Data 1 sierpnia 1944 roku jest znacząca dla historii Polski. 78 lat temu Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne w ramach akcji „Burza”, przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego, co roku organizowane są obchody jego wybuchu.

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu Rzeczy Pospolitej na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Ten ważny moment w dziejach Naszego Kraju daje sposobność, aby kształtować u osadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie społecznie pożądanych postaw. Poprzez programy readaptacji społecznej wychowawcy, prowadząc zajęcia kulturalno-oświatowe starają się zaszczepić wśród osób pozbawionych wolności wartości patriotyczne. Takie programy resocjalizacji przybliżają osadzonym powody i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego a przede wszystkim rozbudzają ich ciekawość historią Polski.


Tekst: zespół prasowy
Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej