej w zakładce: widzenia i przyjmowanie paczek.
Chcę wpłacić pieniądze na konto depozytowe osadzonego.
Informacja znajduje się na stronie każdej jednostki w zakładce: dla interesantów, na stronie sw.gov.pl. Po jej otwarciu na mapie należy wybrać właściwą jednostkę penitencjarną.
Formularz kontaktowy

Formularz nie służy do wnoszenia skarg, próśb i wniosków w sprawach indywidualnych osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Prośby, skargi i wnioski w sprawach osób pozbawionych wolności proszę kierować na adres elektronicznej skrzynki podawczej

Przepisz poprawnie tekst z obrazka. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Sprawdź
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej