W związku ze Światowym Dniem Pierwszej Pomocy w jednostce odbyły się zajęcia dla osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna od strony prawnej

Art. 162 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r.

Art. 4 [Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego] Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 5  1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy (...)  korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej  

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada corocznie w drugą sobotę września od 2000r. Coroczne szkolenia oraz spotkania z tego zakresu mają na celu uświadomienie jak ważne i niezbędne są podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W Zakładzie Karnym we Włodawie grupa osadzonych pod opieką plut. Kamila Śledzińskiego -  organizatora spotkania, uczestniczyła w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy skazanych na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie ich do działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

 

opracował: ppor. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej