W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2020 roku przeprowadzone zostały kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg 

    Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa. Nadrzędnym celem wykonywania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego jest przede wszystkim potrzeba wzbudzenia w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie porządanych postaw, a w szczególności: poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dlatego dla osiągnięcia powyższych celów prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania wobec osadzonych. Najważniejszymi oddziaływaniami są: terapia, praca, kontakty z najbliższymi oraz podnoszenie swoich kwalifikacji lub zdobywanie nowych poprzez nauczanie w szkołach i szkoleniach kursowych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż pomimo tegorocznych problemów, związanych głównie z falą epidemii COVID-19 na terenie naszego kraju, udało się przeprowadzić Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 . Ma to przede wszystkim odzwierciedlenie w szerokim zrozumieniu problemu, a co za tym idzie obopólnemu przestrzeganiu założeń i zasad reżimu epidemiologicznego przez funkcjonariuszy wspólnie z prowadzącymi zajęcia i samymi uczestnikami szkoleń. W Zakładzie Karnym Żytkowicach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój trwał od lipca do grudnia 2020 roku. W tym czasie zrealizowano łącznie 9 kursów takich jak: brukarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik, spawacz metodą MAG 135, opiekun osób starszych chorych i niepełnosprawnych, monter izolacji budowlanych. Łącznie w szkoleniach zorganizowanych w 2020 roku udział wzięło 101 skazanych. Zatrudnieniem zostało objętych powyżej 90 % skazanych, którzy ukończyli cykl szkoleniowy. Skazani w ramach każdego cyklu uczestniczyli w szkoleniu zawodowym, oraz w szkoleniach kompetencyjnych z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i z zakresu aktywizacji zawodowej. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosły ich kompetencje i zwiększyły możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Wsparciem w pierwszej kolejności objęci zostali skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odizolowanie na rynku pracy. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej skazanych oraz zwiększenie ich szansy zatrudnienia.


 

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej