Art. 67§1 KKW – Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

   W Zakładzie Karnym w Żytkowicach jak w każdej jednostce penitencjarnej nie tylko izoluje się przestępców od społeczeństwa ale przede wszystkim grupa profesjonalnych, wyspecjalizowanych i systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe funkcjonariuszy – wychowawców, psychologów pracuje nad stwierdzonymi u skazanych deficytami i przyczynami popełnianych przestępstw. Działania te sprzyjające w przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych prowadzone są jako programy resocjalizacyjne. Każdy skazany jeśli wyrazi chęć współpracy we własnym procesie resocjalizacji i zostanie zakwalifikowany, ma możliwość uczestniczenia w programach resocjalizacyjnych. Wśród programów readaptacyjnych szczególną rolę odgrywają te przeciwdziałające agresji i przemocy. Wśród nich wyróżnić można program DULUTH MODEL, który opiera się na podstawie programu „ Education Groups For Men Who Batter- The Duluth Model”. Sprzyja w przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych stosujących przemoc. Jedynym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie.
   Przy pełnym zaangażowaniu wychowawców i psychologów w pracę ze skazanymi równie ważna jest wewnętrzna motywacja skazanego do zmiany życiowej postawy.


 

Tekst: por. Paweł Wójcik

Zdjęcia st. szer. Paulina Buzor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej