Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sw.gov.pl

Areszt Śledczy w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sw.gov.pl.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Powody braku spełaniania wymagań

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-20.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Anna Strzelczyk, anna.strzelczyk@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 5855301. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mjr Anna Strzelczyk dzwoniąc na numer telefonu +48 52 58 55 301 lub z sekretariatem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy dzwoniąc na numer telefonu +48 52 58 55 203. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się na stronie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Aresztu Śledczego w Bydgoszczy znajduje się przy ulicy Wały Jagiellońskie, przy Sądzie Okręgowym i Rejonowym. W budynku administracji na trzeciej i czwartej kondygnacji znajduje się Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej. Dojazd jest możliwy jest komunikacją miejską, w tym  tramwajami i autobusami kursującymi ulicą Wały Jagiellońskie i ul. Bernardyńska.
W pobliżu siedziby Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 znajduje się przystanek autobusowy (Nowy Rynek), na którym zatrzymują się autobusy
linii nr: 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60.
Przy ul. Bernardyńskiej znajdują się przystanki tramwajowe:
linie nr: 2,9 i 11

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:
- osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 w siedzibie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy;
- telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu: 52 5855301;za pośrednictwem faxu pod numerem: 52 582 97 57; pocztą elektroniczną pod adresem: as_bydgoszcz@sw.gov.pl; za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
- osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z  tłumacza. W tym przypadku należy taką potrzebę zgłosić Koordynatorowi 52 5855301. Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Dostępność architektoniczna obiektów:
a) Dostępność parkingu. Przy Bramie wjazdowej do Aresztu Śledczego w strefie płatnego parkowania Miasta Bydgoszcz wyznaczono ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia prowadzi utwardzony chodnik. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego do bramy wjazdowej na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i wejście do budynku.
b) Dostępność wejścia. Wejście do budynku administracji Aresztu Śledczego w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami usytuowane jest od strony ul. Wały Jagiellońskie 4, brama wjazdowa. Osoby te mają dostęp do domofonu zamontowanego przy bramie gdzie muszą zakomunikować zamiar wejścia do Budynku i wskazać cel wizyty. Brama po zweryfikowaniu przez funkcjonariusza zostanie samoczynnie otwarta. Po wejściu na teren Aresztu oznaczonym szlakiem komunikacyjnym, osoby te będą kierowane do windy, którą dostaną się do budynku administracji lub w asyście funkcjonariusza.
c) Dostępność budynku.
Na pierwszej kondygnacji znajduje się biuro przepustek obsługiwane przez funkcjonariusza. Dostępność na poszczególne kondygnacje (I-IV) zapewnia winda osobowa. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Aresztu Śledczego, zlokalizowanej w innych budynkach, każdorazowo istnieje możliwość dojścia funkcjonariusza/pracownika do holu na II kondygnacji lub uzyskania pomocy ze strony administracji Aresztu Śledczego w Bydgoszczy lub w doprowadzeniu/dowiezieniu do miejsca docelowego. Celem uzyskania pomocy jeżeli nie korzysta się z pomocy Asystent, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi pełniącym służbę na biurze przepustek - domofon.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z  tłumacza. Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..