Obchodzony każdego roku w sierpniu miesiąc abstynencji w więzieniach nabiera szczególnego wymiaru.

Uzależnienie od alkoholu wśród osób odbywających karę pozbawiona wolności od zawsze było poważnym problemem. Według różnych szacunków nawet 75% osób uprzednio karanych trafia ponownie do więzienia w związku z uzależnieniem. Aktualnie dzięki systemowym i zindywidualizowanym oddziaływaniom, których początki sięgają w Zakładzie Karnym we Wronkach drugiej połowy lat osiemdziesiątych, skazani mają szansę na właściwe przygotowanie do życia na wolności, zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi i oczekiwaniami społecznymi.

PSYCHOEDUKACJA I TERAPIA
Program terapeutyczny realizowany w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu we wronieckiej jednostce uwzględnia w swoich założeniach jakość relacji terapeutycznej, która stanowi podstawę skuteczności prowadzonych oddziaływań. Relacja ta w warunkach zakładu karnego ma swoisty charakter, ponieważ nakłada się na nią specyfika miejsca, jakim jest zakład karny oraz fakt odbywania kary pozbawienia wolności. Empatia, życzliwość i akceptacja ze strony terapeuty stają się podstawą do spostrzegania go jako osoby, która chce pomóc, wierzy i której można zaufać; kogoś, przed kim warto się otworzyć.

Program realizowany w oddziale terapeutycznym znajduje żródła w różnych modelach teoretycznych: w modelu transteoretycznym według J.O. Prochaska, J.C. Norcrossa i C.C DIClemente, teorii mechanizmów uzależnienia J. Mellibrudy, modelu społeczności terapeutycznej oraz w założeniach dotyczących ruchów samopomocowych. W przekonaniu kadry terapeutycznej najlepsze efekty terapeutyczne można osiągnąć poprzez integrację profesjonalnych oddziaływań pozwalających poznać, zrozumieć i dotrzeć do pacjenta z elementami praktycznych doświadczeń i idei samopomocy, możliwościami zaistnienia społecznego modelu społeczności terapeutycznej oraz z systemem oparcia, jakim jest dla każdego człowieka - drugi człowiek, zwłaszcza bliska rodzina, krewni, przyjaciele, osoby ważne.

ABY ZACZĄĆ ŻYĆ INACZEJ
Głównym i nadrzędnym celem prowadzonych oddziaływań jest wzbudzanie motywacji do utrzymywania przez pacjenta abstynencji od środków zmieniających nastrój oraz do dokonywania zmian w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu, zmierzających do poszanowania wartości społecznych, zasad porządku prawnego, a tym samym umożliwiających zaistnienie w życiu społecznym oraz powstrzymywanie się od powrotu do przestępstwa.

BILANS NA TAK
Różne okoliczności mogą skłonić człowieka uzależnionego do podjęcia decyzji o zmianie stylu życia. Czasami zakład karny może być jednym z miejsc sprzyjających refleksji nad dotychczasowym funkcjonowaniem. Każdy skazany trafiający do zakładu ma możliwość, przy współpracy z wyspecjalizowaną kadrą  penitencjarną, dokonać diagnozy własnych problemów i podjąć nad nimi pracę min. w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Szeroko zakrojona współpraca z podmiotami zewnętrznymi, do których zaliczyć możemy fundacje, stowarzyszenia, grupy samopomocowe, stwarza naszym pacjentom możliwość kontynuowania zmian trzeźwościowych po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Doświadczenie kadry terapeutycznej pracującej każdego dnia w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych we wronieckiej jednostce wskazuje, że praca z ludźmi skazanymi na karę pozbawienia wolności, a jednocześnie uzależnionymi, mobilizuje do poszukiwania coraz to lepszej formuły terapii, umożliwiającej wykorzystanie sprzyjających okoliczności, jakie stwarza zakład karny -  co może brzmieć nieco paradoksalnie - do podjęcia decyzji o zmianie stylu życia.

W ubiegłym roku, bardzo uroczyście, w szacownym gronie przedstawicieli świata nauki z UAM w Poznaniu oraz wśród licznej grupy kolegów specjalistów terapeutów, także z placówek wolnościowych, podsumowaliśmy 25 lat funkcjonowania Działu Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych w Zakładzie Karnym we Wronkach. Dziś wiemy, że ćwierć wieku pracy nie poszło na marne, nie mamy kompleksów, bo jedyna istotna różnica w stosunku do oferty terapii wolnościowej dotyczy wystroju okien - u nas ciągle są w nich kraty.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: kpt. Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej