Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy widzenia osadzonych będą odbywać się w sposób ograniczony.

Zapisy Porządku Wewnętrznego obowiązującego w ZK w Nysie oraz OZ w Prudniku odnoszące się do widzeń, na czas ograniczeń nie mają zastosowania. W ramach stosowania art. 247 Kkw zarządza się co następuje:

 1. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, tj. w sali widzeń:

- ZK w Nysie w czwartek, piątek i w niedzielę

- OZ w Prudniku

a) dla osób skazanych: w środy, pierwszą, trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca;

b) dla osób tymczasowo aresztowanych: w czwartek oraz drugą niedzielę miesiąca.

 1. Widzenia realizowane są według ustalonego przez dyrektora jednostki grafiku dla poszczególnych typów zakładu.
 2. Wprowadza się planowanie widzeń w systemie miesięcznym –zgłoszenia będą przyjmowane na kolejne miesiące od 15 do 29 dnia każdego miesiąca poprzedzającego.
 3. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo).
 4. Widzeń realizowane są w sposób określony w art. 105a Kkw z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.
 5. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
 6. W trakcie widzenia kategorycznie zabrania się bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobą odwiedzającą, a osadzonym.
 7.  Aby dokonać prawidłowo rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej ZK w Nysielub OZ w Prudniku z zakładki dla interesantów  - „widzenia” pobrać formularz zgłoszeniowy.
 8. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
 1. Ponadto można dokonać rejestracji drogą telefoniczną  wyłącznie w godzinach 8.00 - 15.00 :
 • dla ZK w Nysie pod numerem : 77 434 27 53,  77 434 27 54
 • dla OZ w Prudniku pod numerem:   77 406 66 77, 77 406 66 82

lub bezpośrednio przez osadzonego u wychowawcy.

 1. Po ustaleniu i wyznaczeniu dnia i godziny widzenia, złożeniu pisemnego oświadczenia od osadzonego, że będzie posiadał środki ochrony osobistej tj. maseczkę a także, że jest świadomy możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego zdrowia i życia związanego z epidemią COVID 19, zainteresowany informuje osoby bliskie w trakcie przysługującego mu czasu na rozmowę telefoniczną o ustalonym terminie widzenia.

Poniżej harmonogram godzinowy widzeń:

Lp.

Godzina zgłoszenia się osób bliskich

Godziny widzeń

Czas na działania sanitarne (odkażanie)

 
 

1

07:30 – 07:45 ( I tura)

08:00-09:00

60 min

 

2

09:30 – 09:45 ( II tura)

10:00-11:00

60 min

 

3

11:30 – 11:45 ( III tura)

12:00-13:00

60 min

 

4

13:30 – 13:45  ( IV  tura)

14:00-15:00

60 min

 

 

 1. Osoby zgłaszające się na widzenie pozostawiają rzeczy w depozycie, który umiejscowiony jest przy wejściu do jednostki. W trakcie widzenia zabrania się przekazywania jakichkolwiek przedmiotów.
 2. Osoby odwiedzające, składają przy wejściu do jednostki pisemne oświadczenie dotyczące COVID-19 (SARS-CoV-2).
 3. Kontroli oprócz względów ochronnych, podlega mierzenie temperatury ciała: osadzonych (oddział mieszkalny),  jak i odwiedzających (brama główna wejściowa). Wskazaniepowyżej 37.5 stopni Celsjusza, jest przesłanką do odmowy udzielenia widzenia.
 4. Osoby zgłaszające się na widzenie są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz poddać się bezpośrednio po wejściu do jednostki dezynfekcji.
 5. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek.
 6. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających  w kantynie jednostki.
  Nie zezwala się skazanym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzeń artykułów żywnościowych.
 7. Dyrektor jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikowania ustalonych zasad w przypadku zmieniających się okoliczności.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

 1. Ustalenia dotyczące osadzonych obowiązują również osoby tymczasowo aresztowane.
 2. W przypadku realizowania widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest w tym zakresie zgoda organu dysponującego.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej