W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zakończył się program psychokorekcyjny dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu „HIOB”, który opracowany został przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas spotkania Damiana Janikowskiego i Roberta Złotkowskiego ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, dziennikarze portalu sport.pl rejestrowali wydarzenie. Materiał, który powstał jest dostępny na portalu sport.pl oraz na YouTube.

17 stycznia 2020r. W oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych odbyły się zajęcia hospitacyjne studentów III roku resocjalizacji – wydziału nauk społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zapewnienie zatrudnienia ułatwia szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w warunkach izolacji. Skazani z Aresztu przy Kłobuckiej pracują poza terenem jednostki na rzecz wielu kontrahentów m.in. Poczta Polska, Szpital MSWiA, IGB Mazovia, Instytucje Państwowe oraz praca na rzecz CZSW .

W dniu dzisiejszym areszt w Warszawie- Służewcu odwiedzili przyszli adwokaci, prokuratorzy, sędziowie w skrócie studenci Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Studenci często odwiedzają służewiecką jednostkę w ramach wizyt dydaktyczno- hospitacyjnych. Celem wizyty było zapoznanie studentów z realiami odbywania kary pozbawienia wolności, metodami oddziaływań resocjalizacyjnych, a także rolą Służby Więziennej w strukturze bezpieczeństwa Państwa.

Gośćmi Aresztu Śledczego 10 stycznia 2020roku byli studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studenci uczelni o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, prawnych są potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej dlatego często odwiedzają służewiecką jednostkę w ramach wizyt studyjnych. Między innymi o tym które elementy oferty pracy są według studentów szczególnie cenne a jakie sami mogą zaoferować przyszłemu...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej