W wołowskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji szkoleń kursowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

Zaplanowany na ten rok cykl dziewięciu kursów rozpoczęło szkolenie przyuczające do zawodu technologa robót wykończeniowych, w którym obecnie bierze udział 12 osadzonych z wołowskiej jednostki.

Jest to kolejna edycja szkoleń zawodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, którego podstawowym celem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

W ramach szkolenia zawodowego skazani pobierają również edukację z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizacji zawodowej oraz szkolenie z bezpieczeństwa i Higieny pracy.

POWER adresowany jest do osób, które dotychczas nie zdobyły żadnego zawodu, bądź zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych bądź ich zmianą, co na pewno zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: po pierwsze jest to nieodległy termin końca kary( nie więcej niż dwa lata) lub nabycie przez osadzonego w okresie dwóch lat formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Nadrzędnym celem programu realizowanego przez Służbę Więzienną jest zwiększenie aktywności zawodowej więźniów, a także podniesienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej