OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DZIERŻAWĘ HALI PRODUKCYJNEJ  Z OBOWIĄZKIEM ZATRUDNIENIA OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W WOJKOWICACH
Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”.

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia umowy, hali produkcyjnej położonej
przy ul. Jana III Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice na gruncie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wojkowicach.

 
1. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:
 Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności, przebywających w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, minimum 20 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.  

Dodatkowe informacje:
 Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 179).
 Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r, poz. 1078)

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na wizję lokalną hali produkcyjnej prosimy o kontakt pod nr tel. 032-296-16-28 lub drogą elektroniczną na adres: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy zgodnie z wymogami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia
w siedzibie Zakładu Karnego w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godziny 12.00.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej