Świat nauki pochyla się nad problemem niedostosowania społecznego nieletnich. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie” pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach właśnie dobiegła końca.

Nauka i praktyka

8 maja br. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka w Warszawie), odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu HORYZONTY pedagogiki resocjalizacyjnej poświęcona tematyce resocjalizacji nieletnich. Uczestniczyli w niej teoretycy i praktycy, przedstawiciele świata nauki oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Z ramienia Zakładu Karnego w Wojkowicach w konferencji wzięli udział Dyrektor mjr. Paweł Golanka oraz wychowawca penitencjarny por. Grzegorz Kuciczek.

Nowe wyzwania. Nowe możliwości

Sympozjum poświęcone było kwestiom niedostosowania społecznego nieletnich, jego powodom i konsekwencjom dla jednostki oraz społeczeństwa. Stanowisko wobec problemu przedstawiły różne ośrodki naukowe w kraju. Organizatorzy akcentowali, iż w działalności naukowej zarówno praktyka, jak i teoria resocjalizacji, znajduje się obecnie w obliczu nowych wyzwań. Wysunęli tezę, iż praca z osobami niedostosowanymi wymaga przemyślanych rozwiązań systemowych oraz efektywnych metod postępowania.

Wspólnie i skutecznie

Naukowe rozważania skupione były wokół następujących zagadnień szczegółowych: rola wartości w procesie resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie; znaczenie interakcjonizmu symbolicznego w teorii i praktyce resocjalizacyjnej; współczesne tendencje w resocjalizacji instytucjonalnej; oblicza współczesnej praktyki resocjalizacyjnej.

Spotkanie dwóch rzeczywistości, teorii i praktyki, dała możliwość konfrontacji i analizy obecnie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób niedostosowanych społecznie oraz wymiany doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków. Służbę Więzienną reprezentowała Pani Ewelina Bajer z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, która zaprezentowała dobre praktyki resocjalizacyjne.

Otwarci i nowocześni

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach działalność resocjalizacyjna opiera się głównie na prowadzonych przez kadrę penitencjarną oddziaływaniach grupowych, jak i indywidualnych. Istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności jest również kwestia aktywizacji zawodowej skazanych. Objęcie opisywanej konferencji honorowym patronatem Dyrektora ZK w Wojkowicach jest czytelnym znakiem otwartości środowiska penitencjarnego na nowe tendencje, pomysły i rozwiązania oparte na naukowych podstawach i doświadczeniach mające wspomóc proces resocjalizacji.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej