Słuchacze i nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku zajęli trzy pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Zawodowych Kompetencji Społecznych.

Konkurs dla słuchaczy szkół policealnych, techników oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywał się w listopadzie i grudniu ub roku w Centrach Kształcenia Ustawicznego w całej Polsce. Wzięło w nim udział 286 słuchaczy, różnych typów szkół. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat zawodowych kompetencji społecznych.

I etap konkursu – szkolny, odbył się w listopadzie (test wyboru, zadania zamknięte oceniane w skali 0-1). Do II etapu zakwalifikowali się słuchacze, którzy w danej szkole uzyskali najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. Ocenie podlegały przesłane przez koordynatorów prace zawierające dwa pytania otwarte, które zostały sprawdzone przez jury konkursu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Najlepsi w Polsce okazali się słuchacze CKU Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku zajmując ex aequo trzy pierwsze miejsca. Koordynatorem włocławskiego CKU była Joanna Wcześniak, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Słuchacze z Włocławka zdobywają wiedzę w zakresie kompetencji personalno-społecznych w ramach zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz przedmiotu działalność gospodarcza w branży. Gratulujemy zwycięzcom oraz nauczycielom odpowiedzialnym za proces nauczania.

Przez nauczanie do lepszego życia

Jedną z głównych form oddziaływania na skazanych jest nauczanie, nad którym czuwają nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku i funkcjonariusze włocławskiej jednostki penitencjarnej. Zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wykształcenia stanowią duży atut przy ubieganiu się o pracę po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Kształcenie zawodowe jest najliczniejszą ofertą edukacyjną, obejmuje kierunki dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Proces dydaktyczny w CKU Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku, które swoją działalność edukacyjną prowadzi już od 65 lat, inspiruje skazanych do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności, oraz często do odkrywania w sobie nowych pasji.

Wyspecjalizowana kadra nauczycielska oraz personel Zakładu Karnego we Włocławku dba o jak najwyższy poziom kształcenia w liceum ogólnokształcącym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kierunkach:

  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
  • organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • murarz - tynkarz,
  • fryzjer,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • kucharz,
  • elektryk.

Tekst/zdjęcie: por. Konrad Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej