Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Obecnie coraz więcej dzieci doskonali sztukę przeszukiwania Internetu, świata stworzonego przez dorosłych, dla dorosłych. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne o tematyce zagrożeń wynikających z cybeprzestępczości oraz rozpowszechniającej się mowie nienawiści w internecie, powinny być adresowane już do dzieci ze szkoły podstawowej. Dlatego ppor. Marlena Przybył, wychowawca z Aresztu śledczego w Poznaniu, przez 2 dni prowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi ze...

Od 1 do 5 kwietnia w Poznaniu odbędzie się VI Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych.

"Głos zza krat"

14.02.2019

Areszt Śledczy w Poznaniu postanowił kontynuować program profilaktyczno-edukacyjnego „Głos zza krat”, który skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Współcześnie każda osoba pozbawiona wolności lub tymczasowo aresztowana, przebywająca w polskich jednostkach penitencjarnych ma zagwarantowane prawo do opieki lekarskiej i farmaceutycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej