W 2018 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

W 2017 roku średnia skazanych z Zakładu Karnego w Żytkowicach zatrudnionych odpłatnie na rzecz kontrahentów zewnętrznych wynosiła 32 osoby, natomiast w 2018 roku było to już 151 osoby. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost zatrudnionych osadzonych odpłatnie, aż o 119 osób. Obecna sytuacja na rynku pracy, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników sprawiła, że pracodawcy szukają możliwości zatrudnienia wśród skazanych przebywających na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zatrudnienie odpłatne na rzecz kontrahentów zewnętrznych cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród firm. Do zatrudnienia odpłatnego są w pierwszej kolejności kierowani osadzeni wobec których sądy nałożyły obowiązek alimentacyjny, lub inne zobowiązania finansowe (nawiązki, obowiązek naprawienia szkody, grzywny) jak też skazani którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Praca pozwala więźniom bezpłatnie przyuczyć się do zawodu i późniejszej aktywności zawodowej na wolności. Innym pozytywnym czynnikiem pracy skazanych poza terenem  zakładu karnego jest możliwość sprawdzenia postawy skazanego w warunkach w których przebywa bez nadzoru funkcjonariuszy. Jest to jeden z elementów przygotowania skazanego do opuszczenia zakładu karnego poprzez sprawdzenie czy będzie on wstanie zgodnie z prawem funkcjonować w społeczeństwie przestrzegając ustalonych zasad, norm prawnych i społecznych. W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach zaprasza do nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Jesteśmy stale gotowi do nawiązania szerszej współpracy z pracodawcami.

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej