W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowane były kursy brukarza.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego) po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia. W 2019 roku, grupa dwudziestu czterech osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, miała okazje nauczyć się nowego zwodu brukarza. Kursanci uczą się realizacji zadań przypisanych temu zawodowi, w szczególności: ustawiania krawężników, niwelowania terenu, układaniu podkładu pod bruk, układania nawierzchni, konserwacji i naprawy nawierzchni brukowych. Osadzeni – podobnie jak uczestnicy wcześniej organizowanych kursów - poza szkoleniem zawodowym, przechodzą także kurs z zakresu aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia kończą się egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Zatrudnienie, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez więźniów – to działania priorytetowe Służby Więziennej. Dla ich realizacji, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach prowadzi się szkolenia kursowe, po których kieruje się osadzonych do zatrudnienia.

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej