Nowoczesny system penitencjarny, nastawiony na resocjalizację skazanych, opiera się na  stosowaniu różnorodnych środków oddziaływań, z których najważniejszymi pozostają: praca, nauczanie oraz terapia. Dzięki systemowym oddziaływaniom skazani mają szanse na właściwe przygotowanie do życia na wolności, zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi i oczekiwaniami społecznymi.

Więzienna terapia – kilka słów o początkach

W Zakładzie Karnym we Wronkach prace nad rozwinięciem oferty odwykowej dla skazanych uzależnionych trwały już od lat 80-tych XX w. W lutym 1988 r. powstał Klub Wzajemnej Pomocy OPTY, rok później zaczęła działać Grupa AA „24 godziny”, następnie Klub Samopomocowy Narkomanów „Exodus”.

Pierwszy projekt uruchomienia oddziału o wyraźnie profesjonalnym programie terapeutycznym powstał pod koniec roku 1989. Decyzją z dnia 21.10.1994 r. został powołany do życia Pododdział Terapeutyczny. W 1994 r. oddziaływaniami objęto 17 pacjentów. W 1996 r. terapię odbyło 70 osób uzależnionych od alkoholu. W 1999 r. po zyskaniu większej bazy lokalowej swoją działalność rozpoczął odpowiednio oddział dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz oddział dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

25-lecie Działu Terapeutycznego dla Uzależnionych

21 października 1994 r. decyzją ówczesnego Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach, płk. Stanisława Nowakowskiego, powołany został do życia Pododdział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych. Dziś uroczyście świętowano 25-lecie istnienia oddziału.

Terapeutyczna współczesność

Początkowo głównymi celami realizowanego modelu oddziaływań w Zakładzie Karnym we Wronkach było dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia, doprowadzenie do autodiagnozy, ukazanie obszarów destrukcji spowodowanej nadużywaniem alkoholu, zmotywowanie do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczenie umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia, poprawa relacji rodzinnych oraz zmotywowanie do dalszego leczenia po opuszczeniu ZK. Był to model bardziej psychoedukacyjny. Podstawową rolą terapeuty w procesie leczenia była wówczas praca nad akceptacją przez pacjenta faktu bycia osobą uzależnioną. Umożliwić miał to między innymi aktywny udział w mitingach AA oraz praca nad programem 12 kroków. Terapeuta był wówczas bardziej konfrontacyjny niż refleksyjny i empatyczny, jak to ma miejsce obecnie.

Konferencja naukowa – świętujemy i pogłębiamy wiedzę

17 listopada 2019 r. w Hotelu Olympic miała miejsce zorganizowana przez Zakład Karny we Wronkach konferencja naukowa „Pacjent więzienny – blaski i cienie terapii w warunkach izolacji penitencjarnej”.

Licznie zgromadzonych gości  przywitał Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach płk Artur Koczerba.

Pierwsza wystąpienie – „Dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych – wczoraj i dziś” zaprezentowali wspólnie: kpt. SW w stanie spoczynku Roman Pomianowski – współtwórca i pierwszy szef działu oraz mjr Danuta Zielińska – dzisiejsza kierownik. Druga prelekcja, autorstwa  dr Sebastiana Lizińczyka z Centralnego Zarządu Służby Więziennej a przedstawiona przez kpt Emila Podolaka, poświęcona była efektywność oddziaływań terapeutycznych w izolacji penitencjarnej oraz sposobom jej pomiaru. Część trzecią traktującą o ścieżkach rozwiązań w pracy ze skazanymi uzależnionymi, poprowadziła dr Jana Chojecka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O efektywnych metodach terapii osób uzależnionych i ich rodzin mówiła Jadwiga Fudała, kierownik Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ostatniej części konferencji dr Tomasz Głowik przedstawił problematykę zmiany paradygmatów w terapii uzależnienia.

Mimo naukowego charakteru spotkania nie zabrakło też chwili na życzenia.  Dyrektor jednostki, płk Artur Koczerba, tak podsumował jubileusz:

Każdego roku w funkcjonującym w naszej jednostce od 1994 roku dziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych różnorodnymi oddziaływaniami terapeutycznymi obejmowanych jest ponad 300 osadzonych. Profesjonalna praca funkcjonariuszy działu terapeutycznego przynosi wymierne rezultaty, które służą nie tylko osobom pozbawionym wolności, ale całemu społeczeństwu oraz  sprzyjają tworzeniu współczesnego wizerunku więziennictwa.

Życzę personelowi terapeutycznemu pomyślności w realizacji trudnych zadań. Jestem pewien, że wieloletnie doświadczenie pozwala na efektywne wykonywanie zamierzeń związanych z działalnością penitencjarną, czego konsekwencją będzie poczucie satysfakcji i zadowolenia.

Tekst: mjr Danuta Zielińska

 Foto:   kpt. Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej