Prace związane z pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki idą pełną parą. Wykonawca angażuje wszystkie swoje siły tak aby zaplanowane roboty budowlane zakończyć w ustalonym terminie do 31 sierpnia 2020 r.

W ramach prowadzonej termomodernizacji Pawilonu C w celach mieszkalnych zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, energooszczędną stolarkę okienną, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz zamontowano wentylację mechaniczną. Efektem końcowym prowadzonych działań będzie obniżenie kosztów utrzymania kompleksu, redukcja emisji dwutlenku węgla, co jest istotnym efektem ekologicznym oraz poprawą funkcjonalności obiektów, która przekłada się na podniesienie standardów odbywania kary w zakresie warunków socjalno – bytowych.

W wyremontowanych celach mieszkalnych Pawilonu C przebywać będzie 359 osadzonych.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Tekst: kpt. Mariusz Szermer

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej