Kodeks Karny Wykonawczy w artykule 106 gwarantuje skazanym prawo do wykonywania praktyk religijnych.

 W ramach tych praktyk osoba pozbawiona wolności ma prawo do uczestniczenia w nabożeństwach, nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła, a także do spotkań indywidualnych z duchownymi.

Realizując powyższe prawo osadzonych w Zakładzie Karnym w Wierzchowie stwarza się osadzonym możliwości do praktyk duchowych w możliwie najszerszym wymiarze. Ksiadz Ryszard Bazylak, zatrudniony w jednostce, prowadzi posługę duchową w formie Mszy świętych, nauczania i katechez, przygotowania do sakramentów oraz spotkań indywidualnych. Katechezy dostosowane są do potrzeb zgłaszanych przez osadzonych; cyklicznie odbywają się nauki pogłębiania wiary, kurs przedmałżeński oraz przygotowanie do bierzmowania. Co istotne, Msze święte oraz katechezy przeznaczone są również dla tymczasowo aresztowanych. Ta szczególna grupa osadzonych, często pierwszy raz w warunkach izolacji, ma możliwość zarówno praktykowania religijnego jak i uzyskania wsparcia duchowego i emocjonalnego ze strony kapelana. Stara się docierać do osadzonych również za pomocą gazetki więziennej o treści katolickiej: "Klucz" redagowany i wydawany w tutejszym radiowęźle jest miesięcznikiem powstajacym z inspiracji księdza Ryszarda, do którego pisze teksty zarówno on sam, jak i grupa zaangażowanych osadzonych. Kapelan dostrzega w niektórych z nich chwile refleksji nad swymi błędami, potrzebę oczyszczenia poprzez spowiedź, potrzebę wiary i nadziei, że nie są złymi ludźmi.... Poprzez posługę duchową kapelan tę nadzieję podtrzymuje, wszak „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska…”

Inną formą praktyk duchowych są kontakty z przedstawicielami wyznania Adwentystów Dnia siódmego. Wspólnota chrześcijańska, opierająca swoją wiarę na Piśmie świętym; ponadto ważne znaczenie nadająca działalności charytatywnej, prorodzinnej, propagująca zdrowy tryb życia i starająca się przeciwdziałać patologiom społecznym, a także krzewić wśród ludzi idee pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań. Kilkuletnia współpraca jednostki z przedstawicielami wspólnoty, którą reprezentuje pastor Piotr Samulak polega na umożliwieniu osadzonym kontaktów indywidualnych z pastorem, a także na cyklicznych spotkaniach religijno-artystycznych. Podczas koncertów piosenki religijnej czy spotkań o charakterze edukacyjnym (np.prozdrowotnym lub podróżniczym) osadzeni zachęcani są do wprowadzania zmian do swojego życia, ukazywane są możliwości przemiany i uzyskiwania wsparcia. Dodać należy, że wśród odwiedzających więzienne mury wyznawców Adwentystów jest spora grupa młodzieży, z całego świata, mieszkających i uczących się w naszym kraju, stanowiących dla osadzonych dobry przykład życia wartościowego i sensownego.

Opisane wyżej przykłady na trwałe wrosły w codzienną pracę penitencjarną w jednostce. Okazjonalnie zdarzają sie i kontakty z przedstawicielami innych wspólnot religijnych, spełniających kryteria określone w przepisach penitencjarnych. W zależności od potrzeb osób przebywających w jednostce. W ten sposób szerzona jest idea tolerancji dla różnorodności poglądów, wyznań czy też kultury i tożsamości. Wydaje się że w obecnej rzeczywistości jest to szczególnie potrzebna forma oddziaływania sprzyjającą niwelowaniu postaw wrogości, w zamian budując zrozumienie, tolerancję i solidarność międzyludzką.


 

tekst: mjr Violetta Patrzyńska

zdjęcia : archiwum ZK

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej