Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczyna kolejny nabór do szkoły za murami Zakładu Karnego w Wojkowicach. Z ofertą szkoły zapoznają się skazani.

Dla lepszej przyszłości

Kolejni więźniowie osadzeni w Zakładzie Karnym w Wojkowicach dostają szansę na zdobycie wykształcenia i zawodu. Tradycyjny jesienny nabór rozpoczęto w listopadzie 2019 roku.

Osoby pozbawione wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3 mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej. Zainteresowani mogą ukończyć szkołę podstawową, średnią lub zdobyć zawód.

Od 1 lutego 2020 r. słuchacze CKU mogą rozpocząć pierwszy semestr edukacji w 3-letnim liceum ogólnokształcącym oraz odbyć 2-semestralne kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach: ślusarz - kwalifikacja MG.20, technik inżynierii sanitarnej - kwalifikacja BD.05 i elektryk - kwalifikacja EE.05.

Ponadto kontynuowane będzie nauczanie:

  • w klasie ósmej (semestr drugi szkoły podstawowej),
  • w liceum ogólnokształcącym (klasa druga semestr trzeci),
  • w KKZ na kierunkach: kucharz TG.07 (semestr drugi), technik robót wykończeniowych
    w budownictwie BD.21 (semestr drugi), mechanik monter maszyn i urządzeń MG.17 (semestr trzeci) i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BD.04 (semestr czwarty).

Przyjdź – zobacz - zostań

O to, by do szkoły trafiło jak najwięcej chętnych, dbają zarówno wychowawcy oraz kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Wojkowicach, jak i kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przy ścisłej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach szkoła cyklicznie prowadzi spotkania dla kadry penitencjarnej z terenu OISW, organizuje akcje promocyjne, rozsyłając ulotki i prezentacje multimedialne do zakładów karnych i aresztów śledczych.

8 listopada br. dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach odbywają się Dni Otwarte Szkoły. W ramach tej akcji zainteresowani będą mogli poznać więzienną szkołę, zwiedzić jej pracownie, porozmawiać z nauczycielami, poznać działania pozalekcyjne, tradycje i inicjatywy prowadzone przez kadrę nauczycieli.

Potrzeby i motywacje

Potrzeba prowadzenia nauczania więźniów wpisana jest w szeroko pojęty proces resocjalizacji. Szkoła umożliwia im zdobycie wykształcenia. Współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zakładem Karnym w Wojkowicach w ramach programu „Praca dla więźniów” - poprzez łączenie nauki w szkole z pracą - przyczynia się do odpowiedniego przygotowania skazanych do życia na wolności. Dla samych osadzonych jest to ogromna szansa na skuteczną readaptację społeczną.

Oczywiście motywacje skazanych bywają różne, a decyzja o podjęciu nauki nie zawsze jest mocno ugruntowana. Dzięki pracy wychowawców penitencjarnych osadzonym udaje się wytrwać w podjętej decyzji i ukończyć cały cykl edukacyjny. W takich sytuacjach opanowują nie tylko podstawę programową czy umiejętności zawodowe. Uczą się konsekwencji i wytrwałego dążenia do osiągnięcia zamierzonego celu, poznają ciężar odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, a także radość i satysfakcję z dobrze wykonanego i ukończonego zadania.

Co się zmienia?

Współczesny system penitencjarny wzmacnia rangę edukacji w procesie resocjalizacji, wskazując jednocześnie na przemiany, jakim podlegało więzienne szkolnictwo na przestrzeni lat. Dzisiejsza szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, bibliotekę, dzięki której udostępnia nieodpłatnie podręczniki, książki i filmy dydaktyczne do całorocznej nauki, posiada nowoczesne pomoce naukowe, np. tablice multimedialne, rzutniki, wizualizery. Dysponuje również nową pracownią do nauki w zawodzie kucharz. Ponadto szkoła - przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie - jest ośrodkiem przeprowadzania państwowych egzaminów dla słuchaczy wszystkich typów szkół.

Nowatorskim, ważnym i pierwszym w Polsce przedsięwzięciem CKU i ZK w Wojkowicach jest budowa warsztatów szkolnych oraz zakup maszyn i urządzeń ze środków pozyskanych w postaci dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej w celu podniesienia standardu zajęć praktycznych oraz doskonalenia zawodowego osób pozbawionych wolności w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez szkołę. 

Obecnie trwają prace związane z budową nowych warsztatów szkolnych. Zgodnie z zamierzeniami mają być nowoczesną placówką praktycznej nauki zawodu, zapewniającą słuchaczom CKU dostęp do maszyn i urządzeń nowej generacji, spełniających wymogi współczesnej cywilizacji na rynku pracy.

Od 1 września 2020 r. w nowo powstałych warsztatach szkolnych prowadzone będą zajęcia praktyczne dla słuchaczy w zawodach: elektryk, mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i technik inżynierii sanitarnej.

Szkoła czeka na słuchaczy, a słuchacze na nowe życie. Rekrutacja trwa do 15 grudnia 2019 r.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Siedlecka, por. Grzegorz Kuciczek, CKU w Wojkowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 111.8 kB
Rozmiar: 108.9 kB
Rozmiar: 3.3 MB
Rozmiar: 2.8 MB
Rozmiar: 2.5 MB
Rozmiar: 2.9 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej