Każdego roku jesienią rusza nabór na kolejny semestr nauki w przywięziennej szkole w Wojkowicach. W tym czasie prowadzone są zintensyfikowane oddziaływania rekrutacyjno – szkoleniowe oparte na współpracy funkcjonariuszy SW z nauczycielami. Zdecydowane zaangażowanie kadry penitencjarnej podyktowane jest głębokim przekonaniem o pozytywnym wpływie wykształcenia na proces odpowiedniego przygotowania skazanego do życia na wolności.

W bieżącym roku akcja promocyjna  związana z naborem do przywięziennej szkoły w Wojkowicach oparta została na 3 poważnych przedsięwzięciach.

Zorganizowano Dni Otwarte Szkoły dla osadzonych. Skazani przebywający na terenie jednostki penitencjarnej zostali zaproszeni na prelekcję prowadzoną przez nauczycieli oraz wychowawców penitencjarnych. Obecni zostali zapoznani z ofertą edukacyjną placówki oraz typami szkół, do których mogą uczęszczać. Zwrócono uwagę na planowane zmiany, m.in. wprowadzenie nauczania na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto zapoznano zebranych z kierunkami nauczania dostępnymi od nowego semestru, tj. od dnia 01 lutego 2018r. Przedstawiono działalność pozalekcyjną, charytatywną oraz osiągnięcia słuchaczy CKU w konkursach i akcjach pozaszkolnych.  Zwrócono  uwagę na bogatą współpracę szkoły z różnorakimi fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę z wykazem proponowanych kierunków kształcenia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W dniach 20-24 listopada 2017r. nauczyciele CKU w Wojkowicach - przy współpracy z funkcjonariuszami służby więziennej - uczestniczyli w wyjazdowych akcjach promocyjnych szkoły. Odwiedzili wówczas zakłady karne w Trzebini, Garbalinie, Pińczowie, Wąsoszu, Górnym, Nowej Hucie, Herbach. Gościli również w Areszcie Śledczym w Częstochowie.

Dnia 24 listopada br. dzięki współpracy z OISW w Katowicach wychowawcy wszystkich jednostek penitencjarnych uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Dyrektora CKU w Wojkowicach, Panią Mariolę Szotek oraz specjalistę OISW w Katowicach mjr. Krzysztofa Jachima, na temat roli nauczania w procesie resocjalizacyjnym skazanych oraz aspektów związanych z prowadzoną akcją rekrutacyjną.

Podczas spotkania podkreślano, iż potrzeba prowadzenia nauczania więźniów wynika co najmniej z kilku przesłanek. Brak jakiegokolwiek wykształcenia zamyka osadzonym drogę do zdobycie w przyszłości odpowiedniego zawodu; zdobycie wykształcenia daje dużą szansę na skuteczną readaptację społeczną, a sama nauka - poprzez zapełnienie czasu skazanym - zmniejsza dolegliwości kary.

Ponadto dnia 8 grudnia 2017r. zaplanowano spotkanie z kierownikami penitencjarnymi okręgu katowickiego.

Promocja prowadzona w tak szerokim zakresie wpływa pozytywnie przede wszystkim na współpracę szkoły z kadrą penitencjarną, co z kolei umożliwia rekrutację na kolejne semestry nauki i skuteczniejszy proces resocjalizacji osadzonych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej