Informacja dla prenumeratorów czasopisma „Forum Służby Więziennej”

W trybie realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje się, że:

 • administratorem danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
 • podane dane osobowe w tytule przelewu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prenumeraty miesięcznika Służby Więziennej „Forum Służby Więziennej”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia;
 • uzyskane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji prenumeraty, a następnie zgodnie z okresem przechowywania wynikającym z przepisów archiwalnych;
 • odbiorcą danych będzie Zakład Poligraficzny „Tonobis” sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie, Laski ul. Brzozowa 75, realizujący usługę wysyłki prenumeraty;
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania;
 2. usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych, tj. adresu wysyłki, jest wymogiem umownym do realizacji prenumeraty „Forum Służby Więziennej”, jednakże bez podania przedmiotowych danych wysyłka prenumeraty nie będzie możliwa;
 • pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Wydawca:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Forum Służby Więziennej:
ul. Rakowiecka 37
02-520 Warszawa
redaktor naczelny
tel. (22) 640-86-66
fotoreporter
tel. (22) 640-86-68

Zespół redakcyjny:
redaktor naczelny

Irena Fedorowicz
irena.fedorowicz@sw.gov.pl
fotoreporter
Piotr Kochański
piotr.kochanski@sw.gov.pl
redaktorzy
kpt. Aneta Łupińska
aneta.lupinska@sw.gov.pl
Agata Pilarska-Jakubczak
agata.pilarska-jakubczak@sw.gov.pl
Elżbieta Szlęzak-Kawa
elzbieta.szlezak-kawa@sw.gov.p

Rada Programowa:
przewodnicząca

Elżbieta Krakowska – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
członkowie

 1. Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego
 2. Czesław Tuła – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW
 3. Maciej Gołębiowski – zastępca komendanta COSSW w Kaliszu
 4. Włodzimierz Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi
 5. Edward Wasilewski – Polskie Towarzystwo Penitencjarne
 6. Robert Witkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu
 7. Justyna Siedlecka – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach
 8. Joanna Korczyńska – kierownik działu terapeutycznego ZK w Wojkowicach

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany jest w systemie prenumeraty, którą przyjmuje redakcja. Cena prenumeraty rocznej wynosi 42 zł (3,5zł/egz.). Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000
w NBP o/o Warszawa z adnotacją:
„Forum Służby Więziennej prenumerata
wraz z adresem dostarczania pisma


Reklama w „Forum Służby Więziennej”:
Cała strona – 1 500 zł + VAT
½ strony – 1 000 zł + VAT
¼ strony – 700 zł + VAT
Ogłoszenia drobne – bezpłatne
Należność płatna przelewem na konto:
Zakład Poligraficzny TONOBIS Sp. z o.o.
12 1090 1883 0000 0001 1614 0102
Santander Bank Polska S.A.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej