Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się co następuje:

Począwszy od dnia 20 maja 2020 r. od godziny 04:30 na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przedłuża się na okres 14 dni wstrzymanie:

  • zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego;
  • udzielania osadzonym widzeń;
  • odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych o charakterze zbiorowym;
  • przeprowadzania zajęć zbiorowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

2. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu od dnia 20 maja 2020 r. przez okres 14 dni uprawnienie osadzonych, o którym mowa w art 113 a §3 ustawy kodeks karny wykonawczy realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

3. O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Zamościu,

4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

5. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

6. Zakład Karny w Zamościu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej