19 września br. Zakład Karny w Zamościu odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, w towarzystwie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego.

Z wizytą w Zamościu

Wizytacja wiceministra Marcina Romanowskiego i dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego w zamojskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się od złożenia wieńca pod tablicą upamiętniającą odbicie więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez oddział żołnierzy Armii Krajowej. Następnie w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie gości z dyrekcją i kierownictwem jednostki, podczas którego przybliżono historię, strukturę organizacyjną i specyfikę jednostki. Zebrani obejrzeli również prezentację multimedialną ilustrującą ważne wydarzenia, inicjatywy i działania podejmowane przez Zakład Karny w Zamościu, zwłaszcza inicjatywy upamiętniające 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyrazy uznania

Wiceminister  wyraził zadowolenie i przekazał słowa uznania za prowadzoną politykę aktywnego współdziałania jednostki ze środowiskiem lokalnym pracodawców oraz pochwalił osiągane w zamojskiej jednostce penitencjarnej wysokie wskaźniki w obszarze zatrudnienia osadzonych. W Zakładzie Karnym w Zamościu pracuje 62% ogólnej populacji osadzonych, co znacznie przekracza wypracowany średni wskaźnik w okręgu lubelskim. Jeszcze lepiej prezentuje się osiągnięta wartość zatrudnionych spośród osadzonych zdolnych do pracy, wynosi bowiem ok. 92%. Codziennie około 100 osadzonych opuszcza więzienne mury by świadczy pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych i społeczności lokalnej. Aktualnie skazani zatrudniani są przez 35 kontrahentów zewnętrznych, z czego 18 oferuje zatrudnienie odpłatne. Minister zaakcentował również fakt, że tak szeroki zakres współdziałania zamojskiej jednostki ze środowiskiem lokalnych pracodawców, nie wpłynął na osłabienie poziomu bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, przeciwnie skazani zatrudnieni na zewnątrz jednostki swoją postawą w miejscu pracy przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku jednostki penitencjarnej jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w życiu społeczno – gospodarczym Zamościa. Dziękując dyrektorowi za wskazane powyżej osiągnięcia, minister wspomniał również o realizowanej obecnie zmianie systemu kształcenia kadry penitencjarnej, w ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej, nad którym obszarem sprawuje bezpośredni nadzór.

Życzenia dalszych sukcesów

Na zakończenie spotkania z kadrą kierowniczą mnister wpisał się do księgi pamiątkowej jednostki oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną i trudną służbę na rzecz społeczeństwa, życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i satysfakcji z realizacji obowiązków służbowych. Zebrani uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcia. Dr Marcin Romanowski przekazał również na ręce dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu płk Dariusza Bernata okolicznościową monografię „Karty z dziejów wymiaru sprawiedliwości w Polsce”.

Podsumowaniem wizyty było oprowadzenie  ministra wraz z dyrektorem okręgowym po terenie jednostki przez dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu płk. Dariusza Bernata. Goście zapoznali się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych, przyjrzeli się realizowanym na terenie jednostki inwestycjom oraz obejrzeli stosowane w zakładzie karnym zabezpieczenia techniczno – ochronne. Dyrektor jednostki przybliżył ministrowi realizowane w jednostce oddziaływania terapeutyczne dla osadzonych, posługi religijne, zarówno w kaplicy rzymskokatolickiej jak i prawosławnej oraz zajęcia dla osadzonych realizowane w kompleksie kulturalno – oświatowym.

Autor: mjr Maciej Baniak

zdjęcia: mjr Maciej Baniak, kpt. Paweł Palikot

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej