Zakład Karny w Zamościu uczestniczy w projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym, spowoduje płynne i aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wsparcie odbywa się poprzez cykle aktywizacyjno – szkoleniowe, składające się ze szkolenia zawodowego, szkolenia o charakterze aktywizacyjnym oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wsparciem obejmowani są przede wszystkim skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Szkolenia odbywają się w zawodach, które pozwolą na zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i jest dynamicznie do nich dostosowywany. Absolwenci szkoleń kursowych kierowani są do zatrudnienia w zawodzie, w którym się szkolili. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, pozwalające na podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej i tym samym na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

W Zakładzie Karnym w Zamościu w roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie 10 cykli szkoleniowych w zawodach: „Nowoczesne wykończenie wnętrz”, „Brukarz” i „Stolarz meblowy”. Łącznie zostanie przeszkolonych 100 skazanych.

 

Autor: kpt. Damian Knap

Zdjęcia: por. Jarosław Małecki

Opracowanie: chor. Jacek Szadkowski

Logo.jpg

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej