Tradycją jest, że od lat Klub Literacki „Bartnicka 10” działający w Zakładzie Karnym we Włocławku, organizuje Ogólnopolski Przegląd Poezji Więziennej. W tym roku klub prowadzony przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych, nie tylko podjął się organizacji XI Przeglądu Poezji Więziennej, ale dodatkowo postanowił wesprzeć jednego z osadzonych, od lat działającego jako członek klubu.

Resocjalizacja przez sztukę – to możliwe!

Resocjalizacja to proces, którego finalnym efektem jest zmiana osadzonego w kierunku aprobowanym społecznie – zmiana w zakresie postaw, przekonań, zachowań. Aby zmianę tę uczynić możliwą, Służba Więzienna podejmuje szereg działań – m.in. stwarzając osadzonym warunki do pracy, zdobywania wykształcenia, utrzymywania więzi z osobami najbliższymi, ale również do poznawania siebie – swoich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań, talentów. Zasoby te mają pozwolić osobom, które na pewnym etapie swojego życia popadły w konflikt z prawem, dokonywać lepszych wyborów, tych zgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i porządkiem prawnym. Aby to osiągnąć, korzystamy także z twórczości, gotowości do otwierania się na kulturę i sztukę, dążymy do wzmacniania w osadzonych przekonania o ich wartości, wrażliwości, o możliwości osiągnięcia celu, jeśli zaangażują się w działalność prospołeczną, kulturalną, jeśli podejmą trud w kierunku uczciwego życia.

Ryszard – malarz, poeta... artysta

Jednym z efektów podejmowanych oddziaływań kulturalno-oświatowych, było odkrycie talentu, refleksyjności w jednym z osadzonych. Poświęcenie się sztuce, poprzez przelewanie myśli i uczuć na papier – zarówno w postaci słowa pisanego (poezji) jak i obrazu, spowodowało metamorfozę osadzonego Ryszarda, który przy wsparciu wychowawcy, może rozwijać swoje zainteresowania, dążyć do rozwoju osobistego i duchowego. Zwieńczeniem tego procesu stało się wydanie tomiku poezji „Zwierciadło” autorstwa Ryszarda, w którym przesłanie wierszy dodatkowo wzmacniane jest jego obrazami. Autor zaprojektował również okładkę książki, której wydania podjął się Zakład Karny we Włocławku.

Tekst/ zdjęcia: st. sierż. Michał Paczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej